[Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą] - Art. 100. - Działalność lecznicza. - Dz.U.2022.633 t.j. - OpenLEX

Art. 100. - [Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą] - Działalność lecznicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  100.  [Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą]
1. 
Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej "rejestrem", zawierający następujące dane:
1)
imię i nazwisko, nazwę albo firmę;
2)
adres siedziby albo miejsca zamieszkania;
3)
adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
4)
formę organizacyjno-prawną;
5)
rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
6)
nazwę zakładu leczniczego oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
7)
(uchylony);
8)
numer REGON;
9)
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
10)
dane podmiotu tworzącego - w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
1a. 
Nazwa zakładu leczniczego, o której mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego zgodnie z ust. 1 pkt 1.
2. 
Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

3) nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;

4) nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.".

3. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera ponadto:
1)
imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
2)
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).