Art. 37j. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 37j. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  37j.
1.
Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej zawiera:
1)
imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy (siedzibę),
2)
zakres działalności brokerskiej.
2.
Podmiot, który otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej, jest obowiązany ją rozpocząć najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty uzyskania zezwolenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu zezwolenie wygasa.