[Instalowanie urządzeń do obserwacji i rejestracji obrazu w pasie drogowym dróg publicznych] - Art. 20g. - Drogi publiczne. - Dz.U.2022.1693 t.j. - OpenLEX

Art. 20g. - [Instalowanie urządzeń do obserwacji i rejestracji obrazu w pasie drogowym dróg publicznych] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1693 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r.
Art.  20g.  [Instalowanie urządzeń do obserwacji i rejestracji obrazu w pasie drogowym dróg publicznych]
1. 
W pasie drogowym dróg, o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą być instalowane stacjonarne i przenośne urządzenia służące do obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń na drogach, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia.
2. 
Urządzenia, o których mowa w ust. 1, mogą instalować:
1)
Straż Graniczna w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061 i 1115) na obszarze strefy nadgranicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295);
2)
organy Krajowej Administracji Skarbowej w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
3)
Inspekcja Transportu Drogowego w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3. 
Instalacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób niepowodujący zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników drogi po uzgodnieniu z zarządcą drogi warunków, jakie należy spełnić w tym zakresie. Uzgodnienie następuje w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od dnia przekazania przez właściwy podmiot propozycji lokalizacji urządzeń.
4. 
Podmioty, o których mowa w ust. 2, mogą zlecać w swoim imieniu innym podmiotom: instalację, usuwanie, a także utrzymanie, serwis i wymianę urządzeń, o których mowa w ust. 1.
5. 
Przepisów art. 40 ust. 1 i 3 nie stosuje się do zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją zadań określonych w ust. 1, 2 i 4.