Art. 21. - [Świadczenia zdrowotne w ramach wolontariatu] - Działalność lecznicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.991 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2024 r. do: 31 grudnia 2027 r.
Art.  21.  [Świadczenia zdrowotne w ramach wolontariatu]
1. 
Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane również w ramach wolontariatu, na zasadach określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawartym z wolontariuszem.
2. 
Do wolontariatu stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. 
Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego oraz doktoranci mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach kształcenia w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej kształcenie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, pod bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na treści kształcenia.