Art. 86a. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 86a. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  86a.
1.
Organami Izby są:
1)
zebranie przedstawicieli,
2)
zarząd,
3)
komisja rewizyjna,
4)
inne organy, jeżeli statut tak stanowi.
2.
Wybory do organów Izby są powszechne, każdy zakład ubezpieczeń ma jeden głos.
3.
Kadencja organów, o których mowa ust. 1, nie może być dłuższa niż 4 lata.