[Zadania zarządcy drogi] - Art. 20. - Drogi publiczne. - Dz.U.2022.1693 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Zadania zarządcy drogi] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1693 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  20.  [Zadania zarządcy drogi]

Do zarządcy drogi należy w szczególności:

1)
opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2)
opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3)
pełnienie funkcji inwestora;
4) 35
 utrzymanie części drogi, urządzeń drogi, budowli ziemnych, drogowych obiektów inżynierskich, znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2;
5)
realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6)
przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7)
koordynacja robót w pasie drogowym;
8)
wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9)
prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
9a)
sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
10) 36
 przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, w tym weryfikacja cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym stan bezpieczeństwa szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego;
10a)
badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
11)
wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
12)
przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
13)
przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
14)
wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
15)
dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
16)
utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
17)
nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
18)
nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
19)
zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7;
20) 37
 zarządzanie bezpieczeństwem dróg, o których mowa w rozdziale 2b.
35 Art. 20 pkt 4 zmieniony przez art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.
36 Art. 20 pkt 10 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1783) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 września 2022 r.
37 Art. 20 pkt 20 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1783) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 września 2022 r.