Art. 25. - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.20.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  25.
1.
W razie potrzeby usunięcia nie należącego do zarządu drogi zadrzewienia lub innych przedmiotów i urządzeń pogarszających widoczność drogi oraz widoczność przejazdu kolejowego i pociągów (tramwajów) z drogi, właściwy do spraw wewnętrznych organ prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej zarządzi usunięcie zadrzewienia lub urządzenia na wniosek zarządu drogi za odszkodowaniem.
2.
Odszkodowanie przewidziane w ust. 1 nie przysługuje, jeśli zadrzewienie lub założenie urządzenia nastąpiło po wybudowaniu drogi publicznej z naruszeniem przepisów o warunkach i dopuszczalnych odległościach wznoszenia urządzeń i zadrzewienia gruntów w pobliżu dróg publicznych.