Art. 13m. - [Uiszczanie kar pieniężnych. Kaucja pobierana od podmiotu zagranicznego] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.645 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  13m.  [Uiszczanie kar pieniężnych. Kaucja pobierana od podmiotu zagranicznego]
1.  47
 Kary pieniężne, o których mowa w art. 13k ust. 1-2f, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie nałożenia kary stała się ostateczna. Koszty związane z uiszczeniem kary pokrywa obowiązany podmiot.
2.  48
 W przypadku gdy zostanie stwierdzona okoliczność uzasadniająca nałożenie kary pieniężnej, o której mowa w art. 13k ust. 1-2f, na zagraniczny podmiot mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu należności bądź możliwość egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa, osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej.
3. 
Kaucję pobiera się w formie:
1)
gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania,
2)
bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej, przy czym koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków ponosi obowiązany podmiot, lub
3) 49
 przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary pieniężnej, o której mowa w art. 13k ust. 1-2f, przy czym koszty przelewu ponosi obowiązany podmiot.
4. 
Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.
5.  50
 Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary pieniężnej, o której mowa w art. 13k ust. 1-2f, przekazuje kaucję:
1)
na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1 - w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna;
2)
na rachunek bankowy podmiotu, który ją wpłacił - w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o nałożeniu kary pieniężnej.
6.  51
 W przypadku gdy wysokość nałożonej kary pieniężnej, o której mowa w art. 13k ust. 1-2f, jest mniejsza od wysokości pobranej kaucji, do powstałej różnicy stosuje się odpowiednio przepis ust. 5 pkt 2.
7. 
Jeśli w sytuacji, o której mowa w ust. 2, nie pobrano kaucji, osoba przeprowadzająca kontrolę kieruje lub usuwa pojazd, na koszt podmiotu obowiązanego, na najbliższy parking strzeżony, o którym mowa w art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
8. 
W zakresie postępowania w związku z usuwaniem pojazdu stosuje się odpowiednio przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
9. 
Zwrot pojazdu z parkingu następuje po przekazaniu kaucji przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, na zasadach określonych w ust. 3.
10.  52
 Jeżeli kara pieniężna, o której mowa w art. 13k ust. 1-2f, nie zostanie uiszczona lub pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie nałożenia kary stała się ostateczna, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.) dotyczące egzekucji należności pieniężnych z ruchomości.
47 Art. 13m ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2023 r.
48 Art. 13m ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2023 r.
49 Art. 13m ust. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2023 r.
50 Art. 13m ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2023 r.
51 Art. 13m ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2023 r.
52 Art. 13m ust. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2023 r.