§ 1. - Dysponowanie rezerwą ogólną budżetu państwa. - Dz.U.2010.45.257 - OpenLEX

§ 1. - Dysponowanie rezerwą ogólną budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.45.257

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2010 r.
§  1.
1.
Prezes Rady Ministrów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 5 mln zł w poszczególnych przypadkach, z uwzględnieniem ust. 3.
2.
Minister Finansów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 1 mln zł w poszczególnych przypadkach, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.