Art. 23a. - [Monitoring pomieszczeń] - Działalność lecznicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.991 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2024 r. do: 31 grudnia 2027 r.
Art.  23a.  [Monitoring pomieszczeń]
1. 
Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń:
1) 9
 ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników,
2)
w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych,
3) 10
 w których są udzielane świadczenia zdrowotne, jeżeli jest to konieczne w procesie leczenia pacjentów lub do zapewnienia im bezpieczeństwa -w przypadku szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów rehabilitacji leczniczej i hospicjów

– za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), uwzględniając konieczność poszanowania intymności i godności pacjenta, w tym przekazywanie obrazu z monitoringu w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych czynności fizjologicznych, potrzebę zastosowania monitoringu w danym pomieszczeniu oraz konieczność ochrony danych osobowych. 11

1a. 
( 12 ) Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiada za wykorzystywanie monitoringu zgodnie z przepisami prawa.
2.  13
 Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu zawierające dane osobowe podmiot wykonujący działalność leczniczą przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
3. 
Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
9 Art. 23a ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 5 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1675) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 września 2023 r.
10 Art. 23a ust. 1 pkt 3 dodany przez art. 5 pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1675) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 września 2023 r.
11 Art. 23a ust. 1 część wspólna zmieniona przez art. 5 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1675) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 września 2023 r.
12 Art. 23a ust. 1a dodany przez art. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1675) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 września 2023 r.
13 Art. 23a ust. 2 zmieniony przez art. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1675) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 września 2023 r.