[Zasady realizacji zadań w zakresie budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych] - Art. 13a. - Drogi publiczne. - Dz.U.2022.1693 t.j. - OpenLEX

Art. 13a. - [Zasady realizacji zadań w zakresie budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1693 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  13a.  [Zasady realizacji zadań w zakresie budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych]

Zadania w zakresie budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych mogą być realizowane:

1)
na zasadach ogólnych określonych w ustawie;
2)
na zasadach określonych w przepisach o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
3)
na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 407 i 1079);
4)
na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1469);
5)
na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 541).