Art. 37b. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 37b. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  37b.
1.
Aktuariuszem może być osoba, która:
1)
ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2)
ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub za przestępstwo karno-skarbowe,
4)
posiada wykształcenie wyższe,
5)
zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Aktuariuszy,
6)
została wpisana na listę aktuariuszy.
2. 44
Listę, o której mowa w ust. 1 pkt 6, prowadzi organ nadzoru. Wpis na listę zostaje dokonany z urzędu po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Aktuariuszy, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3. Wpis na listę obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, datę zdania egzaminu dla aktuariuszy, datę wpisania na listę oraz numer decyzji o wpisie na listę.
3.
Aktuariusz, który prawo do wykonywania zawodu uzyskał za granicą, ma prawo do wpisania na listę aktuariuszy na zasadzie wzajemności.
4.
Skreślenie aktuariusza z listy następuje w razie:
1)
złożenia wniosku przez aktuariusza o skreślenie z listy,
2)
niewykonywania zawodu aktuariusza przez okres pięciu kolejnych lat,
3)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
4)
utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5)
śmierci.
44 Art. 37b ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz.U.00.70.819) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2000 r.