Dyscyplina wojskowa oraz odpowiedzialność żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenie honoru i godności żołnierskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.5.17 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2002 r.

USTAWA
z dnia 21 maja 1963 r.
o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej. *

.................................................

(oznaczenie oraz tytuł rozdziału 6) 1 (uchylone)

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

1. 8
(uchylony).
2. 9
(uchylony).
3. 10
(uchylony).
4. 11
(uchylony).

.................................................

1.
Za wykroczenia popełnione przed wcieleniem do czynnej służby wojskowej żołnierze ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
2.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i tryb wykonywania kar orzeczonych za wykroczenia, o których mowa w ust. 1, jak również zasady i tryb stosowania odroczeń, przerw i ulg w wykonaniu tych kar oraz odstępowania od ich wykonania.

(uchylony).

.................................................

(uchylony).

* Z dniem 1 września 1998 r. przepisy nin. ustawy zostały uchylone przez art. 130 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U.97.141.944) z wyjątkiem przepisów rozdziału 6 oraz art. 44, 45 i 47.
1 Oznaczenie oraz tytuł rozdziału 6 uchylone przez art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U.01.123.1353) z dniem 1 stycznia 2002 r.
2 Art. 33 uchylony przez art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U.01.123.1353) z dniem 1 stycznia 2002 r.
3 Art. 34 uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.85.925) z dniem 1 stycznia 2002 r.
4 Art. 35 uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.85.925) z dniem 1 stycznia 2002 r.
5 Art. 36 uchylony przez art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U.01.123.1353) z dniem 1 stycznia 2002 r.
6 Art. 37 uchylony przez art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U.01.123.1353) z dniem 1 stycznia 2002 r.
7 Art. 38 uchylony przez art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U.01.123.1353) z dniem 1 stycznia 2002 r.
8 Art. 39 ust. 1 uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.85.925) z dniem 1 stycznia 2002 r.
9 Art. 39 ust. 2 uchylony przez art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U.01.123.1353) z dniem 1 stycznia 2002 r.
10 Art. 39 ust. 3 uchylony przez art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U.01.123.1353) z dniem 1 stycznia 2002 r.
11 Art. 39 ust. 4 uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.85.925) z dniem 1 stycznia 2002 r.
12 Art. 45 uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.85.925) z dniem 1 stycznia 2002 r.
13 Art. 47 uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.85.925) z dniem 1 stycznia 2002 r.