Art. 14. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  14.

Statut towarzystwa określa w szczególności:

1)
nazwę i siedzibę, przy czym w nazwie muszą być zawarte wyrazy «towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych»,
2)
terytorialny zasięg działalności,
3)
organizację władz zarządzających oraz władz nadzorczych,
4)
zakres przedmiotowy z określeniem działu, grup i rodzajów ubezpieczeń oraz zakres działalności reasekuracyjnej,
5)
wysokość kapitału zakładowego,
6)
zasady wykorzystania nadwyżki bilansowej oraz sposób pokrycia strat.