Art. 18. - [Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego] - Działalność pożytku publicznego i wolontariat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.571 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  18.  [Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego]
1. 
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
2. 
Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3. 
Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 3, zawiera:
1)
szczegółowy opis wykonania zadania publicznego, z uwzględnieniem osiągniętych celów oraz zrealizowanych działań;
2)
zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
3)
informację o poniesionych nakładach na wykonanie zadania publicznego z podziałem na wkład osobowy i rzeczowy.
5. 
Sprawozdanie sporządzane przez operatora projektu zawiera dodatkowe informacje o realizatorach projektów oraz projektach realizowanych w ramach zleconych zadań, dotyczące:
1)
nazw i adresów siedzib realizatorów projektów;
2)
zrealizowanego zakresu rzeczowego projektów;
3)
terminów realizacji projektów;
4)
wysokości środków przekazanych na wykonanie poszczególnych projektów;
5)
wysokości środków wykorzystanych na realizację poszczególnych projektów.