[Rozpatrywanie ofert. Komisja konkursowa] - Art. 15. - Działalność pożytku publicznego i wolontariat. - Dz.U.2022.1327 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Rozpatrywanie ofert. Komisja konkursowa] - Działalność pożytku publicznego i wolontariat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1327 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  15.  [Rozpatrywanie ofert. Komisja konkursowa]
1. 
Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:
1)
ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2)
ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3)
ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4)
w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5)
uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6)
uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2. 
Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.
2a. 
Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
2b. 
W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.
2c. 
W skład komisji konkursowej powołanej przez organ administracji rządowej wchodzą przedstawiciele tego organu.
2d. 
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
2da. 
Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1)
żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2)
wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3)
wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
2e. 
Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
2ea. 
Osoby, o których mowa w ust. 2e, mogą w szczególności:
1)
uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym;
2)
wydawać opinie.
2f. 
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) dotyczące wyłączenia pracownika.
2g. 
W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
2h. 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
1)
nazwę oferenta;
2)
nazwę zadania publicznego;
3)
wysokość przyznanych środków publicznych.
2i. 
Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
2j. 
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3.
3. 
(uchylony).
4. 
Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.