[Kara pieniężna] - Art. 29a. - Drogi publiczne. - Dz.U.2021.1376 t.j. - OpenLEX

Art. 29a. - [Kara pieniężna] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1376 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  29a.  [Kara pieniężna]
1. 
Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
1)
bez zezwolenia zarządcy drogi,
2)
o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi

- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4.

2. 
Karę, o której mowa w ust. 1, zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.
3. 
Termin płatności kary, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.