[Przekazywanie klientowi informacji o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym] - Art. 8. - Dystrybucja ubezpieczeń. - Dz.U.2022.905 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Przekazywanie klientowi informacji o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym] - Dystrybucja ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.905 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2022 r.
Art.  8.  [Przekazywanie klientowi informacji o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym]
1. 
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeń określa, na podstawie uzyskanych od klienta informacji, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia klientowi podjęcia świadomej decyzji.
2. 
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym, o którym mowa w ust. 1, uwzględniają złożoność tego produktu oraz rodzaj klienta.
3. 
Proponowana umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub ochrony gwarancyjnej.
4. 
Informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym, którego przedmiotem są ryzyka wymienione w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, są przekazywane w postaci ustandaryzowanego dokumentu zawierającego informacje o tym produkcie ubezpieczeniowym, sporządzanego przez zakład ubezpieczeń, brokera ubezpieczeniowego lub agenta ubezpieczeniowego, którzy tworzą produkt ubezpieczeniowy.
5. 
Dokument, o którym mowa w ust. 4:
1)
jest krótkim i odrębnym dokumentem;
2)
posiada przejrzysty układ i strukturę ułatwiające jego czytanie, a wielkość użytej czcionki zapewnia jego czytelność;
3)
w przypadku wydrukowania lub skopiowania go w wersji czarno-białej jest nie mniej zrozumiały od jego oryginału sporządzonego w kolorze - jeżeli oryginał tego dokumentu został sporządzony w kolorze;
4)
sporządza się w języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej jest proponowana, lub w innym języku, na który wyrażą zgodę klient i zakład ubezpieczeń;
5)
jest dokładny i nie wprowadza w błąd;
6)
zawiera na górze pierwszej strony oznaczenie: "Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym";
7)
zawiera stwierdzenie, że pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach.
6. 
Dokument, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1)
informacje o grupie i rodzaju ubezpieczenia;
2)
krótki opis ochrony ubezpieczeniowej lub ochrony gwarancyjnej, obejmujący główne rodzaje ubezpieczanego ryzyka, sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną, a w uzasadnionych przypadkach zakres terytorialny oraz krótki opis ryzyka nieobjętego ubezpieczeniem;
3)
sposób opłacania składek i okresy płatności;
4)
główne wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń;
5)
obowiązki na początku umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej;
6)
obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej;
7)
obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia;
8)
okres trwania umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, w tym dzień rozpoczęcia i zakończenia ich obowiązywania;
9)
sposób rozwiązywania umowy.