Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1057 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  23.  [Sprawozdania OPP]
1.  Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
1a.  Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
2.  Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
2a.  Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.
2b.  Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie finansowe jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego.
2c.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, organizacja pożytku publicznego zamieszcza po raz pierwszy za rok, w którym uzyskała status organizacji pożytku publicznego, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
2d.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, zamieszczają po raz ostatni za rok obrotowy, w którym utraciły status organizacji pożytku publicznego, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
3.  (uchylony).
4.  (uchylony).
5.  W odniesieniu do organizacji pożytku publicznego, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania zgodnie z przepisami o rachunkowości, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu może w drodze rozporządzenia wprowadzić taki obowiązek, biorąc pod uwagę:
1) wysokość otrzymanych dotacji;
2) wielkość osiąganych przychodów;
3) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości prowadzonej ewidencji.
6.  Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
6a.  Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie określonym w ust. 6 lub 6b, zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostaje uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 27a.
6b.  Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.
6c.  Organizacja pożytku publicznego, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, osiągnęła przychód nieprzekraczający 100 000 zł, zamieszcza na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie, o którym mowa w ust. 6 lub w ust. 6b, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego.
6d.  Uproszczone sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 6c, zawiera:
1) dane o organizacji pożytku publicznego;
2) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;
3) ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach;
4) podstawowe informacje o:
a) zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń,
b) członkach oraz wolontariuszach;
5) informacje o:
a) uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
b) sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
c) poniesionych kosztach administracyjnych,
d) działalności zleconej przez organy administracji publicznej,
e) korzystaniu z uprawnień,
f) przeprowadzonych kontrolach.
6e.  Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 i 1a, zawiera:
1) dane o organizacji pożytku publicznego;
2) określenie celów statutowych;
3) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;
4) szczegółowe informacje o:
a) zatrudnieniu i kwocie wynagrodzeń,
b) członkach oraz wolontariuszach;
5) informacje o:
a) poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, w tym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
b) sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
c) działalności zleconej przez organy administracji publicznej,
d) korzystaniu z uprawnień,
e) zrealizowanych zamówieniach publicznych,
f) posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach,
g) fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem,
h) udzielonych pożyczkach,
i) przeprowadzonych kontrolach,
j) przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych.
7.  (uchylony).
8.  Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wzór uproszczonego sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 6c, kierując się potrzebą ujednolicenia składanych sprawozdań.