[Drogi objęte przepisami rozdziału] - Art. 24ga. - Drogi publiczne. - Dz.U.2022.1693 t.j. - OpenLEX

Art. 24ga. - [Drogi objęte przepisami rozdziału] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1693 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  24ga.  42 [Drogi objęte przepisami rozdziału]
1. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:
1)
dróg lub ich odcinków w transeuropejskiej sieci drogowej;
2)
autostrad i dróg ekspresowych lub ich odcinków poza transeuropejską siecią drogową;
3)
dróg krajowych lub ich odcinków, które łącznie spełniają następujące przesłanki:
a)
przebiegają poza granicami administracyjnymi miast oraz
b)
są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane, z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
4)
dróg wojewódzkich lub ich odcinków, które łącznie spełniają przesłanki, o których mowa w pkt 3, oraz nie zapewniają dostępu do nieruchomości przylegających do nich za pośrednictwem zjazdu.
2. 
Przepisy art. 24ma-24mc stosuje się ponadto do dróg krajowych lub ich odcinków zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, które:
1)
przebiegają w granicach administracyjnych miast lub
2)
zostały wybudowane lub przebudowane bez udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
3. 
Przepisy art. 24i, art. 24j oraz art. 24l Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może także stosować do zarządzanych przez siebie dróg krajowych lub ich odcinków, które:
1)
przebiegają w granicach administracyjnych miast lub
2)
są budowane albo przebudowywane bez udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
4. 
W przypadku gdy dany odcinek drogi, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, przebiega w części w granicach administracyjnych miasta, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do całego odcinka budowanego lub przebudowywanego albo wybudowanego lub przebudowanego, z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5. 
W przypadku dróg, o których mowa w ust. 3, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad do:
1)
zgłoszenia przebudowy drogi albo
2)
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, albo
3)
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, albo
4)
zawiadomienia o zakończeniu budowy albo wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

- nie dołącza wyników audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24j ust. 1, i uzasadnienia, o którym mowa w art. 24l ust. 4.

6. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do przebudowy dróg obejmującej wykonywanie robót budowlanych, które bezpośrednio wpływają na natężenie ruchu drogowego, w szczególności przebudowę skrzyżowania lub wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których powstają nowe części drogi przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów lub ruchu pieszych.
42 Art. 24ga dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1783) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 września 2022 r.