Art. 82. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 82. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  82. 119

 

1.
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, zwana dalej "Komisją", jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w zakresie:
1)
działalności ubezpieczeniowej,
2)
funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
3)
pracowniczych programów emerytalnych, o których mowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych.
2.
Nadzór nad Komisją sprawuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych.
3.
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego - na pięcioletnią kadencję,
2)
zastępcy Przewodniczącego Komisji - przedstawiciel wyznaczony przez:
a)
ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,
b)
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
3)
członkowie Komisji:
a)
Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd albo wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego,
b)
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo wyznaczony przez niego wiceprezes.
4.
W posiedzeniu Komisji z głosem doradczym uczestniczą Rzecznik Ubezpieczonych, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.
5.
Przewodniczącym Komisji może być osoba posiadająca:
1)
wyłącznie obywatelstwo polskie,
2)
wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub matematyczne,
3)
co najmniej czteroletnie doświadczenie w zakresie obejmującym funkcjonowanie sektora ubezpieczeń lub funduszy emerytalnych, rynku kapitałowego lub sektora bankowego.
6.
Przewodniczący Komisji może być odwołany przez Prezesa Rady Ministrów przed upływem kadencji z następujących przyczyn:
1)
złożenia rezygnacji,
2)
niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6 miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim,
3)
rażącego naruszenia interesów ubezpieczonych lub członków funduszy emerytalnych,
4)
rażącego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw,
5)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.
7.
W razie śmierci Przewodniczącego Komisji jego kadencja wygasa.
8.
Ta sama osoba nie może być Przewodniczącym Komisji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
9.
Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję oraz kieruje jej pracami.
10.
Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji lub pracowników Urzędu Komisji do podejmowania czynności lub załatwiania określonych spraw w drodze indywidualnych rozstrzygnięć administracyjnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Komisji w zakresie:
1)
wyrażania opinii w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
2)
występowania z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń albo jednego lub kilku rodzajów ubezpieczeń,
3)
zatwierdzenia umowy o przeniesienie portfela ubezpieczeń,
4)
występowania z wnioskiem o zarządzenie likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń i wyznaczenia likwidatora,
5)
ustanowienia zarządu komisarycznego zakładu ubezpieczeń,
6)
występowania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń,
7)
wydawania zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego i towarzystwa emerytalnego,
8)
cofania zezwolenia na utworzenie towarzystwa emerytalnego,
9)
wydawania zezwolenia na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym oraz połączenie towarzystw,
10)
wydawania zezwolenia na nabycie lub objęcie akcji funduszu emerytalnego,
11)
wydawania zezwolenia na zmianę statutu funduszu emerytalnego oraz zmianę statutu towarzystwa emerytalnego,
12)
wydawania decyzji o likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego.
11.
Komisja oraz Przewodniczący Komisji wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji, zwanego dalej "Urzędem". Urzędem kieruje Przewodniczący Komisji.
12.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze zarządzenia, nadaje Komisji statut, określający w szczególności organizację Urzędu oraz sposób podejmowania uchwał przez Komisję.
13.
Ilekroć w ustawie jest mowa o organie nadzoru, rozumie się przez to Komisję.
119 Art. 82 zmieniony przez art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.02.25.253) z dniem 1 kwietnia 2002 r.