Art. 37e. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 37e. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  37e.
1. 47
Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193), upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów.
2.
Działalność agencyjna może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób fizycznych posiadających uprawnienia określone w ust. 3.
3.
Organ nadzoru, na wniosek zakładu ubezpieczeń lub zainteresowanego, wydaje zezwolenie na wykonywanie czynności agenta, jeżeli osoba fizyczna:
1)
ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe,
3)
ukończyła zorganizowane przez zakład ubezpieczeń szkolenie zakończone egzaminem,
4)
ma pełną zdolność do czynności prawnych.
4. 48
(skreślony).
5.
Organ nadzoru, w drodze decyzji, może zwolnić niektóre grupy osób wykonujących działalność agencyjną od obowiązku określonego w ust. 2.
6. 49
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
1)
warunki zwalniania niektórych osób wykonujących działalność agencyjną od obowiązku określonego w ust. 2,
2)
minimalny zakres szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, oraz zakres obowiązujących tematów egzaminu i tryb jego składania.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wydając rozporządzenie, uwzględnia:

-
w wypadku przepisów, o których mowa w pkt 1 - konieczność nabycia przez szkolonego takiego zakresu wiedzy, który pozwoli na zdanie egzaminu i właściwe wykonywanie działalności,
-
w wypadku przepisów, o których mowa w pkt 2 - konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzenia egzaminu.
47 Art. 37e ust. 1:

- zmieniony przez art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.770) z dniem 22 października 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 15 marca 2001 r. (Dz.U.01.37.424) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2001 r.

48 Art. 37e ust. 4 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 15 marca 2001 r. (Dz.U.01.37.424) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2001 r.
49 Art. 37e ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz.U.00.70.819) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2000 r.