Art. 37g. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 37g. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  37g.
1.
Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do umów reasekuracyjnych.
3.
Działalność brokerska może być prowadzona wyłącznie za zezwoleniem organu nadzoru.
4.
Działalność brokerska może być prowadzona przez osoby fizyczne lub prawne.