Art. 52. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  52. 100

 

1.
Fundusz ma osobowość prawną. Siedzibą Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa.
2.
Fundusz ma prawo wystawiania tytułu wykonawczego w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji opłaty, o której mowa w art. 90e ust. 1.
3.
W zakresie określonym w ust. 2 Fundusz ma prawo używania pieczęci urzędowej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis odpowiadający nazwie jednostki organizacyjnej uprawnionej do używania tej pieczęci.
100 Art. 52 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. (Dz.U.97.107.685) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 września 1997 r.