Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie kobryńskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.96.853

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 października 1927 r.
o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie kobryńskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w sprawie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. № 14, poz. 170) tudzież § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1922 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów normujących organizację sądownictwa i postępowanie sądowe cywilne w województwach: nowogródzkiem, poleskiem i wołyńskiem oraz w powiatach: białowieskim, grodzieńskim i wołkowyskim województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 10, poz. 70) zarządzam co następuje:
Znosi się sądy pokoju I, II i III okręgu w Kobryniu.
Tworzy się "Sąd Pokoju w Kobryniu", obejmujący wszystkie miasta i gminy powiatu kobryńskiego.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1928 r.