[Sprawozdania OPP] - Art. 23. - Działalność pożytku publicznego i wolontariat. - Dz.U.2022.1327 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Sprawozdania OPP] - Działalność pożytku publicznego i wolontariat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1327 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  23.  [Sprawozdania OPP]
1. 
Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
1a. 
Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
2. 
Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
2a. 
Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.
2b. 
Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie finansowe jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego.
2c. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, organizacja pożytku publicznego zamieszcza po raz pierwszy za rok, w którym uzyskała status organizacji pożytku publicznego, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
2d. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, zamieszczają po raz ostatni za rok obrotowy, w którym utraciły status organizacji pożytku publicznego, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
W odniesieniu do organizacji pożytku publicznego, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania zgodnie z przepisami o rachunkowości, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu może w drodze rozporządzenia wprowadzić taki obowiązek, biorąc pod uwagę:
1)
wysokość otrzymanych dotacji;
2)
wielkość osiąganych przychodów;
3)
potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości prowadzonej ewidencji.
6. 
Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
6a. 
Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie określonym w ust. 6 lub 6b, zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostaje uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 27a.
6b. 
Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.
6c. 
Organizacja pożytku publicznego, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, osiągnęła przychód nieprzekraczający 100 000 zł, zamieszcza na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie, o którym mowa w ust. 6 lub w ust. 6b, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego.
6d. 
Uproszczone sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 6c, zawiera:
1)
dane o organizacji pożytku publicznego;
2)
opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;
3)
ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach;
4)
podstawowe informacje o:
a)
zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń,
b)
członkach oraz wolontariuszach;
5)
informacje o:
a)
uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
b)
sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
c)
poniesionych kosztach administracyjnych,
d)
działalności zleconej przez organy administracji publicznej,
e)
korzystaniu z uprawnień,
f)
przeprowadzonych kontrolach.
6e. 
Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 i 1a, zawiera:
1)
dane o organizacji pożytku publicznego;
2)
określenie celów statutowych;
3)
opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;
4)
szczegółowe informacje o:
a)
zatrudnieniu i kwocie wynagrodzeń,
b)
członkach oraz wolontariuszach;
5)
informacje o:
a)
poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, w tym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
b)
sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
c)
działalności zleconej przez organy administracji publicznej,
d)
korzystaniu z uprawnień,
e)
zrealizowanych zamówieniach publicznych,
f)
posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach,
g)
fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem,
h)
udzielonych pożyczkach,
i)
przeprowadzonych kontrolach,
j)
przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych.
7. 
(uchylony).
8. 
Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wzór uproszczonego sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 6c, kierując się potrzebą ujednolicenia składanych sprawozdań.