§ 2. - Dysponowanie rezerwą ogólną budżetu państwa. - Dz.U.2010.45.257 - OpenLEX

§ 2. - Dysponowanie rezerwą ogólną budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.45.257

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2010 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.1)