Dysponowanie rezerwą ogólną budżetu państwa. - Dz.U.2006.116.782 - OpenLEX

Dysponowanie rezerwą ogólną budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.116.782

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:
1. 1
Prezes Rady Ministrów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 1 mln zł w poszczególnych wypadkach, z uwzględnieniem ust. 3.
2. 2
Minister Finansów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 750 tys. zł w poszczególnych wypadkach, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów..
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. Nr 66, poz. 790 oraz z 2001 r. Nr 128, poz. 1412).

1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.230.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 2006 r.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.230.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 2006 r.