[Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłat] - Art. 13f. - Drogi publiczne. - Dz.U.2021.1376 t.j. - OpenLEX

Art. 13f. - [Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłat] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1376 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  13f.  [Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłat]
1. 
Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się opłatę dodatkową.
2. 
Rada gminy (rada miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 10% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3. 
Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 1, pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku zarządca drogi.
4. 
W związku z poborem opłaty dodatkowej zarząd drogi albo zarządca drogi wykonują obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą, chyba że posiada ona te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.
5. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej.