Art. 44. - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.20.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  44.
1.
Od obowiązków określonych w art. 43 ust. 1 są zwolnione:
1)
osoby niezdolne do pełnienia tych obowiązków wskutek inwalidztwa, choroby lub ułomności fizycznej,
2)
kobiety w ciąży oraz w okresie 10 tygodni po odbyciu połogu,
3)
matki lub inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 8 oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi,
4)
osoby nieletnie do lat 16,
5)
mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat, a kobiety - 55 lat.
2.
Od obowiązków określonych w art. 43 ust. 1 zwolnieni są ponadto:
1)
szefowie i cudzoziemski personel przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz inne osoby korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych,
2)
żołnierze w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej.