Art. 49. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 49. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  49.
1.
Zakład ubezpieczeń tworzy:
1)
kapitał zapasowy lub rezerwowy,
2)
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.
2.
Zakład ubezpieczeń może tworzyć w ciężar kosztów:
1)
fundusz prewencyjny przeznaczony na finansowanie działalności zapobiegawczej, w wysokości nie przekraczającej 1% składki na udziale własnym,
2)
fundusze i rezerwy specjalne przewidziane w statucie.
3.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na udziale własnym zwane są funduszem ubezpieczeniowym.