Art. 37i. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 37i. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  37i.
1.
Organ nadzoru wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej na wniosek:
1)
osoby fizycznej, jeżeli osoba ta:
a)
ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
ma pełną zdolność do czynności prawnych,
c)
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe,
d)
zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,
e)
daje rękojmię należytego prowadzenia działalności brokerskiej,
f)
zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej,
2)
osoby prawnej, jeżeli osoba ta:
a)
ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
członkowie zarządu dają rękojmię należytego prowadzenia działalności brokerskiej, a co najmniej połowa z nich spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a)-d),
c)
spełnia warunki określone w pkt 1 lit. f).
2.
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d), nie dotyczy osób posiadających stopień naukowy w dziedzinie nauk prawnych lub ekonomicznych.
3. 50
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców,
3)
określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności brokerskiej, na którą ma być udzielone zezwolenie,
4)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - także imiona i nazwiska członków zarządu.
4. 51
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uzyskania zezwolenia.
5. 52
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wydając rozporządzenie, uwzględnia konieczność przedstawienia pełnej informacji o podmiotach ubiegających się o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 37j.
50 Art. 37i ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2001 r. (Dz.U.01.37.424) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2001 r., z tym że pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. zgodnie z art. 2 pkt 1 powołanej ustawy.
51 Art. 37i ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2001 r. (Dz.U.01.37.424) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2001 r.
52 Art. 37i ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2001 r. (Dz.U.01.37.424) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2001 r.