Dozwolone substancje dodatkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.232.1525

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 listopada 2010 r.
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych2), 3)

Na podstawie art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230 poz. 1511) zarządza się, co następuje:

Postanowienia ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa wykaz substancji dodatkowych (dozwolonych substancji dodatkowych), które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane w żywności, w tym w aromatach, zgodnie z ich funkcjami technologicznymi, oraz szczegółowe warunki ich stosowania, w tym rodzaj środków spożywczych, w których mogą być stosowane, oraz ich dopuszczalne maksymalne poziomy.
§  2.
W produkcji jednego środka spożywczego jest dopuszczalne stosowanie mieszaniny dozwolonych substancji dodatkowych na warunkach określonych w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia.
§  3.
Dozwolone substancje dodatkowe stosuje się zgodnie z ich funkcjami technologicznymi, w dawkach lub poziomach oraz na warunkach określonych w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia.
§  4.
Wykaz dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w żywności określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5.
1.
Maksymalne dopuszczalne poziomy dozwolonych substancji dodatkowych określone w załącznikach nr 2, 3 i 5 do rozporządzenia mają zastosowanie do gotowych do spożycia środków spożywczych, przygotowanych według instrukcji producenta.
2.
Maksymalne dopuszczalne poziomy dozwolonych substancji dodatkowych określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia mają zastosowanie do środków spożywczych wprowadzanych do obrotu, chyba że przepisy tego załącznika do rozporządzenia stanowią inaczej.

Substancje słodzące

§  6.
1.
Substancje słodzące, które mogą być wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem bezpośrednio dla konsumenta finalnego lub do zakładów żywienia zbiorowego lub stosowane w produkcji środków spożywczych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Substancje słodzące mogą być stosowane wyłącznie w produkcji środków spożywczych wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia i zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Barwniki

§  7.
1.
Barwniki dozwolone i warunki ich stosowania w żywności określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.
Wykaz barwników dozwolonych do stosowania w żywności określa tabela 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
3.
Dozwolone są laki glinowe barwników określonych w tabeli 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
§  8.
Barwniki nie mogą być dodawane do następujących środków spożywczych, z zastrzeżeniem § 9-12:
1)
żywności nieprzetworzonej, czyli środków spożywczych, które nie podlegały żadnemu traktowaniu powodującemu znaczącą zmianę ich oryginalnego charakteru, z wyłączeniem takich czynności, jak: podział, rozdzielenie, rozcięcie, wyjęcie kości, siekanie, obdarcie, obranie, oczyszczenie, mielenie, krojenie, mycie, trybowanie, oziębienie, mrożenie, głębokie mrożenie, zmiażdżenie albo wyłuskanie, pakowanie lub rozpakowywanie;
2)
naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych w opakowaniach jednostkowych;
3)
mleka, mleka półtłustego i odtłuszczonego, pasteryzowanego lub sterylizowanego (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących;
4)
mleka czekoladowego;
5)
mleka fermentowanego bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących;
6)
mleka zagęszczonego i mleka w proszku, określonych w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi;
7)
maślanki bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących;
8)
śmietany i śmietanki oraz śmietanki w proszku bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących;
9)
olejów i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych;
10)
jaj i produktów jajecznych;
11)
mąki i innych produktów przemiału zbóż oraz skrobi;
12)
chleba i produktów podobnych;
13)
makaronów i "gnocchi";
14)
cukrów, włączając wszystkie mono- i dicukry;
15)
past pomidorowych, w tym przecierów i koncentratów pomidorowych, oraz pomidorów w konserwach;
16)
sosów na bazie pomidorów;
17)
soków owocowych i nektarów owocowych, określonych w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych oraz soków warzywnych;
18)
owoców, warzyw (w tym ziemniaków) oraz grzybów w konserwach i suszonych, owoców i warzyw (w tym ziemniaków) oraz grzybów przetworzonych;
19)
dżemów ekstra, galaretek ekstra, przecieru z kasztanów jadalnych, Creme de pruneaux, określonych w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych;
20)
ryb, mięczaków i skorupiaków, mięsa, drobiu i dziczyzny oraz ich przetworów, z wyjątkiem gotowych posiłków zawierających te składniki;
21)
wyrobów kakaowych, składników czekoladowych w wyrobach czekoladowych, określonych w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych;
22)
kawy palonej, herbaty, cykorii, ekstraktów herbaty i cykorii, a także herbacianych, roślinnych, owocowych i zbożowych preparatów do sporządzania naparów oraz mieszanek i mieszanek instant wszystkich wyszczególnionych produktów;
23)
soli, zamienników soli, przypraw naturalnych (ziołowych i korzennych) i mieszanek tych przypraw;
24)
wyrobów winiarskich gronowych, określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących wspólnej organizacji rynku wina;
25)
Korn, Kornbrand, napojów spirytusowych owocowych, okowity z owoców, Ouzo, Grappa, Tsikoudia z Krety, Tsipouro z Macedonii, Tsipouro z Tesalii, Tsipouro z Tyrnavos, Eau de vie de marc (okowita z wytłoków winogron) marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle (okowita zbożowa) marque nationale luxembourgeoise, London gin, określonych w przepisach ustanawiających ogólne zasady definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych;
26)
Sambuca, Maraschino i Mistra, określonych w przepisach ustanawiających ogólne zasady definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych;
27)
Sangria, Clarea i Zurra;
28)
octu winnego;
29)
środków spożywczych dla niemowląt i małych dzieci, określonych w przepisach dotyczących środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
30)
miodu pszczelego;
31)
słodu i przetworów słodowych;
32)
dojrzewających i niedojrzewających serów bez dodatków smakowych;
33)
wyrobów z tłuszczu z mleka owczego i koziego.
§  9.
1.
Barwniki dozwolone, które mogą być stosowane na zasadzie quantum satis do środków spożywczych określonych w tabeli 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia oraz do pozostałych środków spożywczych, określa tabela 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
2.
Barwniki, o których mowa w ust. 1, nie mogą być stosowane do środków spożywczych określonych w § 8 oraz w tabeli 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
§  10.
1.
Barwniki, które mogą być użyte pojedynczo lub łącznie, do środków spożywczych określonych w tabeli 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w maksymalnych dawkach określonych w tej tabeli, określa tabela 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
2.
Środki spożywcze, do których mogą być stosowane barwniki określone w tabeli 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, oraz maksymalne dawki tych barwników określa tabela 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
3.
Barwniki, o których mowa w ust. 1, można stosować do środków spożywczych określonych w tabeli 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, pod warunkiem że w przypadku napojów bezalkoholowych aromatyzowanych, lodów spożywczych, deserów, wyrobów ciastkarskich, pieczywa cukierniczego i wyrobów cukierniczych ilość każdego z barwników: E 110, E 122, E 124 i E 155 nie będzie przekraczać 50 mg/kg lub 50 mg/l.
§  11.
Środki spożywcze, do których mogą być stosowane tylko niektóre dozwolone barwniki, oraz warunki stosowania tych barwników określa tabela 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
§  12.
Barwniki dozwolone tylko do niektórych zastosowań określa tabela 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
§  13.
Do oznakowania produktów mięsnych oraz przydatności mięsa do spożycia stosuje się wyłącznie barwniki: E 129, E 133, E 155 lub mieszaninę barwników E 129 i E 133.
§  14.
Do ozdabiania skorupek jaj (w tym pisanek wielkanocnych) oraz do stemplowania skorupek jaj stosuje się wyłącznie dozwolone barwniki określone w tabeli 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
§  15.
W celu sprzedaży konsumentom finalnym mogą być wprowadzane do obrotu barwniki określone w tabeli 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, z wyjątkiem barwników: E 123, E 127, E 154, E 160b, E 161g, E 173 i E 180.

Substancje dodatkowe inne niż substancje słodzące i barwniki

§  16.
1.
Dozwolone substancje dodatkowe, inne niż substancje słodzące i barwniki oraz warunki ich stosowania w żywności określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.
Substancje dodatkowe, inne niż substancje słodzące i barwniki, ogólnie dozwolone do stosowania w żywności zgodnie z zasadą quantum satis określa tabela 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 17 i § 25 ust. 1.
3.
Substancji dodatkowych, o których mowa w ust. 2, z wyjątkami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia, nie stosuje się do:
1)
żywności nieprzetworzonej;
2)
miodu pszczelego;
3)
niezemulgowanych olejów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego;
4)
masła;
5)
mleka pasteryzowanego i sterylizowanego, włączając sterylizację UHT, w tym mleka pełnego, półtłustego i odtłuszczonego; pasteryzowanej śmietanki;
6)
fermentowanych przetworów mlecznych zawierających żywe kultury bakterii, niearomatyzowanych i bez dodatków smakowych;
7)
naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych, określonych w przepisach dotyczących naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych;
8)
kawy, z wyjątkiem aromatyzowanej kawy instant, i ekstraktów kawy;
9)
herbaty w liściach niearomatyzowanej;
10)
cukru (cukru białego), cukru ekstra białego (cukru rafinowanego), cukru przemysłowego, płynnego cukru (roztworu cukru), płynnego cukru inwertowanego (roztworu cukru inwertowanego), syropu cukru inwertowanego, syropu glukozowego, syropu glukozowego w proszku, jednowodnej glukozy (jednowodnej dekstrozy), bezwodnej glukozy (bezwodnej dekstrozy), określonych w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego;
11)
suchych makaronów, z wyjątkiem makaronów bezglutenowych lub makaronów przeznaczonych do diet niskobiałkowych, o których mowa w przepisach dotyczących środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
12)
maślanki naturalnej niearomatyzowanej lub bez dodatków smakowych, z wyjątkiem maślanki sterylizowanej.
§  17.
Środki spożywcze, do których wolno stosować ograniczoną liczbę dozwolonych substancji dodatkowych wymienionych w tabeli 1, określa tabela 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
§  18.
1.
Sorbiniany, benzoesany i para-hydroksybenzoesany są dozwolone do stosowania w żywności na warunkach określonych w tabeli 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
2.
Środki spożywcze, do których mogą być stosowane sorbiniany, benzoesany i para-hydroksybenzoesany określone w tabeli 3, określa tabela 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
3.
Dwutlenek siarki i siarczyny są dozwolone do stosowania w żywności na warunkach określonych w tabeli 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
4.
Środki spożywcze, do których mogą być stosowane dwutlenek siarki i siarczyny wymienione w tabeli 5, określa tabela 6 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
5.
Inne konserwanty, dla których określa się maksymalny poziom w środku spożywczym, określa tabela 7 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
6.
Inne konserwanty, dla których określa się ilości wprowadzone w trakcie produkcji oraz ich pozostałości w środku spożywczym, określa tabela 8 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
7.
Inne przeciwutleniacze oraz ich zastosowanie w środkach spożywczych określa tabela 9 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
8.
Inne dozwolone substancje dodatkowe i ich zastosowanie w środkach spożywczych określa tabela 10 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
9.
Nośniki stosowane do dozwolonych substancji dodatkowych określa tabela 11 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

Substancje dodatkowe stosowane w produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci

§  19.
1.
Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt i środki spożywcze uzupełniające obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zwanej dalej "ustawą", mogą zawierać substancje E 414 i E 551 w wyniku dodatku preparatów odżywczych zawierających substancję E 414 w ilości nie większej niż 150 g/kg i substancję E 551 w ilości nie większej niż 10 g/kg oraz substancję E 421, jeżeli jest on użyty jako nośnik witaminy B12 (nie mniej niż jedna część witaminy B12 na 1000 części substancji E 421).
2.
Zawartość substancji E 414 w produkcie gotowym do spożycia nie może przekraczać 10 mg/kg.
§  20.
1.
Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt i środki spożywcze uzupełniające, obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci, mogą zawierać substancję E 1450 w wyniku dodatku preparatów witaminowych lub preparatów zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe.
2.
Ilość substancji E 1450 w produkcie gotowym do spożycia, wniesiona z preparatami witaminowymi, nie może przekraczać 100 mg/kg, a wniesiona z preparatami zawierającymi wielonienasycone kwasy tłuszczowe - 1000 mg/kg.
§  21.
1.
Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt i środki spożywcze uzupełniające, obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci, mogą zawierać substancję E 301, stosowaną w dawce quantum satis, przy powlekaniu preparatów odżywczych zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe.
2.
Zawartość substancji E 301 w produkcie gotowym do spożycia nie może przekraczać 75 mg/l.
§  22.
Do produkcji przetworów mlecznych ukwaszanych, przeznaczonych do początkowego i dalszego żywienia zdrowych niemowląt, mogą być używane niechorobotwórcze kultury bakterii kwasu mlekowego L(+).
§  23.
Jeżeli więcej niż jedna z substancji E 322, E 471, E 472c i E 473 jest dodana do środka spożywczego przeznaczonego do początkowego i dalszego żywienia niemowląt, to maksymalny poziom zawartości każdej z tych substancji w produkcie zostaje pomniejszony o część równą zawartości wszystkich pozostałych substancji razem w tym produkcie.
§  24.
Jeżeli więcej niż jedna z substancji E 407, E 410 i E 412 jest dodana do środka spożywczego przeznaczonego do dalszego żywienia niemowląt, to maksymalny poziom ustalony dla każdej z tych substancji w tym środku spożywczym obniża się odpowiednio o łączną zawartość pozostałych dwóch substancji.
§  25.
1.
Dozwolone substancje dodatkowe i warunki ich stosowania do żywności dla niemowląt i małych dzieci określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2.
Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w produkcji preparatów przeznaczonych do początkowego żywienia zdrowych niemowląt określa tabela 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia.
3.
Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w produkcji preparatów przeznaczonych do dalszego żywienia zdrowych niemowląt określa tabela 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia.
4.
Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych, stosowanych w produkcji środków spożywczych uzupełniających obejmujących produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla zdrowych niemowląt i małych dzieci określa tabela 3 załącznika nr 5 do rozporządzenia.
§  26.
W produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci przeznaczonej do specjalnych celów medycznych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy, można stosować dozwolone substancje dodatkowe, o których mowa w § 19-25, z wyjątkiem warunków stosowania substancji E 333 i E 341, oraz substancje, o których mowa w § 27.
§  27.
Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych do żywności dla niemowląt i małych dzieci przeznaczonej do specjalnych celów medycznych oraz uwarunkowania szczegółowe określa tabela 4 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  28.
1.
Substancje dodatkowe E 231 ortofenylofenol i E 232 sól sodowa ortofenylofenolu stosuje się w żywności na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2010 r.
2.
Środki spożywcze zawierające substancje dodatkowe, o których mowa w ust. 1, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 stycznia 2011 r. mogą pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów.
§  29.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Rozporządzenie wdraża postanowienia:

1) dyrektywy 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 288);

2) dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 298);

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 61 z 18.03.1995, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 50);

4) dyrektywy 96/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 48 z 19.02.1997, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 253);

5) dyrektywy 96/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE o dodatkach do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 86 z 28.03.1997, str. 4; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 280);

6) dyrektywy 98/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 października 1998 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE dotyczącą dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 295 z 04.11.1998, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 21, str. 126);

7) dyrektywy 2001/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2001 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 55 z 24.02.2001, str. 59; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 195);

8) dyrektywy 2003/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w zakresie warunków stosowania dodatku do żywności E 425 konjac (Dz. Urz. UE L 178 z 17.07.2003, str. 23; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 391);

9) dyrektywy 2003/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 58; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 708);

10) dyrektywy 2003/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 65; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 715);

11) dyrektywy 2006/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 10);

12) dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (Dz. Urz. UE L 344 z 23.12.2009, str. 37);

13) dyrektywy Komisji 2010/69/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniającej załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. UE L 279 z 23.10.2010, str. 22). 1

3) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16).

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1094), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 105).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  2 WYKAZ DOZWOLONYCH SUBSTANCJI DODATKOWYCH STOSOWANYCH W ŻYWNOŚCI

Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejNazwa w języku polskimNazwa w języku angielskim
1)E 100KurkuminaCurcumin
2)E 101(i) Ryboflawina(i) Riboflavin
(ii) Ryboflawiny-5'-fosforan(ii) Riboflavin-5'-phosphate
3)E 102TartrazynaTartrazine
4)E 104Żółcień chinolinowaQuinoline Yellow
5)E 110Żółcień pomarańczowa FCF

Żółcień pomarańczowa S

Sunset Yellow FCF

Orange Yellow S

6)E 120Koszenila,

kwas karminowy, karminy

Cochineal,

Carminic acid, Carmines

7)E 122Azorubina, karmoizynaAzorubine, Carmoisine
8)E 123AmarantAmaranth
9)E 124Czerwień koszenilowa A,

Pąs 4R

Ponceau 4R,

Cochineal Red A

10)E 127ErytrozynaErythrosine
11)E 129Czerwień Allura ACAllura Red AC
12)E 131Błękit patentowy VPatent Blue V
13)E 132Indygotyna, IndygokarminIndigotine, Indigo carmine
14)E 133Błękit brylantowy FCFBrilliant Blue FCF
15)E 140Chlorofile i chlorofilinyChlorophylls and chlorophyllins
(i) Chlorofile(i) Chlorophylls
(ii) Chlorofiliny(ii) Chlorophyllins
16)E 141Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilinCopper complexes of chlorophylls and chlorophyllins
(i) Kompleksy miedziowe chlorofili(i) Copper complexe of chlorophylls
(ii) Kompleksy miedziowe chlorofilin(ii) Copper complexe of chlorophyllins
17)E 142Zieleń SGreen S
18)E 150aKarmelPlain caramel
19)E 150bKarmel siarczynowyCaustic sulphite caramel
20)E 150cKarmel amoniakalnyAmmonia caramel
21)E 150dKarmel amoniakalno-siarczynowySulphite ammonia caramel
22)E 151Czerń brylantowa BN, czerń PNBrilliant Black BN, Black PN
23)E 153Węgiel roślinnyVegetable carbon
24)E 154Brąz FKBrown FK
25)E 155Brąz HTBrown HT
26)E 160aKarotenyCarotenes
(i) Mieszanina karotenów(i) Mixed carotenes
(ii) Beta-karoten(ii) Beta-carotene
27)E 160bAnnato, biksyna, norbiksynaAnnato, bixin, norbixin
28)E 160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubinaPaprika extract, capsanthin, capsorubin
29)E 160dLikopenLycopene
30)E 160eBeta-apo-8'-karotenal (C 30)Beta-apo-8'-carotenal (C 30)
31)E 160fEster etylowy kwasu beta-apo-8'-karotenowego (C 30)Ethyl ester of beta-apo-8'-carotenic acid (C 30)
32)E 161bLuteinaLutein
33)E l6lgKantaksantynaCanthaxanthin
34)E 162Czerwień buraczana, betaninaBeetroot Red, betanin
35)E 163AntocyjanyAnthocyanins
36)E 170Węglan wapniaCalcium carbonate
37)E 171Dwutlenek tytanuTitanum dioxide
38)E 172Tlenki żelaza i wodorotlenki żelazaIron oxides and hydroxides
39)E 173GlinAluminium
40)E 174SrebroSilver
41)E 175ZłotoGold
42)E 180Czerwień litolowa BKLitholrubine BK
43)E 200Kwas sorbowySorbic acid
44)E 202Sorbinian potasuPotassium sorbate
45)E 203Sorbinian wapniaCalcium sorbate
46)E 210Kwas benzoesowyBenzoic acid
47)E 211Benzoesan soduSodium benzoate
48)E 212Benzoesan potasuPotassium benzoate
49)E 213Benzoesan wapniaCalcium benzoate
50)E 214p-Hydroksybenzoesan etyluEthyl p-hydroxybenzoate
51)E 215Sól sodowa

p-hydroksybenzoesanu etylu

Sodium ethyl

p-hydroxybenzoate

52)E 218p-Hydroksybenzoesan metyluMethyl p-hydroxybenzoate
53)E 219Sól sodowa

p-hydroksybenzoesanu metylu

Sodium methyl

p-hydroxybenzoate

54)E 220Dwutlenek siarki

(bezwodnik kwasu siarkawego)

Sulphur dioxide
55)E 221Siarczyn soduSodium sulphite
56)E 222Wodorosiarczyn soduSodium hydrogen sulphite
57)E 223Pirosiarczyn soduSodium metabisulphite
58)E 224Pirosiarczyn potasuPotassium metabisulphite
59)E 226Siarczyn wapniaCalcium sulphite
60)E 227Wodorosiarczyn wapniaCalcium hydrogen sulphite
61)E 228Wodorosiarczyn potasuPotassium hydrogen sulphite
62)E 231OrtofenylofenolOrthophenyl phenol
63)E 232Sól sodowa ortofenylofenoluSodium orthophenyl phenol
64)E 234NizynaNisin
65)E 235NatamycynaNatamycin, Pimaricin
66)E 239HeksametylenoczteroaminaHexamethylene tetramine
67)E 242DimetylodiwęglanDimethyl dicarbonate
68)E 249Azotyn potasuPotassium nitrite
69)E 250Azotyn soduSodium nitrite
70)E 251Azotan soduSodium nitrate
71)E 252Azotan potasuPotassium nitrate
72)E 260Kwas octowyAcetic acid
73)E 261Octan potasuPotassium acetate
74)E 262Octany soduSodium acetates
(i) Octan sodu(i) Sodium acetate
(ii) Dioctan sodu(ii) Sodium hydrogen acetate (Sodium diacetate)
75)E 263Octan wapniaCalcium acetate
76)E 270Kwas mlekowyLactic acid
77)E 280Kwas propionowyPropionic acid
78)E 281Propionian soduSodium propionate
79)E 282Propionian wapniaCalcium propionate
80)E 283Propionian potasuPotassium propionate
81)E 284Kwas borowyBoric acid
82)E 285Czteroboran sodu (boraks)Sodium tetraborate (borax)
83)E 290Dwutlenek węglaCarbon dioxide
84)E 296Kwas jabłkowyMalic acid
85)E 297Kwas fumarowyFumaric acid
86)E 300Kwas askorbinowyAscorbic acid
87)E 301Askorbinian soduSodium ascorbate
88)E 302Askorbinian wapniaCalcium ascorbate
89)E 304Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowegoFatty acid esters of ascorbic acid
(i) Palmitynian askorbylu(i) Ascorbyl palmitate
(ii) Stearynian askorbylu(ii) Ascorbyl stearate
90)E 306Mieszanina tokoferoliTocopherol-rich extract
91)E 307Alfa-tokoferolAlpha-tocopherol
92)E 308Gamma-tokoferolGamma-tocopherol
93)E 309Delta-tokoferolDelta-tocopherol
94)E 310Galusan propyluPropyl gallate
95)E 311Galusan oktyluOctyl gallate
96)E 312Galusan dodecyluDodecyl gallate
97)E 315Kwas erytrobowy

(Kwas izoaskorbinowy)

Erythorbic amid
98)E 316Izoaskorbinian soduSodium erythorbate
99)E 319Tert-butylohydrochinon (TBHQ)Tertiary butyl hydroquinone (TBHQ)
100)E 320Butylohydroksyanizol (BHA)Butylated hydroxyanisole (BHA)
101)E 321Butylohydroksytoluen (BHT)Butylated hydroxytoluene (BHT)
102)E 322LecytynyLecithins
103)E 325Mleczan soduSodium lactate
104)E 326Mleczan potasuPotassium lactate
105)E 327Mleczan wapniaCalcium lactate
106)E 330Kwas cytrynowyCitric acid
107)E 331Cytryniany soduSodium citrates
(i) Cytrynian monosodowy(i) Monosodium citrate
(ii) Cytrynian disodowy(ii) Disodium citrate
(iii) Cytrynian trisodowy(iii) Trisodium citrate
108)E 332Cytryniany potasuPotasium citrates
(i) Cytrynian monopotasowy(i) Monopotasium citrate
(ii) Cytrynian tripotasowy(ii) Tripotassium citrate
109)E 333Cytryniany wapniaCalcium citrates
(i) Cytrynian monowapniowy(i) Monocalcium citrate
(ii) Cytrynian diwapniowy(ii) Dicalcium citrate
(iii) Cytrynian triwapniowy(iii) Tricalcium citrate
110)E 334Kwas winowy L(+)Tartaric acid L(+)
111)E 335Winiany soduSodium tartrates
(i) Winian monosodowy(i) Monosodium tartrate
(ii) Winian disodowy(ii) Disodium tartrate
112)E 336Winiany potasuPotassium tartrates
(i) Winian monopotasowy(i) Monopotassium tartrate
(ii) Winian dipotasowy(ii) Dipotassium tartrate
113)E 337Winian potasowo-sodowySodium potassium tartrate
114)E 338Kwas fosforowyPhosphoric acid
115)E 339Fosforany soduSodium phosphates
(i) Fosforan monosodowy(i) Monosodium phosphate
(ii) Fosforan disodowy(ii) Disodium phosphate
(iii) Fosforan trisodowy(iii) Trisodium phosphate
116)E 340Fosforany potasuPotassium phosphates
(i) Fosforan monopotasowy(i) Monopotassium phosphate
(ii) Fosforan dipotasowy(ii) Dipotassium phosphate
(iii) Fosforan tripotasowy(iii) Tripotassium phosphate
117)E 341Fosforany wapniaCalcium phosphates
(i) Fosforan monowapniowy(i) Monocalcium phosphate
(ii) Fosforan diwapniowy(ii) Dicalcium phosphate
(iii) Fosforan triwapniowy(iii) Tricalcium phosphate
118)E 343Fosforany magnezuMagnesium phosphates
(i) Fosforan monomagnezowy(i) Monomagnesium phosphate
(ii) Fosforan dimagnezowy(ii) Dimagnesium phosphate
119)E 350Jabłczany soduSodium malates
(i) Jabłczan sodu(i) Sodium malate
(ii) Wodorojabłczan sodu(ii) Sodium hydrogen malate
120)E 351Jabłczan potasuPotassium malate
121)E 352Jabłczany wapniaCalcium malates
(i) Jabłczan wapnia(i) Calcium malate
(ii) Wodorojabłczan wapnia(ii) Calcium hydrogen malate
122)E 353Kwas metawinowyMetatartaric acid
123)E 354Winian wapniaCalcium tartrate
124)E 355Kwas adypinowyAdipic acid
125)E 356Adypinian soduSodium adipate
126)E 357Adypinian potasuPotassium adipate
127)E 363Kwas bursztynowySuccinic acid
128)E 380Cytrynian triamonowyTriammonium citrate
129)E 385Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego

(Sól wapniowo-disodowa EDTA)

Calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate

(Calcium disodium EDTA)

129a)E 392Ekstrakty z rozmarynu (Wyciągi z rozmarynu)Extracts of rosemary
130)E 400Kwas alginowyAlginic acid
131)E 401Alginian soduSodium alginate
132)E 402Alginian potasuPotassium alginate
133)E 403Alginian amonuAmmonium alginate
134)E 404Alginian wapniaCalcium alginate
135)E 405Alginian glikolu propylenowegoPropane-1, 2-diol alginate
136)E 406AgarAgar
137)E 407KaragenCarrageenan
138)E 407aPrzetworzone wodorosty morskie z gatunku EucheumaProcessed Eucheuma Seaweed (PES)
139)E 410Mączka chleba świętojańskiegoLocust bean gum
140)E 412Guma guarGuar gum
141)E 413TragakantaTragacanth
142)E 414Guma arabska

Guma akacjowa

Gum arabic

Acacia gum

143)E 415Guma ksantanowaXanthan gum
144)E 416Guma karayaKaraya gum
145)E 417Guma taraTara gum
146)E 418Guma gellanGellan gum
147)E 420SorbitolSorbitol
(i) Sorbitol(i) Sorbitol
(ii) Syrop sorbitolowy(ii) Sorbitol syrup
148)E 421MannitolMannitol
149)E 422Glicerol (gliceryna)Glycerol
150)E 425KonjacKonjac
(i) Guma Konjac(i) Konjac gum
(ii) Glukomannan Konjac(ii) Konjac glucomannane
151)E 426Hemiceluloza sojowaSoybean hemicellulose
151a)E 427Guma kasjaCassia gum
152)E 431Stearynian polioksyetylenu (40)Polyoxyethylene (40) stearate
153)E 432Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20)Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (polysorbate 20)
154)E 433Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)Polyoxyethylene sorbitan monooleate (polysorbate 80)
155)E 434Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 40)Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate (polysorbate 40)
156)E 435Monostearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 60)Polyoxyethylene sorbitan monostearate (polysorbate 60)
157)E 436Tristearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 65)Polyoxyethylene sorbitan tristearate (polysorbate 65)
158)E 440PektynyPectins
(i) pektyna(i) pectin
(ii) pektyna amidowana(ii) amidated pectin
159)E 442Fosfatydy amonuAmmonium phosphatides
160)E 444Octan izomaślanu sacharozySucrose acetate isobutyrate
161)E 445Estry glicerolu i żywicy roślinnejGlycerol esters of wood rosin
162)E 450DifosforanyDiphosphates
(i) Difosforan disodowy(i) Disodium diphosphate
(ii) Difosforan trisodowy(ii) Trisodium diphosphate
(iii) Difosforan tetrasodowy(iii) Tetrasodium diphosphate
(v) Difosforan tetrapotasowy(v) Tetrapotassium diphosphate
(vi) Difosforan diwapniowy(vi) Dicalcium diphosphate
(vii) Diwodoro-difosforan wapnia(vii) Calcium dihydrogen diphosphate
163)E 451TrifosforanyTriphosphates
(i) Trifosforan pentasodowy(i) Pentasodium triphosphate
(ii) Trifosforan pentapotasowy(ii) Pentapotassium triphosphate
164)E 452PolifosforanyPolyphosphates
(i) Polifosforan sodu(i) Sodium polyphosphate
(ii) Polifosforan potasu(ii) Potassium polyphosphate
(iii) Polifosforan sodowo-wapniowy(iii) Sodium calcium polyphosphate
(iv) Polifosforan wapnia(iv) Calcium polyphosphate
165)E 459Beta-cyklodekstrynaBeta-Cyclodextrin
166)E 460CelulozaCellulose
(i) Celuloza mikrokrystaliczna(i) Microcrystalline cellulose
(ii) Celuloza sproszkowana(ii) Powdered cellulose
167)E 461MetylocelulozaMethyl cellulose
168)E 462EtylocelulozaEthyl cellulose
169)E 463HydroksypropylocelulozaHydroksypropyl cellulose
170)E 464HydroksypropylometylocelulozaHydroxypropyl methyl cellulose
171)E 465EtylometylocelulozaEthyl methyl cellulose
172)E 466Sól sodowa

karboksymetylocelulozy,

Karboksymetyloceluloza, (CMC),

Guma celulozowa

Sodium carboxy methyl cellulose,

Carboxy methyl cellulose,

Cellulose gum

173)E 468Sól sodowa

karboksymetylocelulozy usieciowana, Guma celulozowa usieciowana

Cross-linked sodium carboxy methyl cellulose

Cross-linked cellulose gum

174)E 469Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza,

Enzymatycznie zhydrolizowana guma celulozowa

Enzymatically hydrolysed carboxy methyl cellulose,

Enzymatically hydrolysed cellulose gum

175)E 470aSole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowychSodium, potassium and calcium salts of fatty acids
176)E 470bSole magnezowe kwasów tłuszczowych, w tym stearynian magnezuMagnesium salts of fatty acids (Magnesium stearate)
177)E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychMono- and diglycerides of fatty acids
178)E 472aMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowymAcetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
179)E 472bMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowymLactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
180)E 472cMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowymCitric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
181)E 472dMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowymTartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
182)E 472eMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowymMono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
183)E 472fMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowegoMixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
184)E 473Estry sacharozy i kwasów tłuszczowychSucrose esters of fatty acids
185)E 474SacharoglicerydySucroglycerides
186)E 475Estry kwasów tłuszczowych i poligliceroluPolyglycerol esters of fatty acids
187)E 476Polirycynooleinian poligliceroluPolyglycerol polyricinoleate
188)E 477Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowegoPropane-1,2-diol esters of fatty acids
189)E 479bTermoutleniony olej sojowy z mono- i diglicerydami kwasów tłuszczowychThermally oxydized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids
190)E 481Stearoilomleczan soduSodium stearoyl-2-lactylate
191)E 482Stearoilomleczan wapniaCalcium stearoyl-2-lactylate
192)E 483Winian stearyluStearyl tartrate
193)E 491Monostearynian sorbitoluSorbitan monostearate
194)E 492Tristearynian sorbitoluSorbitan tristearate
195)E 493Monolaurynian sorbitoluSorbitan monolaurate
196)E 494Monooleinian sorbitoluSorbitan monooleate
197)E 495Monopalmitynian sorbitoluSorbitan monopalmitate
198)E 500Węglany soduSodium carbonates
(i) Węglan sodu(i) Sodium carbonate
(ii) Wodorowęglan sodu(ii) Sodium hydrogen carbonate
(iii) Półtorawęglan sodu(iii) Sodium sesquicarbonate
199)E 501Węglany potasuPotassium carbonates
(i) Węglan potasu(i) Potassium carbonate
(ii) Wodorowęglan potasu(ii) Potassium hydrogen carbonate
200)E 503Węglany amonuAmmonium carbonates
(i) Węglan amonu(i) Ammonium carbonate
(ii) Wodorowęglan amonu(ii) Ammonium hydrogen carbonate
201)E 504Węglany magnezuMagnesium carbonates
(i) Węglan magnezu(i) Magnesium carbonate
(ii) Wodorowęglan magnezu(ii) Magnesium hydrogen carbonate (syn.:Magnesium hydroxide carbonate)
202)E 507Kwas chlorowodorowy (kwas solny)Hydrochloric acid
203)E 508Chlorek potasuPotassium chloride
204)E 509Chlorek wapniaCalcium chloride
205)E 511Chlorek magnezuMagnesium chloride
206)E 512Chlorek cyny (Chlorek cynawy)Stannous acid
207)E 513Kwas siarkowySulphuric acid
208)E 514Siarczany soduSodium sulphates
(i) Siarczan sodu(i) Sodium sulphate
(ii) Wodorosiarczan sodu(ii) Sodium hydrogensulphate
209)E 515Siarczany potasuPotassium sulphates
(i) Siarczan potasu(i) Potassium sulphate
(ii) Wodorosiarczan potasu(ii) Potassium hydrogensulphate
210)E 516Siarczan wapniaCalcium sulphate
211)E 517Siarczan amonuAmmonium sulphate
212)E 520Siarczan glinuAluminium sulphate
213)E 521Siarczan glinowo-sodowyAluminium sodium sulphate
214)E 522Siarczan glinowo-potasowyAluminium potassium sulphate
215)E 523Siarczan amonowo-glinowyAluminium ammonium sulphate
216)E 524Wodorotlenek soduSodium hydroxide
217)E 525Wodorotlenek potasuPotassium hydroxide
218)E 526Wodorotlenek wapniaCalcium hydroxide
219)E 527Wodorotlenek amonuAmmonium hydroxide
220)E 528Wodorotlenek magnezuMagnesium hydroxide
221)E 529Tlenek wapniaCalcium oxide
222)E 530Tlenek magnezuMagnesium oxide
223)E 535Żelazocyjanek soduSodium ferrocyanide
224)E 536Żelazocyjanek potasuPotassium ferrocyanide
225)E 538Żelazocyjanek wapniaCalcium ferrocyanide
226)E 541Fosforan glinowo-sodowy, kwaśnySodium aluminium phosphate, acidic
227)E 551Dwutlenek krzemuSilicon dioxide
228)E 552Krzemian wapniaCalcium silicate
229)E 553a(i) Krzemian magnezu(i) Magnesium silicate
(ii) Trikrzemian magnezu(ii) Magnesium trisilicate
230)E 553bTalkTalc
231)E 554Krzemian glinowo-sodowySodium aluminium silicate
232)E 555Krzemian glinowo-potasowyPotassium aluminium silicate
233)E 556Krzemian glinowo-wapniowyCalcium aluminium silicate
234)E 558BentonitBentonite
235)E 559Krzemian glinu (Kaolin)Aluminium silicate (Kaolin)
236)E 570Kwasy tłuszczoweFatty acids
237)E 574Kwas glukonowyGluconic acid
238)E 575Lakton kwasu glukonowegoGlucono delta-lactone
239)E 576Glukonian soduSodium gluconate
240)E 577Glukonian potasuPotassium gluconate
241)E 578Glukonian wapniaCalcium gluconate
242)E 579Glukonian żelazawyFerrous gluconate
243)E 585Mleczan żelazawyFerrous lactate
244)E 5864-Heksylorezorcynol4-hexylresorcinol
245)E 620Kwas glutaminowyGlutamic acid
246)E 621Glutaminian monosodowyMonosodium glutamate
247)E 622Glutaminian monopotasowyMonopotassium glutamate
248)E 623Diglutaminian wapniaCalcium diglutamate
249)E 624Glutaminian monoamonowyMonoammonium glutamate
250)E 625Diglutaminian magnezuMagnesium diglutamate
251)E 626Kwas guanylowyGuanylic acid
252)E 627Guanylan disodowyDisodium guanylate
253)E 628Guanylan dipotasowyDipotassium guanylate
254)E 629Guanylan wapniaCalcium guanylate
255)E 630Kwas inozynowyInosinic acid
256)E 631Inozynian disodowyDisodium inosinate
257)E 632Inozynian dipotasowyDipotassium inosinate
258)E 633Inozynian wapniaCalcium inosinate
259)E 6345'-Rybonukleotydy wapniaCalcium 5'-ribonucleotides
260)E 6355'-Rybonukleotydy disodoweDisodium 5'-ribonucleotides
261)E 640Glicyna i jej sól sodowaGlycine and its sodium salt
262)E 650Octan cynkuZinc acetate
263)E 900DimetylopolisiloksanDimethyl polysiloxane,

Polydimethylsiloxane

264)E 901Wosk pszczeli, biały i żółtyBeeswax, white and yellow
265)E 902Wosk candelillaCandelilla wax
266)E 903Wosk carnaubaCarnauba wax
267)E 904SzelakShellac
268)E 905Wosk mikrokrystalicznyMicrocrystalline wax
269)E 907Uwodorniony poli-1-dekenHydrogenated poly-1-decene
270)E 912Estry kwasu montanowegoMontanic acid esters
271)E 914Wosk polietylenowy utlenionyOxidised polyethylene wax
272)E 920L-cysteinaL-Cysteine
273)E 927bKarbamidCarbamide
274)E 938ArgonArgon
275)E 939HelHelium
276)E 941AzotNitrogen
277)E 942Podtlenek azotuNitrous oxide, Dinitrogen monooxide
278)E 943aButanButane
279)E 943bIzobutanIsobutane
280)E 944PropanPropane
281)E 948TlenOxygen
282)E 949WodórHydrogen
283)E 950Acesulfam KAcesulfame K
284)E 951AspartamAspartame
285)E 952Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowaCyclamic acid and its Na and Ca salts
286)E 953IzomaltIsomalt
287)E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowaSacharin and its Na, K and Ca salts
288)E 955SukralozaSucralose
289)E 957TaumatynaThaumatin
290)E 959Neohesperydyna DCNeohesperidine DC
291)E 961NeotamNeotame
292)E 962Sól aspartamu i acesulfamuSalt of aspartame-acesulfame
293)E 965MaltitolMaltitol
(i) Maltitol(i) Maltitol
(ii) Syrop maltitolowy(ii) Maltitol syrup
294)E 966LaktitolLactitol
295)E 967KsylitolXylitol
296)E 968ErytrytolErythritol
297)E 999Ekstrakt QuillaiaQuillaia extract
298)E 1103InwertazaInvertase
299)E 1105LizozymLysozyme
300)E 1200PolidekstrozaPolydextrose
301)E 1201PoliwinylopirolidonPolyvinylpyrrolidone (PVP)
302)E 1202PoliwinylopolipirolidonPolyvinylpolypyrrolidone (PVPP)
302a)E 1203Alkohol poliwinylowyPolyvinyl alcohol
303)E 1204PullulanPullulan
304)E 1404Skrobia utlenionaOxidized starch
305)E 1410Fosforan monoskrobiowyMonostarch phosphate
306)E 1412Fosforan diskrobiowyDistarch phosphate
307)E 1413Fosforanowany fosforan diskrobiowyPhosphated distarch phosphate
308)E 1414Acetylowany fosforan diskrobiowyAcetylated distarch phosphate
309)E 1420Skrobia acetylowanaAcetylated starch
310)E 1422Acetylowany adypinian diskrobiowyAcetylated distarch adipate
311)E 1440HydroksypropyloskrobiaHydroxy propyl starch
312)E 1442Hydroksypropylofosforan diskrobiowyHydroxy propyl distarch phosphate
313)E 1450Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowegoStarch sodium octenylsuccinate
314)E 1451Acetylowana skrobia utlenionaAcetylated oxidised starch
315)E 1452Sól glinowa oktenylobursztynianu skrobiowegoStarch aluminium octenyl succinate
316)E 1505Cytrynian trietylowyTriethyl citrate
317)E 1517Dioctan glicerolu (diacetyna)Glyceryl diacetate (diacetin)
318)E 1518Trioctan glicerolu (triacetyna)Glyceryl triacetate (triacetin)
319)E 1519Alkohol benzylowyBenzyl alcohol
320)E 1520Propano-1,2-diol,

Glikol 1,2-propylenowy,

Glikol propylenowy

Propan-1,2-diol

(propylene glycol)

302a)E 1203Alkohol poliwinylowyPolyvinyl alcohol

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 SUBSTANCJE SŁODZĄCE, KTÓRE MOGĄ BYĆ WPROWADZANE DO OBROTU Z PRZEZNACZENIEM BEZPOŚREDNIO DLA KONSUMENTA FINALNEGO LUB DO ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO LUB STOSOWANE W PRODUKCJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejNazwaŚrodek spożywczyMaksymalna dawka
1)E 420SorbitolDesery i produkty podobnequantum satis
(i) Sorbitol- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(ii) Syrop sorbitolowy- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 421Mannitol- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 953Izomalt- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 965Maltitol- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(i) Maltitol

(ii) Syrop maltitolowy

- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia lub produkty oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 966

E 967

E 968

Laktitol

Ksylitol

Erytrytol

- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
- dżemy, galaretki, marmolady i owoce kandyzowane, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
- preparaty owocowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, z wyjątkiem tych, które są przeznaczone do produkcji napojów na bazie soków owocowych
Wyroby cukiernicze
- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
- wyroby cukiernicze oparte na owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
- produkty kakaowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
- guma do żucia bez dodatku cukru
- sosy
- musztarda
- pieczywo cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, wyroby ciastkarskie o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
- środki spożywcze specjalnego żywieniowego przeznaczenia
- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety
2)E 950Acesulfam KNapoje bezalkoholowe
- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/l
- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i pochodnych mleka lub sokach owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/l
Desery i produkty podobne
- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/kg
- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/kg
- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/kg
- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/kg
- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/kg
- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/kg
- wyroby typu sneksy: niektóre rodzaje aromatycznych, gotowych do spożycia, pakowanych, suchych, smakowych produktów skrobiowych i orzechów w polewie350 mg/kg
Wyroby cukiernicze
- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru500 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru500 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1000 mg/kg
- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1000 mg/kg
- guma do żucia bez dodatku cukru2000 mg/kg
- cider i perry350 mg/l
- piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu nie większej niż 1,2 % obj.350 mg/l
- piwo "Bière de table/Tafelbier/ Table beer" (zawartość brzeczki mniej niż 6 %), z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"350 mg/l
- piwo o kwasowości minimum 30 miliekwiwalentów w przeliczeniu na NaOH350 mg/l
- piwo brązowe typu "oud bruin"350 mg/l
- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru800 mg/kg
- owoce w puszkach lub w opakowaniach szklanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/kg
- dżemy, galaretki owocowe i marmolady o obniżonej wartości energetycznej1000 mg/kg
- preparaty owocowe i warzywne o obniżonej wartości energetycznej350 mg/kg
- słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne200 mg/kg
- słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki200 mg/kg
- sosy350 mg/kg
- musztardy350 mg/kg
- pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego żywieniowego przeznaczenia1000 mg/kg
- Feinkostsalat350 mg/kg
- Essoblaten2000 mg/kg
- środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, w celu redukcji masy ciała, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego450 mg/kg
- dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego450 mg/kg
- suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety350 mg/l
- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety500 mg/kg
- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia2000 mg/kg
- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z zawartością błonnika wyższą niż 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrąb, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1200 mg/kg
- zupy o obniżonej wartości energetycznej110 mg/l
- pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru2500 mg/kg
- piwo o obniżonej wartości energetycznej25 mg/l
- napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego oraz: piwa lub wina, lub cider, lub perry, lub napoju spirytusowego350 mg/l
- napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.350 mg/l
- wafle (formy różne) bez dodatku cukru przeznaczone do lodów2000 mg/kg
- wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej, w formie tabletek i tabliczek500 mg/kg
3)E 951AspartamNapoje bezalkoholowe
- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru600 mg/l
- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i600 mg/l
pochodnych mleka lub sokach owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
Desery i produkty podobne
- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1000 mg/kg
- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1000 mg/kg
- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1000 mg/kg
- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1000 mg/kg
- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1000 mg/kg
- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1000 mg/kg
- wyroby typu sneksy: niektóre rodzaje aromatycznych gotowych do spożycia, pakowanych, suchych, smakowych produktów skrobiowych i orzechów w polewie500 mg/kg
Wyroby cukiernicze
- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru1000 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru2000 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru2000 mg/kg
- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1000 mg/kg
- guma do żucia bez dodatku cukru5500 mg/kg
- cider i perry600 mg/l
- piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu nie większej niż 1,2 % obj.600 mg/l
- piwo "Bière de table/ Tafelbier/Table beer" (zawartość brzeczki mniej niż 6 %), z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"600 mg/l
- piwo o kwasowości minimum 30 miliekwiwalentów w przeliczeniu na NaOH600 mg/l
- piwo brązowe typu "oud bruin"600 mg/l
- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru800 mg/kg
- owoce w puszkach lub w opakowaniach szklanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1000 mg/kg
- dżemy, galaretki owocowe i marmolady, o obniżonej wartości energetycznej1000 mg/kg
- preparaty owocowe i warzywne, o obniżonej wartości energetycznej1000 mg/kg
- słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne300 mg/kg
- słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki300 mg/kg
- sosy350 mg/kg
- musztardy350 mg/kg
- pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego żywieniowego przeznaczenia1700 mg/kg
- środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, w celu redukcji masy ciała, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego800 mg/kg
- dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego1000 mg/kg
- suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety600 mg/kg
- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety2000 mg/kg
- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia5500 mg/kg
- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z zawartością błonnika wyższą niż 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrąb, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1000 mg/kg
- zupy o obniżonej wartości energetycznej110 mg/l
- pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru6000 mg/kg
- silnie aromatyzowane pastylki odświeżające2000 mg/kg
gardło, bez dodatku cukru
- piwo o obniżonej wartości energetycznej25 mg/l
- napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego oraz: piwa lub wina, lub cider, lub perry, lub napoju spirytusowego600 mg/l
- napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.600 mg/kg
- Feinkostsalat350 mg/kg
- Essoblaten1000 mg/kg
4)E 952Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowaMaksymalne dawki w przeliczeniu na wolny kwas
Napoje bezalkoholowe
- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru250 mg/l
- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i pochodnych mleka lub sokach owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru250 mg/l
Desery i produkty podobne
- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru250 mg/kg
- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru250 mg/kg
- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru250 mg/kg
- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru250 mg/kg
- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru250 mg/kg
- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru250 mg/kg
Wyroby cukiernicze
- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru500 mg/kg
- owoce w puszkach lub w opakowaniach1000 mg/kg
szklanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
- dżemy, galaretki owocowe i marmolady, o obniżonej wartości energetycznej1000 mg/kg
- preparaty owocowe i warzywne, o obniżonej wartości energetycznej250 mg/kg
- pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego żywieniowego przeznaczenia1600 mg/kg
- środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, w celu redukcji masy ciała, określone w przepisach o środkch spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego400 mg/kg
- dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego400 mg/kg
- suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety400 mg/kg
- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety500 mg/kg
- napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego oraz: piwa lub wina, lub cider, lub perry, lub napoju spirytusowego250 mg/l
- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia1250 mg/kg
5)E 954Maksymalne dawki w przeliczeniu na wolny imid
Sacharyna i Napoje bezalkoholowe
jej sole: sodowa, potasowa i - aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru80 mg/l
wapniowa- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i pochodnych mleka lub sokach owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru80 mg/l
- "Gaseosa": bezalkoholowy, oparty na wodzie napój z dodatkiem dwutlenku węgla, substancji słodzących i aromatów100 mg/l
Desery i produkty podobne
- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru100 mg/kg
- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru100 mg/kg
- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru100 mg/kg
- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru100 mg/kg
- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru100 mg/kg
- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru100 mg/kg
- wyroby typu sneksy: niektóre rodzaje aromatycznych gotowych do spożycia, pakowanych, suchych, smakowych produktów skrobiowych i orzechów w polewie100 mg/kg
Wyroby cukiernicze
- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru500 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru500 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru300 mg/kg
- Essoblaten800 mg/kg
- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru200 mg/kg
- guma do żucia bez dodatku cukru1200 mg/kg
- cider i perry80 mg/l
- piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu nie większej niż 1,2 % obj.80 mg/l
- piwo "Bière de table/ Tafelbier/Table beer" (zawartość brzeczki mniej niż 6 %), z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"80 mg/l
- piwo o kwasowości minimum 30 miliekwiwalentów w przeliczeniu na NaOH80 mg/l
- piwo brązowe typu "oud bruin"80 mg/l
- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru100 mg/kg
- owoce w puszkach lub w opakowaniach szklanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru200 mg/kg
- dżemy, galaretki owocowe i marmolady, o obniżonej wartości energetycznej200 mg/kg
- preparaty owocowe i warzywne, o obniżonej wartości energetycznej200 mg/kg
- słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne160 mg/kg
- słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki160 mg/kg
- sosy160 mg/kg
- musztardy320 mg/kg
- pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego żywieniowego przeznaczenia170 mg/kg
- środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, w celu redukcji masy ciała, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego240 mg/kg
- dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego200 mg/kg
- suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety80 mg/kg
- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety500 mg/kg
- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia1200 mg/kg
- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z zawartością błonnika wyższą niż 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrąb, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru100 mg/kg
- zupy o obniżonej wartości energetycznej110 mg/l
- pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru3000 mg/kg
- napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego oraz: piwa lub wina, lub cider, lub perry, lub napoju spirytusowego80 mg/l
- napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.80 mg/kg
- wafle (formy różne) bez dodatku cukru przeznaczone do lodów800 mg/kg
- Feinkostsalat160 mg/kg
6)E 957TaumatynaWyroby cukiernicze
- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru50 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru50 mg/kg
- guma do żucia bez dodatku cukru50 mg/kg
- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia400 mg/kg
- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru50 mg/kg
7)E 959Neohesperydyna DCNapoje bezalkoholowe
- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru30 mg/l
- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru50 mg/l
- napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru30 mg/l
Desery i produkty podobne
- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru50 mg/kg
- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru50 mg/kg
- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru50 mg/kg
- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru50 mg/kg
- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru50 mg/kg
- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru50 mg/kg
Wyroby cukiernicze
- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru100 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru100 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru150 mg/kg
- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru50 mg/kg
- guma do żucia bez dodatku cukru400 mg/kg
- cider i perry20 mg/l
- piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu nie większej niż 1,2 % obj.10 mg/l
- piwo "Bière de table/ Tafelbier/Table beer" (zawartość brzeczki mniej niż 6 %), z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"10 mg/l
- piwo o kwasowości minimum 30 miliekwiwalentów w przeliczeniu na NaOH10 mg/l
- piwo brązowe typu "oud bruin"10 mg/l
- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru50 mg/kg
- owoce w puszkach lub w opakowaniach szklanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru50 mg/kg
- dżemy, galaretki owocowe i marmolady, o obniżonej wartości energetycznej50 mg/kg
- słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne100 mg/kg
- preparaty owocowe i warzywne o obniżonej wartości energetycznej50 mg/kg
- słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki30 mg/kg
- sosy50 mg/kg
- musztardy50 mg/kg
- pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego żywieniowego przeznaczenia150 mg/kg
- środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, w celu redukcji masy ciała, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego100 mg/kg
- suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety50 mg/kg
- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety100 mg/kg
- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia, z zawartością błonnika wyższą niż 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrąb, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru50 mg/kg
- zupy o obniżonej wartości energetycznej50 mg/l
- pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru400 mg/kg
- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia400 mg/kg
- napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego oraz: piwa lub wina, lub cider, lub perry, lub napoju spirytusowego30 mg/l
- napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.30 mg/kg
- wafle (formy różne) bez dodatku cukru, przeznaczone do lodów50 mg/kg
- piwo o obniżonej wartości energetycznej10 mg/kg
- Feinkostsalat50 mg/kg
- produkty dietetyczne przeznaczone do użycia w celach medycznych, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego100 mg/kg
- wyroby typu sneksy: niektóre rodzaje aromatycznych, gotowych do spożycia, pakowanych, suchych, smakowych produktów skrobiowych i orzechów w polewie50 mg/kg
8)E 955SukralozaNapoje bezalkoholowe
- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru300 mg/l
- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i pochodnych mleka lub sokach owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru300 mg/l
Desery i produkty podobne
- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru400 mg/kg
- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub400 mg/kg
bez dodatku cukru
- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru400 mg/kg
- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru400 mg/kg
- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru400 mg/kg
- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru400 mg/kg
- wyroby typu sneksy: niektóre rodzaje aromatycznych, gotowych do spożycia, pakowanych, suchych, smakowych produktów skrobiowych i orzechów w polewie200 mg/kg
Wyroby cukiernicze
- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru1000 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru800 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1000 mg/kg
- wafle (formy różne) bez dodatku cukru przeznaczone do lodów800 mg/kg
- Essoblaten800 mg/kg
- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru400 mg/kg
- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z zawartością błonnika wyższą niż 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrąb, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru400 mg/kg
- pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru2400 mg/kg
- silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru1000 mg/kg
- guma do żucia bez dodatku cukru3000 mg/kg
- wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej, w formie tabletek i tabliczek200 mg/kg
- cider i perry50 mg/l
- napoje zawierające mieszaninę napoju250 mg/l
bezalkoholowego oraz: piwa lub wina, lub cider, lub perry, lub napoju spirytusowego
- napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.250 mg/l
- piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu nie większej niż 1,2 % obj.250 mg/l
- piwo "Bière de table/ Tafelbier/Table beer" (zawartość brzeczki mniej niż 6 %), z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"250 mg/l
- piwo brązowe typu "oud bruin"250 mg/l
- piwo o kwasowości minimum 30 miliekwiwalentów w przeliczeniu na NaOH250 mg/l
- piwo o obniżonej wartości energetycznej10 mg/l
- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru320 mg/kg
- owoce w puszkach lub w opakowaniach szklanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru400 mg/kg
- dżemy, galaretki owocowe i marmolady, o obniżonej wartości energetycznej400 mg/kg
- preparaty owocowe i warzywne, o obniżonej wartości energetycznej400 mg/kg
- słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne180 mg/kg
- Feinkostsalat140 mg/kg
- słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki120 mg/kg
- zupy o obniżonej wartości energetycznej45 mg/l
- sosy450 mg/kg
- musztardy140 mg/kg
- pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego żywieniowego przeznaczenia700 mg/kg
- środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, w celu redukcji masy ciała, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego320 mg/kg
- dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego400 mg/kg
- suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety240 mg/l
- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety800 mg/kg
- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia2400 mg/kg
9)E 962Sól aspartamu i acesulfamu1)Napoje bezalkoholowe
- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/l (a)
- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i pochodnych mleka lub sokach owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/l (a)
Desery i produkty podobne
- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/kg (a)
- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/kg (a)
- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/kg (a)
- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/kg (a)
- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/kg (a)
- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/kg (a)
- wyroby typu sneksy: niektóre rodzaje aromatycznych, gotowych do spożycia, pakowanych, suchych, smakowych produktów skrobiowych i orzechów w polewie500 mg/kg (b)
Wyroby cukiernicze
- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru500 mg/kg (a)
- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru500 mg/kg (a)
- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1000 mg/kg (a)
- Essoblaten1000 mg/kg (b)
- produkty do smarowania pieczywa oparte na1000 mg/kg (b)
kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z zawartością błonnika wyższą niż 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrąb, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru1000 mg/kg (b)
- pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru2500 mg/kg (a)
- guma do żucia bez dodatku cukru2000 mg/kg (a)
- cider i perry350 mg/l (a)
- napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego oraz: piwa lub wina, lub cider, lub perry, lub napoju spirytusowego350 mg/l (a)
- napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.350 mg/l (a)
- piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu nie większej niż 1,2 % obj.350 mg/l (a)
- piwo "Bière de table/ Tafelbier/Table beer" (zawartość brzeczki mniej niż 6 %), z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"350 mg/l (a)
- piwo o kwasowości minimum 30 miliekwiwalentów w przeliczeniu na NaOH350 mg/l (a)
- piwo brązowe typu "oud bruin"350 mg/l (a)
- piwo o obniżonej wartości energetycznej25 mg/l (b)
- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru800 mg/kg (b)
- owoce w puszkach lub w opakowaniach szklanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru350 mg/kg (a)
- dżemy, galaretki owocowe i marmolady, o obniżonej wartości energetycznej1000 mg/kg (b)
- preparaty owocowe i warzywne, o obniżonej wartości energetycznej350 mg/kg (a)
- słodko-kwaśne marynaty owocowe i200 mg/kg (a)
warzywne
- Feinkostsalat350 mg/kg (b)
- słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki200 mg/kg (a)
- zupy o obniżonej wartości energetycznej110 mg/l (b)
- sosy350 mg/kg (b)
- musztardy350 mg/kg (b)
- pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego żywieniowego przeznaczenia1000 mg/kg (a)
- środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, w celu redukcji masy ciała, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego450 mg/kg (a)
- dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego450 mg/kg (a)
- suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety350 mg/l (a)
- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety500 mg/kg (a)
- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia2000 mg/kg (a)
10)E 961NeotamNapoje bezalkoholowe
- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru20 mg/l
- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i pochodnych mleka lub sokach owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru20 mg/l
Desery i produkty podobne
- desery aromatyzowane oparte na wodzie, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru32 mg/kg
- preparaty oparte na mleku i pochodnych mleka, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru32 mg/kg
- desery oparte na owocach i warzywach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru32 mg/kg
- desery jajeczne, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru32 mg/kg
- desery oparte na zbożach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru32 mg/kg
- desery oparte na tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru32 mg/kg
- wyroby typu sneksy: niektóre rodzaje aromatycznych, gotowych do spożycia, pakowanych, suchych, smakowych produktów18 mg/kg
skrobiowych i orzechów w polewie
Wyroby cukiernicze
- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru32 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru65 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru65 mg/kg
- wafle (formy różne) bez dodatku cukru przeznaczone do lodów60 mg/kg
- Essoblaten60 mg/kg
- produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru32 mg/kg
- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z zawartością błonnika wyższą niż 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrąb, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru32 mg/kg
- pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru200 mg/kg
- silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru65 mg/kg
- guma do żucia bez dodatku cukru250 mg/kg
- wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej, w formie tabletek i tabliczek15 mg/kg
- cider i perry20 mg/l
- napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego oraz: piwa lub wina, lub cider, lub perry, lub napoju spirytusowego20 mg/l
- napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.20 mg/l
- piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu nie większej niż 1,2 % obj.20 mg/l
- piwo "Bière de table/ Tafelbier/Table beer" (zawartość brzeczki mniej niż 6 %), z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"20 mg/l
- piwo o kwasowości minimum 30 miliekwiwalentów w przeliczeniu na NaOH20 mg/l
- piwo brązowe typu "oud bruin"20 mg/l
- piwo o obniżonej wartości energetycznej1 mg/l
- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru26 mg/kg
- owoce w puszkach lub w opakowaniach szklanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru32 mg/kg
- dżemy, galaretki owocowe i marmolady, o obniżonej wartości energetycznej32 mg/kg
- preparaty owocowe i warzywne, o obniżonej wartości energetycznej32 mg/kg
- słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne10 mg/kg
- Feinkostsalat12 mg/kg
- słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki10 mg/kg
- zupy o obniżonej wartości energetycznej5 mg/l
- sosy12 mg/kg
- musztardy12 mg/kg
- pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego żywieniowego przeznaczenia55 mg/kg
- środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, w celu redukcji masy ciała, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego26 mg/kg
- dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego32 mg/kg
- suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety20 mg/l
- suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety60 mg/kg
- suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, oparte na witaminach lub składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia185 mg/kg
- słodziki stołowequantum satis
______

1) Określone maksymalne dawki soli aspartamu i acesulfamu K są pochodną określonych maksymalnych dawek jej części składowych: aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950). Maksymalne dawki określone dla aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950) nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu K, pojedynczo lub łącznie z acesulfamem K (E 950) lub z aspartamem (E 951). Maksymalne dawki soli aspartamu i acesulfamu K są wyrażone w przeliczeniu na (a) acesulfam K (E 950) lub (b) aspartam (E 951).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 BARWNIKI DOZWOLONE I WARUNKI ICH STOSOWANIA W ŻYWNOŚCI

Tabela 1. Wykaz barwników dozwolonych do stosowania w żywności
Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejNazwa własnaNumer wg Colour Index1) lub opis
1)E 100Kurkumina75300
2)E 101(i) Ryboflawina
(ii) Ryboflawiny-5'-fosforan
3)E 102Tartrazyna19140
4)E 104Żółcień chinolinowa47005
5)E 110Żółcień pomarańczowa FCF

Żółcień pomarańczowa S

15985
6)E 120Koszenila, kwas karminowy, karminy75470
7)E 122Azorubina, karmoizyna14720
8)E 123Amarant16185
9)E 124Czerwień koszenilowa A, Pąs 4R16255
10)E 127Erytrozyna45430
11)E 129Czerwień Allura AC16035
12)E 131Błękit patentowy V42051
13)E 132Indygotyna, indygokarmin73015
14)E 133Błękit brylantowy FCF42090
15)E 140Chlorofile i chlorofiliny:
(i) Chlorofile75810
(ii) Chlorofiliny75815
16)E 141Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin

(i) Kompleksy miedziowe chlorofili

(ii) Kompleksy miedziowe chlorofilin

75815
17)E 142Zieleń S44090
18)E 150aKarmel2)
19)E 150bKarmel siarczynowy
20)E 150cKarmel amoniakalny
21)E 150dKarmel amoniakalno-siarczynowy
22)E 151Czerń brylantowa BN, Czerń PN28440
23)E 153Węgiel roślinny
24)E 154Brąz FK
25)E 155Brąz HT20285
26)E 160aKaroteny:
(i) Mieszanina karotenów75130
(ii) Beta-karoten40800
27)E 160bAnnato, biksyna, norbiksyna75120
28)E 160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina
29)E 160dLikopen
30)E 160eBeta-apo-8'-karotenal (C 30)40820
31)E 160fEster etylowy kwasu beta-apo-8'-karotenowego (C 30)40825
32)E 161bLuteina
33)E 161gKantaksantyna
34)E 162Czerwień buraczana, betanina
35)E 163Antocyjanyotrzymywane metodami fizycznymi z owoców i warzyw
36)E 170Węglan wapnia77220
37)E 171Dwutlenek tytanu77891
38)E 172Tlenki żelaza i wodorotlenki żelaza77491

77492

77499

39)E 173Glin
40)E 174Srebro
41)E 175Złoto
42)E 180Czerwień litolowa BK

______

1) Numery Colour Index pochodzą z trzeciego wydania Colour Index z 1982 r., tomy 1 do 7, 1315. Także poprawki 37 do 40 (125), 41 do 44 (127-50), 45 do 48 (130), 49 do 52 (132-50), 53 do 56 (135).

2) Określenie karmel odnosi się do produktów o bardziej lub mniej intensywnej barwie brązowej, które przeznaczone są do barwienia. Nie dotyczy to cukrowego produktu aromatycznego, otrzymanego przez ogrzewanie cukrów, który jest stosowany do aromatyzowania środków spożywczych (np. wyrobów cukierniczych, pasztecików, napojów alkoholowych).

Tabela 2. Barwniki dozwolone, które mogą być stosowane na zasadzie quantum satis do środków spożywczych określonych w tabeli 4 oraz do pozostałych środków spożywczych, z wyjątkiem środków spożywczych określonych w § 8 rozporządzenia oraz w tabeli 5

Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii Europejskiej oraz nazwa barwnika
1)E 101(i) Ryboflawina

(ii) Ryboflawiny-5'-fosforan

2)E 140 Chlorofile i chlorofiliny
3)E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin
4)E 150a Karmel
5)E 150b Karmel siarczynowy
6)E 150c Karmel amoniakalny
7)E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowy
8)E 153 Węgiel roślinny
9)E 160a Karoteny
10)E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina
11)E 162 Czerwień buraczana, betanina
12)E 163 Antocyjany
13)E 170 Węglan wapnia
14)E 171 Dwutlenek tytanu
15)E 172 Tlenki i wodorotlenki żelaza

Tabela 3. Barwniki, które mogą być użyte pojedynczo lub łącznie do środków spożywczych określonych w tabeli 4

Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii Europejskiej oraz nazwa barwnika
1)E 100 Kurkumina
2)E 102 Tartrazyna
3)E 104 Żółcień chinolinowa
4)E 110 Żółcień pomarańczowa FCF, Żółcień pomarańczowa S
5)E 120 Koszenila, Kwas karminowy, Karminy
6)E 122 Azorubina, Karmoizyna
7)E 124 Czerwień koszenilowa A, Pąs 4R
8)E 129 Czerwień Allura AC
9)E 131 Błękit patentowy V
10)E 132 Indygotyna, Indygokarmin
11)E 133 Błękit brylantowy FCF
12)E 142 Zieleń S
13)E 151 Czerń brylantowa BN, Czerń PN
14)E 155 Brąz HT
15)E 160d Likopen
16)E 160e Beta-apo-8'-karotenal (C 30)
17)E 160f Ester etylowy kwasu beta-apo-8'-karotenowego (C 30)
18)E 161b Luteina

Tabela 4. Środki spożywcze, do których mogą być stosowane barwniki określone w tabeli 3, oraz maksymalne dawki tych barwników

Lp.Środek spożywczyMaksymalna dawka
1)Aromatyzowane napoje bezalkoholowe100 mg/l
2)Kandyzowane owoce i warzywa. Mostarda di frutta200 mg/kg
3)Konserwy z czerwonych owoców200 mg/kg
4)Wyroby cukiernicze300 mg/kg
5)Dekoracje i powłoki500 mg/kg
6)Pieczywo cukiernicze, wyroby ciastkarskie (np. viennoiserie, herbatniki, ciasteczka i wafle)200 mg/kg
7)Lody spożywcze150 mg/kg
8)Aromatyzowane sery topione100 mg/kg
9)Desery, łącznie z aromatyzowanymi przetworami mlecznymi150 mg/kg
10)Sosy, przyprawy (np. curry sproszkowane, tandoori), pikle, ostry sos korzenny i korniszony z jarzynami w occie (konserwa)500 mg/kg
11)Musztarda300 mg/kg
12)Pasty rybne i pasty ze skorupiaków100 mg/kg
13)Wstępnie obgotowane skorupiaki250 mg/kg
14)Zamienniki łososia500 mg/kg
15)Surimi500 mg/kg
16)Ikra ryb300 mg/kg
17)Wędzone ryby100 mg/kg
18)Suche, smakowe, ziemniaczane, zbożowe lub skrobiowe wyroby typu sneksy:
- ekstrudowane lub ekspandowane smakowe wyroby typu sneksy200 mg/kg
- inne smakowe wyroby typu sneksy i orzechy w polewach smakowych100 mg/kg
19)Jadalne skórki serów i jadalne osłonkiquantum satis
20)Produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała50 mg/kg
21)Produkty dietetyczne i uzupełniające dietę, przeznaczone do użycia pod kontrolą lekarza50 mg/kg
22)Suplementy diety w postaci płynnej, określone w przepisach o suplementach diety100 mg/l
23)Suplementy diety w postaci stałej, określone w przepisach o suplementach diety300 mg/kg
24)Zupy50 mg/kg
25)Analogi przetworów mięsnych i rybnych produkowane na bazie białek roślinnych100 mg/kg
26)Napoje spirytusowe (w tym napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.), z wyjątkiem tych, które podano w § 8 rozporządzenia oraz w tabeli 5200 mg/l
27)Aromatyzowane wino gronowe, aromatyzowane napoje winopochodne gronowe i aromatyzowane koktajle na bazie wina gronowego, określone w przepisach ustanawiających ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych, z wyjątkiem tych, które podano w § 8 rozporządzenia oraz w tabeli 5200 mg/l
28)Wino owocowe (spokojne lub musujące), cider (z wyjątkiem cidre bouché), perry, aromatyzowane: wino owocowe, cider i perry200 mg/l

Tabela 5. Środki spożywcze, do których mogą być stosowane tylko niektóre dozwolone barwniki, oraz warunki stosowania tych barwników

Lp.Środek spożywczyDozwolony barwnikMaksymalna dawka
1)Chleb słodowy (chleb z dodatkiem minimum 7 % ekstraktu słodowego w przeliczeniu na masę mąki)E 150a Karmel

E 150b Karmel siarczynowy

E 150c Karmel amoniakalny

E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowy

quantum satis
2)Piwo

Cidre bouché

E 150a Karmel

E 150b Karmel siarczynowy

E 150c Karmel amoniakalny

E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowy

quantum satis
3)Masło (łącznie z masłem o obniżonej zawartości tłuszczu i koncentratem masła)E 160a Karotenyquantum satis
4)Margaryna, E 160a Karotenyquantum satis
minarina, inneE 100 Kurkuminaquantum satis
emulsje tłuszczowe i tłuszcze bezwodneE 160b Annato, biksyna, norbiksyna10 mg/kg
5)Sage Derby serE 140 Chlorofile i chlorofiliny

E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin

quantum satis
6)Ser dojrzewający Pomarańczowy, Żółty oraz lekko dobarwiany, sery E 160a Karoteny

E 160c Ekstrakt z papryki

quantum satis
topione niearomatyzowane lub bez dodatków smakowychE 160b Annato, biksyna, norbiksyna15 mg/kg
7)Red Leicester ser E 160b Annato, biksyna, norbiksyna50 mg/kg
Mimolette serE 160b Annato, biksyna, norbiksyna35 mg/kg
8)Morbier serE 153 Węgiel roślinnyquantum satis
9)Red marbled serE 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy125 mg/kg
E 163 Antocyjanyquantum satis
10)OcetE 150a Karmel

E 150b Karmel siarczynowy

E 150c Karmel amoniakalny

E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowy

quantum satis
11)Whisky, whiskey, okowita zbożowa (z wyjątkiem Korn lub Kornbrand albo Eau de vie de seigle (okowita zbożowa) marque nationale luxembourgeoise), okowita z wina gronowego, rum, Brandy, Weinbrand, wytłoki z winogron (grape marc), okowita z wytłoków z winogron (z wyjątkiem Tsikoudia, Tsipouro i Eau de vie de marc marque nationale luxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, określonych w przepisach ustanawiających ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowychE 150a Karmel

E 150b Karmel siarczynowy

E 150c Karmel amoniakalny

E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowy

quantum satis
12)Aromatyzowane napoje winopochodne gronowe (z wyjątkiem bitter soda), aromatyzowane wino gronowe, określone w przepisach ustanawiających ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji winE 150a Karmel

E 150b Karmel siarczynowy

E 150c Karmel amoniakalny

E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowy

quantum satis
aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych
13)AmericanoE 150a Karmel

E 150b Karmel siarczynowy

E 150c Karmel amoniakalny

E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowy

E 163 Antocyjany

quantum satis
E 100 Kurkumina

E 101(i) Ryboflawina

(ii) Ryboflawiny-5'-fosforan

E 102 Tartrazyna

E 104 Żółcień chinolinowa

E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy

E 122 Azorubina, karmoizyna

E 123 Amarant

E 124 Czerwień koszenilowa A, Pąs 4R

100 mg/l

(pojedynczo lub łącznie)

14)Aromatyzowany napój winopochodny gronowy uzyskany z gorzkiego wina (bitter soda), aromatyzowane gorzkie wino gronowe (bitter vino), określone w przepisach ustanawiających ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnychE 150a Karmel

E 150b Karmel siarczynowy

E 150c Karmel amoniakalny

E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowy

quantum satis
E 100 Kurkumina

E 101(i) Ryboflawina

(ii) Ryboflawiny-5'-fosforan

E 102 Tartrazyna

E 104 Żółcień chinolinowa

E 110 Żółcień pomarańczowa S,

Żółcień pomarańczowa FCF

E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy

E 122 Azorubina, karmoizyna

E 123 Amarant

E 124 Czerwień koszenilowa A, Pąs 4R

E 129 Czerwień Allura AC

100 mg/l

(pojedynczo lub łącznie)

15)Wina likierowe i gatunkowe wina likierowe produkowane w specyficznych regionachE 150a Karmel

E 150b Karmel siarczynowy

E 150c Karmel amoniakalny

E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowy

quantum satis
16)Warzywa w occie, solance lub oleju (z wyjątkiem oliwek)E 101 (i) Ryboflawina

(ii) Ryboflawiny-5'-fosforan

E 140 Chlorofile i chlorofiliny

E 150a Karmel

E 150b Karmel siarczynowy

quantum satis
E 150c Karmel amoniakalny

E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowy

E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin

E 160a Karoteny:

(i) Mieszanina karotenów

(ii) Beta-karoten

E 162 Czerwień buraczana, betanina

E 163 Antocyjany

17)Ekstrudowane, E 150c Karmel amoniakalnyquantum satis
napowietrzane lub E 160a Karotenyquantum satis
owocowo aromatyzowaneE 160b Annato, biksyna, norbiksyna25 mg/kg
śniadaniowe przetwory zbożoweE 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubinaquantum satis
18)Śniadaniowe przetwory zbożowe owocowo aromatyzowaneE 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy

E 162 Czerwień buraczana, betanina

E 163 Antocyjany

200 mg/kg

(pojedynczo lub łącznie)

19)Dżemy, galaretki, marmolady, określone w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych, i inne podobne produkty owocowe łącznie z produktami niskokalorycznymiE 100 Kurkumina

E 140 Chlorofile i chlorofiliny

E 141 Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin

E 150a Karmel

E 150b Karmel siarczynowy

E 150c Karmel amoniakalny

E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowy

E 160a Karoteny:

(i) Mieszanina karotenów

(ii) Beta-karoten

E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina

E 162 Czerwień buraczana, betanina

E 163 Antocyjany

quantum satis
E 104 Żółcień chinolinowa

E 110 Żółcień pomarańczowa S

E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy

E 124 Czerwień koszenilowa A, Pąs 4R

E 142 Zieleń S

E 160d Likopen

E 161b Luteina

100 mg/kg

(pojedynczo lub łącznie)

20)Kiełbasy, pasztetyE 100 Kurkumina20 mg/kg
E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy100 mg/kg
E 150a Karmelquantum satis
E 150b Karmel siarczynowyquantum satis
E 150c Karmel amoniakalnyquantum satis
E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowyquantum satis
E 160a Karoteny20 mg/kg
E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina10 mg/kg
E 162 Czerwień buraczana, betaninaquantum satis
21)Luncheon meatE 129 Czerwień Allura AC25 mg/kg
22)Breakfast sausages o zawartości przetworów zbożowych nie mniej niż 6 %E 129 Czerwień Allura AC25 mg/kg
Burger meat z dodatkiem warzyw E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy100 mg/kg
lub przetworówE 150a Karmelquantum satis
zbożowych w ilościE 150b Karmel siarczynowyquantum satis
nie mniej niż 4 %E 150c Karmel amoniakalnyquantum satis
E 150d Karmel amoniakalno-siarczynowyquantum satis
23)Kiełbasa ChorizoE 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy200 mg/kg
SalchichonE 124 Czerwień koszenilowa A, Pąs 4R250 mg/kg
24)SobrasadaE 110 Żółcień pomarańczowa FCF135 mg/kg
E 124 Czerwień koszenilowa A, Pąs 4R200 mg/kg
25)Pasturmas (jadalna zewnętrzna powłoka)E l00 Kurkumina

E 101(i)Ryboflawina,

(ii) Ryboflawiny-5'-fosforan

E 120 Koszenila, kwas karminowy, karminy

quantum satis
26)Suszone ziemniaki w postaci granulatu i płatkówE l00 Kurkuminaquantum satis
27)PrzetworzonyE 102 Tartrazyna100 mg/kg
(puree) groszek iE 133 Błękit brylantowy FCF20 mg/kg
ogrodowy groszek (w puszkach)E 142 Zieleń S10 mg/kg

Tabela 6. Barwniki dozwolone tylko do niektórych zastosowań

Lp.BarwnikŚrodek spożywczyMaksymalna dawka
1)E 123 AmarantAperitify na bazie wina gronowego lub owocowego, napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.30 mg/l
Ikra ryb30 mg/kg
2)E 127 ErytrozynaWiśnie koktajlowe i wiśnie kandyzowane200 mg/kg
Wiśnie Bigarreaux w syropie i w koktajlach150 mg/kg
3)E 154 Brąz FKŚledzie wędzone20 mg/kg
4)E 161g KantaksantynaSaucisses de Strasbourg15 mg/kg
5)E 173 GlinZewnętrzne powłoki wyrobów cukierniczych do dekoracji ciast i pasztecikówquantum satis
6)E 174 SrebroZewnętrzne powłoki wyrobów cukierniczych

Dekoracje czekolad Likiery

quantum satis
7)E 175 ZłotoZewnętrzne powłoki wyrobów cukierniczych

Dekoracje czekolad Likiery

quantum satis
8)E 180 Czerwień litolowa BKJadalne skórki serówquantum satis
9)E 160b Annato, biksyna, norbiksynaMargaryny, minarina, inne emulsje tłuszczowe, tłuszcz bezwodny10 mg/kg
Dekoracje i powłoki20 mg/kg
Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie10 mg/kg
Lody spożywcze20 mg/kg
Likiery łącznie z napojami wzmocnionymi o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.10 mg/l
Sery topione aromatyzowane lub z dodatkami smakowymi15 mg/kg
Ser dojrzewający Pomarańczowy, Żółty oraz lekko dobarwiany, sery topione niearomatyzowane lub bez dodatków smakowych15 mg/kg
Desery10 mg/kg
Suche, smakowe, ziemniaczane, zbożowe lub skrobiowe wyroby typu sneksy:
- ekstrudowane lub ekspandowane smakowe wyroby typu sneksy20 mg/kg
- inne smakowe wyroby typu sneksy i orzechy w polewach smakowych10 mg/kg
Ryby wędzone10 mg/kg
Jadalne skórki serów i jadalne osłonki20 mg/kg
Red Leicester ser50 mg/kg
Mimolette ser35 mg/kg
Ekstrudowane, napowietrzane lub owocowo aromatyzowane śniadaniowe przetwory zbożowe25 mg/kg

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  3 DOZWOLONE SUBSTANCJE DODATKOWE, INNE NIŻ SUBSTANCJE SŁODZĄCE I BARWNIKI ORAZ WARUNKI ICH STOSOWANIA W ŻYWNOŚCI

Tabela 1. Substancje dodatkowe, inne niż substancje słodzące i barwniki, ogólnie dozwolone do stosowania w żywności zgodnie z zasadą quantum satis
Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejNazwa
1)E 170Węglan wapnia
2)E 260Kwas octowy
3)E 261Octan potasu
4)E 262Octany sodu
(i) Octan sodu
(ii) Wodorooctan sodu

(dioctan sodu)

5)E 263Octan wapnia
6)E 270Kwas mlekowy
7)E 290Dwutlenek węgla1)
8)E 296Kwas jabłkowy
9)E 300Kwas askorbinowy
10)E 301Askorbinian sodu
11)E 302Askorbinian wapnia
12)E 304Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego

(i) Palmitynian askorbylu

(ii) Stearynian askorbylu

13)E 306Mieszanina tokoferoli
14)E 307Alfa-tokoferol
15)E 308Gamma-tokoferol
16)E 309Delta-tokoferol
17)E 322Lecytyny
18)E 325Mleczan sodu
19)E 326Mleczan potasu
20)E 327Mleczan wapnia
21)E 330Kwas cytrynowy
22)E 331Cytryniany sodu
(i) Cytrynian monosodowy
(ii) Cytrynian disodowy
(iii) Cytrynian trisodowy
23)E 332Cytryniany potasu
(i) Cytrynian monopotasowy
(ii) Cytrynian tripotasowy
24)E 333Cytryniany wapnia
(i) Cytrynian monowapniowy
(ii) Cytrynian diwapniowy
(iii) Cytrynian triwapniowy
25)E 334Kwas winowy L(+)
26)E 335Winiany sodu
(i) Winian monosodowy
(ii) Winian disodowy
27)E 336Winiany potasu
(i) Winian monopotasowy
(ii) Winian dipotasowy
28)E 337Winian potasowo-sodowy
29)E 350Jabłczany sodu
(i) Jabłczan sodu
(ii) Wodorojabłczan sodu
30)E 351Jabłczan potasu
31)E 352Jabłczany wapnia
(i) Jabłczan wapnia
(ii) Wodorojabłczan wapnia
32)E 354Winian wapnia
33)E 380Cytrynian triamonowy
34)E 400Kwas alginowy2)
35)E 401Alginian sodu2)
36)E 402Alginian potasu2)
37)E 403Alginian amonu2)
38)E 404Alginian wapnia2)
39)E 406Agar2)
40)E 407Karagen2) 3)
41)E 407aPrzetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma2) 3)
42)E 410Mączka chleba świętojańskiego2) 4)
43)E 412Guma guar2) 4)
44)E 413Tragakanta2)
45)E 414Guma akacjowa (guma arabska)2)
46)E 415Guma ksantanowa2) 4)
47)E 417Guma tara2) 4)
48)E 418Guma gellan2)
49)E 422Glicerol
50)E 440Pektyny2) 3)
(i) Pektyna
(ii) Pektyna amidowana
51)E 460Celuloza
(i) Celuloza mikrokrystaliczna
(ii) Celuloza sproszkowana
52)E 461Metyloceluloza
53)E 462Etyloceluloza
54)E 463Hydroksypropyloceluloza
55)E 464Hydroksypropylometyloceluloza
56)E 465Etylometyloceluloza
57)E 466Karboksymetyloceluloza
Sól sodowa karboksymetylocelulozy
Guma celulozowa
58)E 469Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza

Enzymatycznie zhydrolizowana guma celulozowa

59)E 470aSole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych
60)E 470bSole magnezowe kwasów tłuszczowych
61)E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
62)E 472aMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym
63)E 472bMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym
64)E 472cMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym
65)E 472dMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym
66)E 472eMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym
67)E 472fMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego
68)E 500Węglany sodu
(i) Węglan sodu
(ii) Wodorowęglan sodu
(iii) Półtorawęglan sodu
69)E 501Węglany potasu
(i) Węglan potasu
(ii) Wodorowęglan potasu
70)E 503Węglany amonu
(i) Węglan amonu
(ii) Wodorowęglan amonu
71)E 504Węglany magnezu
(i) Węglan magnezu

(ii) Wodorowęglan magnezu

72)E 507Kwas chlorowodorowy
73)E 508Chlorek potasu
74)E 509Chlorek wapnia
75)E 511Chlorek magnezu
76)E 513Kwas siarkowy
77)E 514Siarczany sodu
(i) Siarczan sodu
(ii) Wodorosiarczan sodu
78)E 515Siarczany potasu
(i) Siarczan potasu
(ii) Wodorosiarczan potasu
79)E 516Siarczan wapnia
80)E 524Wodorotlenek sodu
81)E 525Wodorotlenek potasu
82)E 526Wodorotlenek wapnia
83)E 527Wodorotlenek amonu
84)E 528Wodorotlenek magnezu
85)E 529Tlenek wapnia
86)E 530Tlenek magnezu
87)E 570Kwasy tłuszczowe
88)E 574Kwas glukonowy
89)E 575Lakton kwasu glukonowego
90)E 576Glukonian sodu
91)E 577Glukonian potasu
92)E 578Glukonian wapnia
93)E 640Glicyna i jej sól sodowa
94)E 920L-Cysteina5)
95)E 938Argon1)
96)E 939Hel1)
97)E 941Azot1)
98)E 942Podtlenek azotu1)
99)E 948Tlen1)
100)E 949Wodór1)
101)E 1103Inwertaza
102)E 1200Polidekstroza
103)E 1404Skrobia utleniona
104)E 1410Fosforan monoskrobiowy
105)E 1412Fosforan diskrobiowy
106)E 1413Fosforanowany fosforan diskrobiowy
107)E 1414Acetylowany fosforan diskrobiowy
108)E 1420Skrobia acetylowana
109)E 1422Acetylowany adypinian diskrobiowy
110)E 1440Hydroksypropyloskrobia
111)E 1442Hydroksypropylofosforan diskrobiowy
112)E 1450Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego
113)E 1451Acetylowana skrobia utleniona

______

1) Substancje E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 i E 949 mogą być także użyte do środków spożywczych określonych w § 16 ust. 3, § 17 lub § 25 ust. 1 rozporządzenia.

2) Substancje E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 i E 440 nie mogą być używane w żelowych minikubeczkach zdefiniowanych do celów rozporządzenia jako wyroby cukiernicze żelowe o zwartej konsystencji, zawarte w półsztywnych minikubeczkach lub minikapsułkach, przeznaczone do spożycia pojedynczym kęsem przez wywarcie nacisku na minikubeczek lub minikapsułkę, aby wyrzucić zawartość do jamy ustnej.

3) Substancje E 407, E 407a i E 440 mogą być standaryzowane cukrami, pod warunkiem że taka informacja będzie dodana do ich numeru i ich określenia.

4) Substancje E 410, E 412, E 415 i E 417 nie mogą być użyte do produkcji odwodnionych środków spożywczych, przeznaczonych do ponownego uwodnienia w trakcie spożycia.

5) Wyłącznie jako dodatek do mąki.

Tabela 2. Środki spożywcze, do których wolno stosować ograniczoną liczbę dozwolonych substancji dodatkowych wymienionych w tabeli 1

Lp.Środek spożywczySubstancja dodatkowaMaksymalny poziom
1)Wyroby kakaowe i czekoladowe, określone w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakościE 330 Kwas cytrynowy0,5 %
handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych
E 322 Lecytynyquantum satis
E 334 Kwas winowy0,5 %
E 422 Glicerolquantum satis
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satis
E 472c Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowymquantum satis
E 170 Węglan wapnia
E 500 Węglany sodu7 % w przeliczeniu na suchą masę beztłuszczową,
E 501 Węglany potasu

E 503 Węglany amonu

wyrażone jako węglany potasu
E 504 Węglany magnezu
E 524 Wodorotlenek sodu
E 525 Wodorotlenek potasu
E 526 Wodorotlenek wapnia
E 527 Wodorotlenek amonu
E 528 Wodorotlenek magnezu
E 530 Tlenek magnezu
wyłącznie jako substancje glazurujące
E 414 Guma arabskaquantum satis
E 440 Pektynyquantum satis
2)Soki owocowe i nektary owocowe, określone w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowychE 300 Kwas askorbinowyquantum satis
3)Sok ananasowy, określony w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowychE 296 Kwas jabłkowy3 g/l
4)Nektary owocowe, określone w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowychE 330 Kwas cytrynowy5 g/l
E 270 Kwas mlekowy5 g/l
5)Sok winogronowy, określony w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowychE 170 Węglan wapniaquantum satis
E 336 Winiany potasuquantum satis
6)Soki owocowe, określone w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowychE 330 Kwas cytrynowy3 g/l
7)Dżemy ekstra i galaretki ekstra, określone w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnychE 440 Pektynyquantum satis
E 270 Kwas mlekowyquantum satis
E 296 Kwas jabłkowy
E 300 Kwas askorbinowy
E 327 Mleczan wapnia
E 330 Kwas cytrynowy
E 331 Cytryniany sodu
E 333 Cytryniany wapnia
E 334 Kwas winowy
E 335 Winiany sodu
E 350 Jabłczany sodu
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satis
8)Dżemy, galaretki i marmolady,E 440 Pektynyquantum satis
określone w przepisachE 270 Kwas mlekowyquantum satis
dotyczących szczegółowychE 296 Kwas jabłkowy
wymagań w zakresie jakościE 300 Kwas askorbinowy
handlowej dżemów, konfitur,E 327 Mleczan wapnia
galaretek, marmolad, powidełE 330 Kwas cytrynowy
śliwkowych oraz słodzonego E 331 Cytryniany sodu
przecieru z kasztanówE 333 Cytryniany wapnia
jadalnych, i inne podobneE 334 Kwas winowy
owocowe produkty do smarowania,E 335 Winiany sodu
łącznie z produktamiE 350 Jabłczany sodu
niskokalorycznymiE 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
E 400 Kwas alginowy10 g/kg
E 401 Alginian sodu
E 402 Alginian potasu(pojedynczo lub łącznie)
E 403 Alginian amonu
E 404 Alginian wapnia
E 406 Agar
E 407 Karagen
E 410 Mączka chleba świętojańskiego
E 412 Guma guar
E 415 Guma ksantanowa
E 418 Guma gellan
E 509 Chlorek wapniaquantum satis
E 524 Wodorotlenek sodu
9)Mleko w proszku i mleko zagęszczone, określone w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludziE 300 Kwas askorbinowyquantum satis
E 301 Askorbinian sodu
E 304 Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego
E 322 Lecytyny
E 331 Cytryniany sodu
E 332 Cytryniany potasu
E 407 Karagen
E 500(ii) Wodorowęglan sodu
E 501(ii) Wodorowęglan potasu
E 509 Chlorek wapnia
10)Śmietanka pasteryzowanaE 401 Alginian soduquantum satis
E 402 Alginian potasu
E 407 Karagen
E 466 Karboksymetyloceluloza,

sól sodowa karboksymetylocelulozy

E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
11)Mrożone i głęboko mrożone nieprzetworzone owoce i warzywa; pakowane, chłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniakiE 300 Kwas askorbinowyquantum satis
E 301 Askorbinian sodu
E 302 Askorbinian wapnia
E 330 Kwas cytrynowy
E 331 Cytryniany sodu
E 332 Cytryniany potasu
E 333 Cytryniany wapnia
E 296 Kwas jabłkowyquantum satis (wyłącznie do obranych ziemniaków)
12)Kompoty owocowe

Nieprzetworzone ryby, skorupiaki i mięczaki, łącznie z takimi produktami mrożonymi i głęboko mrożonymi

E 300 Kwas askorbinowyquantum satis
E 301 Askorbinian sodu
E 302 Askorbinian wapnia
E 330 Kwas cytrynowy
E 331 Cytryniany sodu
E 332 Cytryniany potasu
E 333 Cytryniany wapnia
E 440 Pektynyquantum satis (wyłącznie
E 509 Chlorek wapniado kompotów owocowych innych niż jabłkowe)
13)Ryż błyskawiczny (szybko gotujący się) E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satis
E 472a Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym
14)Niezemulgowane oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (z wyjątkiem oliwy z

oliwek, w tym oliwy Virgin)

E 304 Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowegoquantum satis
E 306 Mieszanina tokoferoli
E 307 Alfa-tokoferol
E 308 Gamma-tokoferol
E 309 Delta-tokoferol
E 322 Lecytyny30 g/l
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych10 g/l
E 330 Kwas cytrynowyquantum satis
E 331 Cytryniany sodu
E 332 Cytryniany potasu
E 333 Cytryniany wapnia
15)Niezemulgowane oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym oliwy Virgin) szczególnie przeznaczone do gotowania lub smażenia, lub przygotowania zasmażekE 270 Kwas mlekowyquantum satis
E 300 Kwas askorbinowy
E 304 Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego
E 306 Mieszanina tokoferoli
E 307 Alfa-tokoferol
E 308 Gamma-tokoferol
E 309 Delta-tokoferol
E 322 Lecytyny30 g/l
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych10 g/l
E 472c Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowymquantum satis
E 330 Kwas cytrynowy
E 331 Cytryniany sodu
E 332 Cytryniany potasu
E 333 Cytryniany wapnia
16)Rafinowana oliwa z oliwek łącznie z olejem z wytłoczyn z oliwekE 307 Alfa-tokoferol200 mg/l
17)Sery dojrzewająceE 170 Węglan wapniaquantum satis
E 504 Węglany magnezu
E 509 Chlorek wapnia
E 575 Lakton kwasu glukonowego
E 500ii Wodorowęglan soduquantum satis (dotyczy wyłącznie sera z ukwaszonego mleka)
18)Mozzarella i ser serwatkowyE 260 Kwas octowyquantum satis
E 270 Kwas mlekowy
E 330 Kwas cytrynowy
E 575 Lakton kwasu glukonowego
E 460(ii) Celuloza sproszkowanaquantum satis (wyłącznie do plasterkowanych i utartych serów)
19)Owoce i warzywa w puszkach lub w opakowaniach szklanychE 260 Kwas octowyquantum satis
E 261 Octan potasu
E 262 Octany sodu
E 263 Octan wapnia
E 270 Kwas mlekowy
E 296 Kwas jabłkowy
E 300 Kwas askorbinowy
E 301 Askorbinian sodu
E 302 Askorbinian wapnia
E 325 Mleczan sodu
E 326 Mleczan potasu
E 327 Mleczan wapnia
E 330 Kwas cytrynowy
E 331 Cytryniany sodu
E 332 Cytryniany potasu
E 333 Cytryniany wapnia
E 334 Kwas winowy
E 335 Winiany sodu
E 336 Winiany potasu
E 337 Winian potasowo-sodowy
E 509 Chlorek wapnia
E 575 Lakton kwasu glukonowego
20)GehaktE 300 Kwas askorbinowyquantum satis
E 301 Askorbinian sodu
E 302 Askorbinian wapnia
E 330 Kwas cytrynowy
E 331 Cytryniany sodu
E 332 Cytryniany potasu
E 333 Cytryniany wapnia
21)Surowe wyroby mięsne, określone w przepisach

ustanawiających szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, ze świeżego zmielonego mięsa, paczkowane

E 261 Octan potasuquantum satis
E 262i Octan sodu
E 262ii Dioctan sodu
E 300 Kwas askorbinowy
E 301 Askorbinian sodu
E 302 Askorbinian wapnia
E 325 Mleczan sodu
E 326 Mleczan potasu
E 330 Kwas cytrynowy
E 331 Cytryniany sodu
E 332 Cytryniany potasu
E 333 Cytryniany wapnia
22)Soki i nektary z ananasa i owoców passifloryE 440 Pektyny3 g/l
23)Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub zakwas, sól spożywczaE 260 Kwas octowyquantum satis
E 261 Octan potasu
E 262 Octany sodu
E 263 Octan wapnia
E 270 Kwas mlekowy
E 300 Kwas askorbinowy
E 301 Askorbinian sodu
E 302 Askorbinian wapnia
E 304 Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego
E 322 Lecytyny
E 325 Mleczan sodu
E 326 Mleczan potasu
E 327 Mleczan wapnia
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
E 472a Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym
E 472d Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym
E 472e Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym
E 472f Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego
24)Pain courant français, Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerekE 260 Kwas octowyquantum satis
E 261 Octan potasu
E 262 Octany sodu
E 263 Octan wapnia
E 270 Kwas mlekowy
E 300 Kwas askorbinowy
E 301 Askorbinian sodu
E 302 Askorbinian wapnia
E 304 Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego
E 322 Lecytyny
E 325 Mleczan sodu
E 326 Mleczan potasu
E 327 Mleczan wapnia
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
25)Świeże makaronyE 270 Kwas mlekowyquantum satis
E 300 Kwas askorbinowy
E 301 Askorbinian sodu
E 322 Lecytyny
E 330 Kwas cytrynowy
E 334 Kwas winowy
E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
E 575 Lakton kwasu glukonowego
26)Wino gronowe, musujące wino gronowe i częściowo sfermentowany moszcz gronowyPrzewidziane substancje dodatkowe, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej organizacji rynku winapro memoria
27)PiwoE 270 Kwas mlekowyquantum satis
E 300 Kwas askorbinowy
E 301 Askorbinian sodu
E 330 Kwas cytrynowy
E 414 Guma arabska
28)Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras,E 300 Kwas askorbinowyquantum satis
Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbbenE 301 Askorbinian sodu
29)Plasterkowane i utarte sery E 170 Węglan wapniaquantum satis
dojrzewająceE 460 Celulozy
E 504 Węglany magnezu
E 509 Chlorek wapnia
E 575 Lakton kwasu glukonowego
30)Masło ze śmietanki ukwaszonej (śmietany) E 500 Węglany soduquantum satis
31)Kozie mleko UHTE 331 Cytryniany sodu4 g/l
32)Jadalne kasztany w zalewieE 410 Mączka chleba świętojańskiegoquantum satis
E 412 Guma guar
E 415 Guma ksantanowa
33)Niearomatyzowane produkty śmietanowe i ich substytuty, zawierające żywe kultury bakterii, o zawartości tłuszczu poniżej 20%E 406Agar
E 407Karagen
E 410Mączka chleba świętojańskiego
E 412Guma guar
E 415Guma ksantanowa
E 440Pektyny
E 460Celuloza
E 466Karboksymetyloceluloza
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
E 1404Skrobia utleniona
E 1410Fosforan monoskrobiowy
E 1412Fosforan diskrobiowy
E 1413Fosforanowany fosforan diskrobiowy
E 1414Acetylowany fosforan diskrobiowy
E 1420Skrobia acetylowana
E 1422Acetylowany adypinian diskrobiowy
E 1440Hydroksypropyloskrobia
E 1442Hydroksypropylofosforan diskrobiowy
E 1450Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego
E 1451Acetylowana skrobia utleniona

Tabela 3. Sorbiniany, benzoesany i para-hydroksybenzoesany dozwolone do stosowania w żywności na określonych warunkach

Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejNazwaSkrót
1)E 200Kwas sorbowySa
E 202Sorbinian potasu
E 203Sorbinian wapnia
2)E 210Kwas benzoesowyBa1)
E 211Benzoesan sodu
E 212Benzoesan potasu
E 213Benzoesan wapnia
3)E 214p-Hydroksybenzoesan etyluPHB
E 215Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu
E 218p-Hydroksybenzoesan metylu
E 219Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu

______

1) Kwas benzoesowy może być obecny w niektórych produktach fermentowanych, co jest rezultatem procesów fermentacji wynikających z dobrej praktyki produkcyjnej.

Tabela 4. Środki spożywcze, do których mogą być stosowane sorbiniany, benzoesany i parahydroksybenzoesany określone w tabeli 3

Lp.Środek spożywczyMaksymalny poziom

(mg/kg lub mg/l odpowiednio)

SaBaPHBSa+BaSA+PHBSA+Ba+PHB
1)Aromatyzowane napoje winopochodne gronowe łącznie z produktami objętymi przepisami ustanawiającymi ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych. Wino gronowe, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej organizacji rynku wina. Wino bezalkoholowe gronowe, wino owocowe (łącznie z winem bezalkoholowym), Made wine, cider i perry (łącznie z tymi produktami bezalkoholowymi)200
2)Aromatyzowane napoje bezalkoholowe1)300150250 Sa+ 150 Ba
3)Płynne koncentraty herbaty, płynne koncentraty naparów owocowych i ziołowych600
4)Sok winogronowy niefermentowany do sakralnego użycia2000
5)Sød ... Saft

lub Sødet ... Saft

500200
6)Piwo bezalkoholowe w beczce200
7)Miód pitny200
8)Napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.200200400
9)Farsz do pierożków ravioli i produktów podobnych1000
10)Niskocukrowe dżemy, galaretki, marmolady i podobne produkty niskokaloryczne lub bez dodatku cukru i inne produkty smarowne na bazie owoców, Mermeladas5001000
11)Kandyzowane, krystalizowane i lukrowane owoce i warzywa1000
12)Suszone owoce1000
13)Frugtgrød i Rote Grütze1000500
14)Produkty owocowe i warzywne łącznie z sosami na bazie owoców.

Nie stosuje się do przecierów, musów, kompotów, sałatek i produktów podobnych, w puszkach lub w opakowaniach szklanych

1000
15)Warzywa w occie, solance lub oleju (z wyjątkiem oliwek)2000
16)Ciasto ziemniaczane i wstępnie obsmażone ziemniaki plasterkowane2000
17)Gnocchi1000
18)Polenta200
19)Oliwki i produkty na bazie oliwek10005001000
20)Żelowe powłoki produktów mięsnych (parzonych, peklowanych lub suszonych); pasztety1000
21)Na powierzchnię suszonych produktów mięsnychquantum satis
22)Częściowo utrwalone przetwory rybne łącznie z produktami ikry rybiej, w tym prezerwy rybne i marynaty2000
23)Ryby solone, suszone200
24)Crangon crangon i Crangon vulgaris, gotowane6000
25)Paczkowane, plasterkowane sery dojrzewające1000
26)Sery niedojrzewające1000
27)Sery topione2000
28)Sery dojrzewające przekładane i sery dojrzewające z dodatkiem środków spożywczych1000
29)Desery na bazie mleka, niepoddawane obróbce termicznej300
30)Koagulat mleczny1000
31)Jaja kurze płynne (białko, żółtko lub jaja całe)5000
32)Odwodnione, zagęszczone, mrożone i głęboko mrożone produkty jajeczne1000
33)Chleb opakowany krojony i chleb żytni2000
34)Częściowo upieczone opakowane wyroby piekarskie przeznaczone do sprzedaży detalicznej i chleb o zredukowanej wartości energetycznej przeznaczony do sprzedaży detalicznej2000
35)Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie o aktywności wody większej niż 0,652000
36)Sneksy zbożowe i ziemniaczane i orzechy w polewach1000 (maks. 300 PHB)
37)Ciasta o luźnej konsystencji2000
38)Wyroby cukiernicze (z wyjątkiem czekolady)1500 (maks. 300 PHB)
39)Guma do żucia1500
40)Polewy (syropy do naleśników, aromatyzowane syropy do koktajli mlecznych i lodów; produkty podobne)1000
41)Emulsje tłuszczowe (z wyjątkiem masła) o zawartości tłuszczu 60 % lub więcej1000
42)Emulsje tłuszczowe o zawartości tłuszczu mniej niż 60 %2000
43)Zemulgowane sosy o zawartości tłuszczu 60 % lub więcej10005001000
44)Zemulgowane sosy o zawartości tłuszczu mniej niż 60 %200010002000
45)Sosy niezemulgowane1000
46)Sałatki gotowe do spożycia1500
47)Musztardy1000
48)Przyprawy kulinarne i dodatki do potraw1000
49)Płynne zupy i buliony (z wyjątkiem tych produktów w puszkach)500
50)Auszpik (galareta)1000500
51)Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci płynnej2000
52)Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, zdefiniowane w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, z wyjątkiem żywności dla niemowląt i małych dzieci, określonej w ww. przepisach, dietetyczne produkty dla kontrolowania masy ciała, przeznaczone do całkowitego, dziennego zastąpienia wszystkich posiłków lub jako indywidualny posiłek1500
53)...Mehu and Makeutettu

...Mehu

500200
54)Białkowe analogi mięsa, ryb, skorupiaków, głowonogów i serów dojrzewających2000
55)Dulce de membrillo1000
56)Marmelada1500
57)Ostkaka2000
58)Pasha1000
59)Semmelknödelteig2000
60)Sery dojrzewające i analogi serów dojrzewających (wyłącznie na powierzchnię)quantum satis
61)Buraki ćwikłowe gotowane2000
62)Osłonki kolagenowe o aktywności wody większej niż 0,6quantum satis
63)Skorupiaki i mięczaki, gotowane10002000
64)Aromaty1500
65)Analogi produktów rybnych na bazie wodorostów1000500
66) Piwo w beczkach zawierające więcej niż 0,5% dodanego cukru fermentującego lub soków owocowych albo koncentratów z owoców200200400
67)Świeże nieobrane owoce cytrusowe (tylko na powierzchnię)20
68)Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci suchej, zawierające preparaty witaminy A lub połączenie witaminy A i D1000 w produkcie gotowym do spożycia

______

1) Z wyłączeniem napojów z udziałem mleka.

Uwagi:

1) poziomy wszystkich określonych powyżej substancji są podane w przeliczeniu na wolny kwas;

2) skróty użyte w tej tabeli oznaczają:

a) Sa + Ba: Sa i Ba użyte pojedynczo lub łącznie,

b) Sa + PHB: Sa i PHB użyte pojedynczo lub łącznie,

c) Sa + Ba + PHB: Sa, Ba i PHB użyte pojedynczo lub łącznie;

3) maksymalne poziomy wskazanego zastosowania odnoszą się do gotowych do spożycia środków spożywczych przygotowanych zgodnie z instrukcjami producentów.

Tabela 5. Dwutlenek siarki i siarczyny dozwolone do stosowania w żywności na określonych warunkach

Numer wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejNazwa
E 220Bezwodnik kwasu siarkawego (dwutlenek siarki)
E 221Siarczyn sodu
E 222Wodorosiarczyn sodu
E 223Pirosiarczyn sodu
E 224Pirosiarczyn potasu
E 226Siarczyn wapnia
E 227Wodorosiarczyn wapnia
E 228Wodorosiarczyn potasu

Tabela 6. Środki spożywcze, do których mogą być stosowane dwutlenek siarki i siarczyny określone w tabeli 5

Lp.Środek spożywczyMaksymalny poziom (mg/kg lub mg/l odpowiednio) w przeliczeniu na SO2
1)Burger meat z dodatkiem warzyw lub przetworów zbożowych w ilości nie mniej niż 4 %450
2)Breakfast sausages450
3)Longaniza fresca i Butifarra fresca450
4)Suszone solone ryby gatunków "Gadidae"200
5)Skorupiaki i głowonogi:
- świeże, mrożone i głęboko mrożone1501)
- gotowane501)
- skorupiaki z rodzin Penaeidae, Solenoceridae i Aristaeidae:
- do 80 jednostek1501)
- od 80 do 120 jednostek2001)
- powyżej 120 jednostek3001)
- gotowane skorupiaki z rodzin Penaeidae, Solenoceridae i Aristaeidae:
- do 80 jednostek1351)
- od 80 do 120 jednostek1801)
- powyżej 120 jednostek2701)
6)Suche herbatniki50
7)Skrobia (wyłączając skrobię w preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt oraz w środkach spożywczych uzupełniających obejmujących produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci)50
8)Sago30
9)Kasza perłowa (z jęczmienia)30
10)Odwodnione ziemniaki (susz ziemniaczany)400
11)Sneksy zbożowe i ziemniaczane50
12)Obrane ziemniaki50
13)Przetworzone ziemniaki (łącznie z ziemniakami mrożonymi i głęboko mrożonymi)100
14)Ciasto ziemniaczane100
15)Białe warzywa wysuszone400
16)Białe warzywa przetworzone (łącznie z mrożonymi i głęboko mrożonymi białymi warzywami)50
17)Suszony imbir150
18)Suszone pomidory200
19)Pulpa chrzanu800
20)Pulpa cebuli, czosnku i szalotek300
21)Warzywa i owoce w occie, oleju lub solance (z wyjątkiem oliwek i złotej papryki w solance)100
22)Złota papryka w solance500
23)Przetwory grzybowe (łącznie z grzybami mrożonymi)50
24)Grzyby suszone100
25)Owoce suszone:
- morele, brzoskwinie, winogrona, śliwki i figi2000
- banany1000
- jabłka i gruszki600
- inne (łącznie z orzechami w łupinach)500
26)Wysuszony orzech kokosowy50
27)Kandyzowane, krystalizowane lub lukrowane owoce, warzywa, dzięgiel i skórka cytrusów100
28)Dżemy, galaretki i marmolady, zgodnie z przepisami dotyczącymi szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych (z wyjątkiem dżemów ekstra i galaretek ekstra), i inne podobne produkty smarowne, łącznie z produktami niskokalorycznymi50
29)Dżemy, galaretki i marmelades wyprodukowane z owoców sulfitowanych100
30)Owocowe nadzienia do ciastek - pajów100
31)Przyprawy na bazie soków cytrusowych200
32)Zagęszczony sok winogronowy przeznaczony do domowego wyrobu wina2000
33)Mostarda di frutta100
34)Żelujące ekstrakty owocowe, płynna pektyna przeznaczona do sprzedaży konsumentowi finalnemu800
35)Czereśnie o białym miąższu w opakowaniach szklanych, uwodnione suszone owoce i owoce liczi100
36)Plasterkowane cytryny w opakowaniach szklanych250
37)Cukry, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego10
38)Syrop glukozowy, syrop glukozowy w proszku20
39)Syropy i melasy70
40)Inne cukry40
41)Polewy (syropy do naleśników, aromatyzowane syropy do koktajli mlecznych i lodów; produkty podobne)40
42)Sok pomarańczowy, grejpfrutowy, jabłkowy i ananasowy w dużych opakowaniach z przeznaczeniem do cateringu50
43)Sok cytrynowy i z limonek350
44)Koncentraty na bazie soku owocowego zawierające nie mniej niż 2,5 % jęczmienia (kleik jęczmienny)350
45)Inne koncentraty na bazie soku owocowego lub rozdrobnionych owoców; capilé groselha250
46)Aromatyzowane napoje bezalkoholowe zawierające sok owocowy20

(tylko jako pozostałość z koncentratów)

47)Aromatyzowane napoje bezalkoholowe zawierające syrop glukozowy w ilości nie mniejszej niż 235 g/l50
48)Sok winogronowy niefermentowany do użycia sakralnego70
49)Wyroby cukiernicze na bazie syropu glukozowego50

(tylko jako pozostałość z syropu glukozowego)

50)Piwo łącznie z niskoalkoholowym i bezalkoholowym20
51)Piwo drugiej fermentacji w beczce50
52)Wina gronoweZgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej organizacji rynku wina
53)Wino bezalkoholowe gronowe200
54)Made wine260
55)Cider, perry, wino owocowe, musujące wino owocowe (łącznie z produktami bezalkoholowymi), miód pitny200
56)Ocet fermentacyjny170
57)Musztarda, z wyjątkiem musztardy Dijon250
58)Musztarda Dijon500
59)Żelatyna50
60)Białkowe analogi mięsa, ryb i skorupiaków200
61)Marynowane orzechy50
62)Słodka kukurydza pakowana próżniowo100
63)Destylowane napoje alkoholowe zawierające całe gruszki50
64)Salsicha fresca450
65)Winogrona deserowe10
66)Świeże owoce liczi10 (pomiar w częściach jadalnych)
67)Borówki amerykańskie (tylko Vaccinium corymbosum)10
68)Cynamon (tylko Cinnamomum ceylanicum)150

______

1) W częściach jadalnych.

Uwagi:

1) maksymalne poziomy są podane w przeliczeniu na SO2 odpowiednio w mg/kg lub w mg/l i odnoszą się do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł;

2) zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest rozważana jako istotna technologicznie.

Tabela 7. Inne konserwanty, dla których określa się maksymalny poziom w środku spożywczym

Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejNazwaŚrodek spożywczyMaksymalny poziom
1)E 231OrtofenylofenolNa powierzchnię owoców cytrusowych12 mg/kg
E 232Sól sodowa ortofenylofenolupojedynczo lub w mieszaninie w przeliczeniu na ortofenylofenol
2)E 234Nizyna1)Puddingi z semoliny i tapioki oraz produkty podobne3 mg/kg
Sery dojrzewające i sery topione12,5 mg/kg
Clotted cream10 mg/kg
Mascarpone10 mg/kg
Pasteryzowane jaja w postaci płynnej (białko, żółtko lub całe jaja)6,25 mg/l
3)E 235NatamycynaNa powierzchnię:

- twardych, półtwardych i półmiękkich serów dojrzewających

- suszonych, peklowanych kiełbas

1 mg/dm2 powierzchni (nieobecna na głębokości 5 mm)
4)E 239Heksametylenocztero-aminaSer Provolone25 mg/kg jako pozostałość, w przeliczeniu na formaldehyd
5)E 242DimetylodiwęglanAromatyzowane napoje bezalkoholowe

Wino bezalkoholowe gronowe

Płynny koncentrat herbaty

250 mg/l ilość wprowadzona, pozostałość niewykrywalna
Cider, perry, wino owocowe

Wino o obniżonej zawartości alkoholu

Napoje winopochodne gronowe i produkty określone w przepisach ustanawiających ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych

250 mg/l ilość wprowadzona, pozostałość niewykrywalna
6)E 284Kwas borowyKawior4 g/kg
7)E 285Czteroboran sodu (boraks)(jajeczka jesiotra)w przeliczeniu na kwas borny
8)E 280 Kwas propionowy2)Chleb opakowany krojony i chleb żytni3000 mg/kg

w przeliczeniu na kwas propionowy

E 281Propionian sodu2)
E 282Propionian wapnia2)Chleb o zredukowanej wartości energetycznej2000 mg/kg
E 283Propionian potasu2)Częściowo upieczony, opakowany chlebw przeliczeniu na kwas propionowy
Opakowane pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie (łącznie z mącznymi wyrobami cukierniczymi) o aktywności wody większej niż 0,65
Opakowane Rolls, buns i pitta
Bożonarodzeniowy pudding1000 mg/kg
Chleb opakowanyw przeliczeniu na kwas propionowy
Paczkowane pølsebrød, boller i dansk flutes2000 mg/kg

w przeliczeniu na kwas propionowy

Sery i analogi serów dojrzewających (wyłącznie na powierzchnię)quantum satis
9)E 1105LizozymSery dojrzewającequantum satis
Wino gronowe, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej organizacji rynku winapro memoria

______

1) Substancja E 234 może występować w niektórych serach jako wynik procesów fermentacji.

2) Substancje E 280, E 281, E 282, E 283 mogą być obecne w niektórych fermentowanych produktach w wyniku procesów fermentacyjnych prowadzonych zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną.

Tabela 8. Inne konserwanty, dla których określa się ilości wprowadzone w trakcie produkcji oraz ich pozostałości w środku spożywczym

Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejNazwaŚrodek spożywczyMaksymalna ilość, którą można dodać w trakcie produkcji (wyrażona jako NaNO2 dla azotynów i NaNO3 dla azotanów)Maksymalna pozostałość (wyrażona jako NaNO2 dla azotynów i NaNO3 dla azotanów)
1)E 249Azotyn potasu1)Produkty mięsne150 mg/kg
E 250Azotyn sodu1)Sterylizowane produkty mięsne (Fo > 3,00)2)100 mg/kg
Tradycyjne produkty mięsne peklowane zalewowo(1):180 mg/kg
Wiltshire bacon(1.1);

Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados),

Toucinho fumado(1.2);

i podobne produkty

175 mg/kg
Wiltshire ham(1.1);

i podobne produkty

100 mg/kg
Rohschinken, nassgepökelt(1.6);

i podobne produkty

50 mg/kg
Cured tongue(1.3)50 mg/kg
Tradycyjne produkty mięsne peklowane na sucho(2):
Dry cured bacon(2.1);

i podobne produkty

175 mg/kg
Dry cured ham(2.1); Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina(2.2); Presunto, presunto da pá i paio do lombo(2.3);

i podobne produkty

100 mg/kg
Rohschinken, trockengepökelt(2.5);

i podobne produkty

50 mg/kg
Inne tradycyjne produkty mięsne peklowane(3):
Vysočina

Selský salám

Turistický trvanlivý salám

Poličan

Herkules

Lovecký salám

Dunajská klobása

Paprikáš(3.5);

i podobne produkty

Rohschinken, trocken -/nassgepökelt(3.1);

i podobne produkty Jellied veal and brisket(3.2)

50 mg/kg
2)E 251Azotan sodu3)Produkty mięsne niepoddawane obróbce cieplnej150 mg/kg
E 252Azotan potasu3)
Tradycyjne produkty mięsne peklowane zalewowo(1):
Kylmäsavustettu

poronliha/Kallrökt renkött(1.4);

300 mg/kg
Wiltshire bacon i Wiltshire ham(1.1);250 mg/kg
Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados),
Toucinho fumado(1.2);
Rohschinken, nassgepökelt(1.6);
i podobne produkty
Bacon, Filet de bacon(1.5);

i podobne produkty

250 mg/kg bez dodatku E 249 lub E 250
Cured tongue(1.3)10 mg/kg
Tradycyjne produkty mięsne peklowane na sucho(2):
250 mg/kg
Dry cured bacon i Dry cured ham(2.1);
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina(2.2);
Presunto, presunto da pá i paio do lombo(2.3);
Rohschinken, trockengepökelt(2.5); i podobne produkty
250 mg/kg
Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires(2.4);bez dodatku E 249 lub E 250
Inne produkty mięsne peklowane w tradycyjny sposób(3):
Rohwürste (Salami i Kantwurst)(3.3);300 mg/kg (bez dodatku E 249 lub E 250)
Rohschinken, trocken -/nassgepökelt(3.1);

i podobne produkty

250 mg/kg
Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación(3.4);

Saucissons secs(3.6);

i podobne produkty

250 mg/kg (bez dodatku E 249 lub E 250)
Jellied veal and brisket(3.2)10 mg/kg
Sery twarde, półtwarde i półmiękkie150 mg/kg mleka do produkcji sera lub poziom równoważny w przypadku dodatku po
Analogi serów bazujące na produktach mlecznychusunięciu serwatki i dodaniu wody
Marynowany śledź i szprot500 mg/kg

______

1) Azotyn oznaczony "do zastosowań spożywczych" może być sprzedawany jedynie w postaci mieszaniny z solą lub substytutem soli.

2) Wartość Fo 3 jest równoważna ogrzewaniu przez 3 min. w temperaturze 121°C (redukcja obciążenia bakteryjnego z miliarda przetrwalników na każdy tysiąc puszek do jednego przetrwalnika na tysiąc puszek).

3) Azotany mogą być obecne w niektórych produktach mięsnych poddanych obróbce cieplnej w wyniku naturalnej przemiany azotynów w azotany w środowisku o niskiej kwasowości.

(1) Produkty mięsne zanurzane są w roztworze peklującym zawierającym azotyny lub azotany, sól i inne składniki. Produkty mięsne mogą być poddawane dalszej obróbce, np. wędzeniu.

(1.1) Mięso jest nastrzykiwane roztworem peklującym, a następnie zanurzane w zalewie peklującej na 3-10 dni. Solanka peklująca zawiera także mikrobiologiczną kulturę startową.

(1.2) Peklowane w zalewie przez 3-5 dni. Produkt nie jest poddawany obróbce cieplnej i charakteryzuje się dużą aktywnością wody.

(1.3) Peklowane w zalewie przez przynajmniej 4 dni i obgotowane.

(1.4) Mięso jest nastrzykiwane roztworem peklującym, a następnie zanurzane w zalewie peklującej. Czas peklowania wynosi 14-21 dni, po czym następuje dojrzewanie poprzez wędzenie na zimno przez 4-5 tygodni.

(1.5) Peklowane w zalewie przez 4-5 dni w 5-7 °C, dojrzewa zwykle 24-40 godzin w 22 °C, mogą być wędzone przez 24 godziny w 20-25 °C i przechowywane przez 3-6 tygodni w 12-14 °C.

(1.6) Czas peklowania zależy od kształtu i wagi kawałków mięsa i wynosi około 2 dni/kg, po czym następuje stabilizacja/dojrzewanie.

(2) Peklowanie na sucho polega na zastosowaniu mieszanki peklującej na sucho, zawierającej azotyny lub azotany, sól i inne składniki, na powierzchni mięsa, po czym mięso poddaje się stabilizacji/dojrzewaniu. Produkty mięsne mogą być poddawane dalszej obróbce, np. wędzeniu.

(2.1) Peklowanie na sucho i następnie dojrzewanie przez co najmniej 4 dni.

(2.2) Peklowanie na sucho z okresem stabilizacji wynoszącym co najmniej 10 dni i okresem dojrzewania przekraczającym 45 dni.

(2.3) Peklowane na sucho przez 10-15 dni, następnie poddawane procesowi stabilizacji przez 30-45 dni i procesowi dojrzewania przez co najmniej 2 miesiące.

(2.4) Peklowane na sucho przez 3 dni + 1 dzień/kg, a następnie 1 tydzień okresu po soleniu i okres dojrzewania od 45 dni do 18 miesięcy.

(2.5) Czas peklowania zależy od kształtu i wagi kawałków mięsa i wynosi około 10-14 dni, po czym następuje stabilizacja/dojrzewanie.

(3) Peklowanie w zalewie i na sucho stosowane łącznie lub gdy azotyn lub azotan jest zawarty w produkcie złożonym lub gdy produkt jest nastrzykiwany roztworem peklującym przed gotowaniem. Produkty mogą być poddawane dalszej obróbce, np. wędzeniu.

(3.1) Peklowanie na sucho i w zalewie stosowane łącznie (bez nastrzykiwania roztworem peklującym). Czas peklowania zależy od kształtu i wagi kawałków mięsa i wynosi około 14-35 dni, po czym następuje stabilizacja/dojrzewanie.

(3.2) Nastrzykiwanie roztworem peklującym, a następnie, po co najmniej 2 dniach, gotowanie we wrzątku do 3 godzin.

(3.3) produkt poddawany procesowi dojrzewania przez minimum 4 tygodnie i ma stosunek wody do białka niższy niż 1,7.

(3.4) Okres dojrzewania wynoszący przynajmniej 30 dni.

(3.5) Suszony produkt gotowany w 70 °C, a następnie poddawany przez 8-12 dni procesowi suszenia i wędzenia. Fermentowany produkt jest poddawany 14-30-dniowemu, trzyetapowemu procesowi fermentacji, a następnie procesowi wędzenia.

(3.6) Surowe, fermentowane, suszone kiełbasy bez dodatku azotynów. Produkt jest poddawany fermentacji w temperaturze w zakresie 18-22 °C lub niższej (10-12 °C), a następnie co najmniej trzytygodniowemu okresowi dojrzewania. Produkt ma stosunek wody do białka niższy niż 1,7.

Tabela 9. Inne przeciwutleniacze oraz ich zastosowanie w środkach spożywczych

Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejNazwaŚrodek spożywczyMaksymalna dawka (mg/kg)
12345
1)E 310Galusan propyluTłuszcze i oleje do produkcji przemysłowej produktów spożywczych poddawanych obróbce termicznej200* (galusany, TBHQ i BHA, pojedynczo lub łącznie)
E 311Galusan oktylu
E 312Galusan dodecylu100* (BHT)
E 319Tert-butylohydrochinon (TBHQ)Olej i tłuszcz do smażenia, z wyłączeniem oliwy z wytłoków oliwnych(wyrażone jako zawartość tłuszczu)
E 320Butylohydroksyanizol (BHA)
E 321Butylohydroksytoluen (BHT)Smalec; olej rybi; tłuszcz wołowy, drobiowy i owczy
Ciasta w proszku200 (galusany, TBHQ i BHA, pojedynczo lub
Wyroby typu sneksy na bazie zbóżłącznie)
Mleko w proszku do automatów(wyrażone jako zawartość tłuszczu)
Zupy i buliony w proszku
Sosy
Mięso suszone
Przetworzone orzechy
Produkty zbożowe poddane wstępnej obróbce termicznej
Przyprawy200 (galusany i BHA, pojedynczo lub łącznie) wyrażone jako zawartość w tłuszczu
Susze ziemniaczane25 (galusany, TBHQ i BHA, pojedynczo lub łącznie)
Guma do żucia

Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety

400 (galusany, TBHQ, BHT i BHA, pojedynczo lub łącznie)
Olejki eteryczne1000 (galusany, TBHQ i BHA, pojedynczo lub łącznie)
Aromaty inne niż olejki eteryczne100* (galusany, pojedynczo lub łącznie)

200* (TBHQ i BHA, pojedynczo lub łącznie)

2)E 315Kwas erytrobowy (Kwas izoaskorbinowy)Produkty mięsne peklowane i produkty mięsne utrwalone500 w przeliczeniu na kwas izoaskorbinowy
E 316Izoaskorbinian sodu
Utrwalone i częściowo urwalone przetwory rybne, w tym konserwy, prezerwy i marynaty rybne

Mrożone i głęboko mrożone ryby o czerwonej skórze

1500

w przeliczeniu na kwas izoaskorbinowy

2a)E 392Ekstrakty z rozmarynu (Wyciągi z rozmarynu)Oleje roślinne (z wyjątkiem oliwy z pierwszego tłoczenia i oliwy z oliwek) oraz tłuszcze, w których zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych jest wyższa niż 15% m/m kwasów tłuszczowych ogółem, do stosowania w środkach spożywczych niepoddawanych obróbce cieplnej30 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego, w przeliczeniu na zawartość tłuszczu
Oleje z ryb i olej z alg

Smalec, tłuszcz wołowy, drobiowy, owczy i wieprzowy

Tłuszcze i oleje do produkcji przemysłowej środków spożywczych poddawanych obróbce cieplnej

Olej i tłuszcz do smażenia, z wyłączeniem oliwy z oliwek i oliwy z wytłoków oliwnych

Wyroby typu sneksy (na bazie zbóż, ziemniaków lub skrobi)

50 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego, w przeliczeniu na zawartość tłuszczu
Sosy100 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego, w przeliczeniu na zawartość tłuszczu
Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie200 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego, w przeliczeniu na zawartość tłuszczu
Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety400 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego
Susze ziemniaczane

Produkty jajeczne

Guma do żucia

200 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego
Mleko w proszku do automatów

Przyprawy

Przetworzone orzechy

200 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego, w przeliczeniu na zawartość tłuszczu
Zupy i buliony w proszku50 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego
Mięso wysuszone150 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego
Produkty mięsne i rybne, z wyjątkiem mięsa wysuszonego i kiełbas suchych150 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego, w przeliczeniu na zawartość tłuszczu
Kiełbasy suche100 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego
Aromaty1000 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego
Mleko w proszku do produkcji lodów30 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego
3)E 5864-heksylorezorcynolSkorupiaki świeże, mrożone i głęboko mrożone2 mg/kg jako pozostałość w mięsie skorupiaka

Uwaga:

Gwiazdka (*) w tabeli odnosi się do zasady proporcjonalności: w przypadku stosowania kombinacji galusanów, TBHQ, BHA i BHT należy proporcjonalnie zmniejszyć indywidualne poziomy.

Tabela 10. Inne dozwolone substancje dodatkowe i ich zastosowanie w środkach spożywczych

Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejNazwaŚrodek spożywczyMaksymalna dawka
12345
1)E 297Kwas fumarowy(pro memorid)

Wino gronowe, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej organizacji rynku wina

Nadzienia i polewy do drobnych wyrobów piekarskich2,5 g/kg
Wyroby cukiernicze1 g/kg
Desery podobne do deserów żelujących4 g/kg
Desery z dodatkiem aromatów owocowych
Mieszaniny suchych sproszkowanych deserów
Koncentraty w proszku instant do napojów na bazie owoców1 g/l
Produkty instant do przygotowania aromatyzowanej herbaty i naparów ziołowych1 g/kg
Guma do żucia2 g/kg
Przy następujących zastosowaniach wskazane maksymalne ilości kwasu fosforowego i fosforanów E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 i E 452 mogą być dodane pojedynczo lub w mieszaninie w przeliczeniu na P2O5:
2)E 338Kwas fosforowyAromatyzowane napoje bezalkoholowe700 mg/l
E 339Fosforany soduMleko sterylizowane i UHT1 g/l
(i) Fosforan monosodowyMleko zagęszczone o zawartości suchej masy niższej niż 28%1 g/kg
(ii) Fosforan disodowyMleko zagęszczone o zawartości suchej masy wyższej niż 28%1,5 g/kg
(iii) Fosforan trisodowyMleko w proszku i mleko w proszku odtłuszczone2,5 g/kg
E 340Fosforany potasuOwoce kandyzowane800 mg/kg
(i) Fosforan monopotasowyPreparaty owocowe800 mg/kg
(ii) Fosforan dipotasowyŚmietanka pasteryzowana, sterylizowana i UHT5 g/kg
(iii) Fosforan tripotasowyAnalogi ubitej śmietanki i tłuszczu roślinnego5 g/kg
E 341Fosforany wapniaSery niedojrzewające (z wyjątkiem Mozzarella)2 g/kg
(i) Fosforan monowapniowySery topione i analogi serów topionych20 g/kg
(ii) Fosforan diwapniowyProdukty mięsne5 g/kg
(iii) Fosforan triwapniowyNapoje dla sportowców i preparowane wody stołowe0,5 g/l
E 343Fosforany magnezuSuplementy diety określone w przepisach o suplementach dietyquantum satis
(i) Fosforan monomagnezowySól i jej zamienniki10 g/kg
(ii) Fosforan dimagnezowyNapoje na białkach roślinnych20 g/l
Napoje dla sportowców zawierające białko serwatkowe4 g/kg
E 450DifosforanyZabielacze do napojów30 g/kg
(i) Difosforan disodowyZabielacze do napojów przeznaczone do maszyn - automatów50 g/kg
(ii) Difosforan trisodowyLody spożywcze1 g/kg
(iii) Difosforan tetrasodowyDesery3 g/kg
(v) Difosforan tetrapotasowySuszone sproszkowane mieszanki deserów7 g/kg
(vi) Difosforan diwapniowyPieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie20 g/kg
(vii) Diwodorodifosforan wapniaMąka2,5 g/kg
E 451TrifosforanyMąka, rosnąca bez drożdży20 g/kg
(i) Trifosforan pentasodowySoda bread20 g/kg
(ii) Trifosforan pentapotasowyPłynna masa jaja kurzego (białko, żółtko lub całe jaja)10 g/kg
E 452PolifosforanySosy5 g/kg
(i) Polifosforan soduZupy i buliony3 g/kg
(ii) Polifosforan potasuNapary ziołowe instant i herbata instant2 g/kg
(iii) Polifosforan sodowo-wapniowyGuma do żuciaquantum satis
(iv) Polifosforan wapniaŚrodki spożywcze wysuszone sproszkowane10 g/kg
Napoje na bazie mleka czekoladowe i słodowe2 g/l
Napoje alkoholowe (z wyjątkiem wina gronowego i piwa)1 g/l
Śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia5 g/kg
Sneksy5 g/kg
Surimi1 g/kg
Pasty rybne i pasty ze skorupiaków5 g/kg
Polewy (syropy do naleśników, aromatyzowane syropy do koktajli mlecznych i lodów; produkty podobne)3 g/kg
Środki spożywcze specjalnego żywieniowego przeznaczenia o recepturach specjalnych5 g/kg
Glazury do produktów mięsnych i warzywnych4 g/kg
Wyroby cukiernicze5 g/kg
Cukier puder10 g/kg
Kluski2 g/kg
Ciasta o luźnej konsystencji12 g/kg
Filety z nieprzetworzonych ryb mrożone i głęboko mrożone5 g/kg
Nieprzetworzone i przetworzone mięczaki i skorupiaki mrożone i głęboko mrożone5 g/kg
Przetworzone produkty ziemniaczane (łącznie z mrożonymi, głęboko mrożonymi, oziębionymi i wysuszonymi produktami przetworzonymi) i wstępnie smażone, mrożone i głęboko mrożone ziemniaki5 g/kg
Smarowne tłuszcze, z wyjątkiem masła5 g/kg
Masło ze śmietanki ukwaszonej (śmietany)2 g/kg
Przetwory ze skorupiaków (w puszkach)1 g/kg
Emulsje wodne w aerozolu do powlekania form piekarskich30 g/kg
Napoje na bazie naturalnej kawy przeznaczone do maszyn - automatów2 g/l
Aromaty40 g/kg
3)E 431Stearynian polioksyetylenu (40)(pro memoria)

Wino gronowe, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej organizacji rynku wina

4)E 353Kwas metawinowy(pro memoria)

Wino gronowe, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej organizacji rynku wina

Made wine100 mg/l
5)E 355Kwas adypinowyNadzienia i polewy drobnych wyrobów 2 g/kg
E 356Adypinian sodupiekarskich
E 357Adypinian potasuMieszanki suszonych sproszkowanych deserów1 g/kg
Desery podobne do żelujących6 g/kg
Desery o aromatach owocowych1 g/kg
Proszki do domowego przygotowania napojów10 g/l
w przeliczeniu na kwas adypinowy
6)E 363Kwas bursztynowyDesery6 g/kg
Zupy i buliony5 g/kg
Proszki do domowego przygotowania napojów3 g/l
7)E 385Sól wapniowo-Sosy zemulgowane75 mg/kg
disodowa kwasu etylenodiamino-tetraoctowego (Sól wapniowo-disodowa Nasiona roślin strączkowych, strączki, grzyby i karczochy, w puszkach i w słoikach250 mg/kg
EDTA)Skorupiaki i mięczaki w puszkach i słoikach75 mg/kg
Ryby w puszkach i słoikach75 mg/kg
Tłuszcze do smarowania, zgodne z przepisami określającymi normy dla tłuszczów do smarowania (z wyjątkiem tłuszczów mlecznych), o zawartości tłuszczu 41 % lub mniej100 mg/kg
Skorupiaki mrożone i głęboko mrożone75 mg/kg
Libamáj, egészben és tömbben250 mg/kg
8)E 468Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowanaSuplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci stałej30 g/kg
9)E 405Alginian glikolu propylenowegoEmulsje tłuszczowe3 g/kg
Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie2 g/kg
Nadzienia, polewy i powłoki do pieczywa cukierniczego, wyrobów ciastkarskich i deserów5 g/kg
Wyroby cukiernicze1,5 g/kg
Lody spożywcze wodne3 g/kg
Sneksy zbożowe i ziemniaczane3 g/kg
Sosy8 g/kg
Piwo100 mg/l
Guma do żucia5 g/kg
Preparaty owocowe i warzywne5 g/kg
Napoje bezalkoholowe aromatyzowane (cider)300 mg/l
Zemulgowane likiery10 g/l
Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki, stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała1,2 g/kg
Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety1 g/kg
Napój niskoalkoholowy jabłkowy, z wyjątkiem cidre bouché100 mg/l
10)E 416Guma karayaSneksy zbożowe i ziemniaczane5 g/kg
Powłoki orzechów10 g/kg
Nadzienia, polewy i powłoki do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich5 g/kg
Desery6 g/kg
Zemulgowane sosy10 g/kg
Likiery na bazie jaj10 g/l
Suplementy diety określone w przepisach o suplementach dietyquantum satis
Guma do żucia5 g/kg
Aromaty50 g/kg
11)E 425Konjac1)Środki spożywcze ogółem (z wyjątkiem tych określonych w § 16 ust. 10 g/kg

pojedynczo lub łącznie

(i) Guma Konjac3, § 17 lub § 25 ust. 1 rozporządzenia oraz z wyjątkiem wyrobów
(ii) Glukomannan Konjaccukierniczych żelowych, w tym żelowych minikubeczków, zdefiniowanych w przypisie 2 do tabeli 1 w załączniku nr 4 do rozporządzenia)
12)E 426Hemiceluloza sojowaNapoje na bazie produktów mleczarskich przeznaczone do sprzedaży detalicznej5 g/l
Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety1,5 g/l
Sosy zemulgowane30 g/l
Pakowane pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie przeznaczone do sprzedaży detalicznej10 g/kg
Pakowane wschodnie kluski ("oriental noodles") gotowe do spożycia, przeznaczone do sprzedaży detalicznej10 g/kg
Pakowany, gotowy do spożycia ryż przeznaczony do sprzedaży detalicznej10 g/kg
Pakowane, przetworzone produkty z ziemniaków i ryżu (łącznie z mrożonymi, głęboko mrożonymi, schłodzonymi oraz suszonymi produktami przetworzonymi), przeznaczone do sprzedaży detalicznej10 g/kg
Suszone, skoncentrowane, mrożone i głęboko mrożone produkty jajeczne10 g/kg
Wyroby cukiernicze żelowe, z wyjątkiem żelowych minikubeczków10 g/kg
12a)E 427Guma kasjaLody spożywcze2500 mg/kg
Fermentowane przetwory mleczne z wyjątkiem niearomatyzowanych fermentowanych przetworów mlecznych zawierających żywe kultury bakterii

Desery na bazie przetworów mlecznych oraz produkty podobne

Nadzienia, posypki i polewy do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oraz do deserów

Sery topione

Sosy i sosy sałatkowe

Zupy i buliony w proszku

Produkty mięsne poddawane obróbce cieplnej1500 mg/kg
13)E 432Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20)Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie3 g/kg
E 433Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)Emulsje tłuszczowe do celów piekarskich10 g/kg
E 434Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 40)Analogi mleka i śmietanki5 g/kg
E 435Monostearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 60)Lody spożywcze1 g/kg
E 436Tristearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 65)Desery3 g/kg
Wyroby cukiernicze1 g/kg
Zemulgowane sosy5 g/kg
Zupy1 g/kg
Guma do żucia5 g/kg
Suplementy diety określone w przepisach o suplementach dietyquantum satis
Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - preparaty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki, stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała1 g/kg
Aromaty z wyjątkiem aromatów dymu wędzarniczego w postaci płynnej i aromatów na bazie oleożywic z przypraw2)10 g/kg
Środki spożywcze zawierające aromaty dymu wędzarniczego w postaci płynnej i aromaty na bazie oleożywic z przypraw1 g/kg pojedynczo lub łącznie
14)E 420Sorbitol

(i) Sorbitol

(ii) Syrop sorbitolowy

Środki spożywcze (z wyjątkiem napojów i środków spożywczych określonych w § 16 ust. 3, § 17 lub § 25 ust. 1 rozporządzenia)quantum satis
E 421Mannitol
E 953IzomaltMrożone i głęboko mrożone nieprzetworzone ryby, skorupiaki, mięczaki i głowonogi
E 965Maltitol

(i) Maltitol

(ii) Syrop maltitolowy

Likiery(w celach innych niż słodzenie)
E 966Laktitol
E 967Ksylitol
E 968Erytrytol
15)E 442Fosfatydy amonuWyroby kakaowe i wyroby czekoladowe łącznie z wyrobami nadziewanymi, określone w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych10 g/kg
Wyroby cukiernicze oparte na tych produktach10 g/kg
16)E 444Octan izomaślanu sacharozyNapoje bezalkoholowe aromatyzowane nieklarowne (zmętnione)300 mg/l
Napoje spirytusowe aromatyzowane nieklarowne (zmętnione) o zawartości alkoholu mniej niż 15 % obj.300 mg/l
17)E 445Estry glicerolu i żywicy roślinnejNapoje bezalkoholowe aromatyzowane nieklarowne (zmętnione)100 mg/l
Napoje spirytusowe nieklarowne (zmętnione): likiery i kremy100 mg/l
Napoje spirytusowe nieklarowne (zmętnione), określone w przepisach ustanawiających ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych100 mg/l
Na powierzchnię owoców cytrusowych50 mg/kg
18)E 459Beta-cyklodekstrynaŚrodki spożywcze w postaci tabletek i tabletek powlekanychquantum satis
Aromaty w kapsułkach przeznaczone do:
- herbaty aromatyzowanej i koncentratów aromatyzowanych napojów w proszku typu instant500 mg/l
- aromatyzowanych

sneksów

1 g/kg ze wszystkich źródeł w środkach spożywczych gotowych do spożycia lub przygotowanych do spożycia zgodnie z instrukcją producenta
19)E 473Estry sacharozy i kwasów tłuszczowychNaturalna płynna kawa w puszkach1 g/l
E 474Sacharoglicerydy
Produkty mięsne poddane obróbce cieplnej5 g/kg

(na tłuszcz)

Emulsje tłuszczowe do celów piekarskich10 g/kg
Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie10 g/kg
Zabielacze do napojów20 g/kg
Lody spożywcze5 g/kg
Wyroby cukiernicze5 g/kg
Desery5 g/kg
Sosy10 g/kg
Zupy i buliony2 g/kg
Na powierzchnię owoców świeżychquantum satis
Napoje bezalkoholowe na bazie nasion anyżku5 g/l
Napoje bezalkoholowe kokosowe i migdałowe5 g/l
Napoje alkoholowe (z wyjątkiem wina gronowego i piwa)5 g/l
Proszki do sporządzania gorących napojów10 g/l
Napoje na bazie mleka5 g/l
Suplementy diety określone w przepisach o suplementach dietyquantum satis
Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki, stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała5 g/kg
Guma do żucia10 g/kg
Analogi śmietanki5 g/kg
Śmietanka sterylizowana i śmietanka sterylizowana o obniżonej zawartości tłuszczu5 g/kg pojedynczo lub łącznie
20)E 475Estry kwasów tłuszczowych i poligliceroluPieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie10 g/kg
Zemulgowane likiery5 g/l
Produkty jajeczne1 g/kg
Zabielacze do napojów0,5 g/kg
Guma do żucia5 g/kg
Emulsje tłuszczowe5 g/kg
Analogi mleka i śmietanki5 g/kg
Wyroby cukiernicze2 g/kg
Desery2 g/kg
Suplementy diety określone w przepisach o suplementach dietyquantum satis
Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki, stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała5 g/kg
Śniadaniowe przetwory zbożowe typu Granola10 g/kg
21)E 476Polirycynooleinian poligliceroluTłuszcze do smarowania, zgodne z przepisami określającymi normy dla tłuszczów do smarowania, o zawartości tłuszczu 41 % lub mniej4 g/kg
Podobne produkty do smarowania o zawartości tłuszczu 10 % lub mniej4 g/kg
Sosy sałatkowe4 g/kg
Wyroby cukiernicze na bazie kakao, łącznie z czekoladą5 g/kg
22)E 477Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowegoPieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie5 g/kg
Emulsje tłuszczowe do celów piekarskich10 g/kg
Analogi mleka i śmietanki5 g/kg
Zabielacze do napojów1 g/kg
Lody spożywcze3 g/kg
Wyroby cukiernicze5 g/kg
Desery5 g/kg
Ubite deserowe polewy inne niż śmietanka30 g/kg
Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki, stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała1 g/kg
23)E 479bTermoutleniony olej sojowy z mono- i diglicerydami kwasów tłuszczowychEmulsje tłuszczowe przeznaczone do smażenia5 g/kg
24)E 481Stearoilomleczan soduPieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie5 g/kg
E 482Stearoilomleczan wapnia
Ryż błyskawiczny (szybko gotujący się)4 g/kg
Śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia5 g/kg
Zemulgowane likiery8 g/l
Napoje spirytusowe o zawartości alkoholu mniej niż l5 % obj.8 g/l
Sneksy zbożowe2 g/kg
Guma do żucia2 g/kg
Emulsje tłuszczowe10 g/kg
Desery5 g/kg
Wyroby cukiernicze5 g/kg
Zabielacze do napojów3 g/kg
Sneksy zbożowe i ziemniaczane5 g/kg
Konserwy mięsne w puszkach, z mięsa zmielonego i pokrojonego w kostkę4 g/kg
Proszki do sporządzania gorących napojów2 g/l
Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki, stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała2 g/kg
Chleb (z wyjątkiem wyszczególnionego w tabeli 2)3 g/kg
Mostarda di frutta2 g/kg
pojedynczo lub łącznie
25)E 483Winian stearyluWyroby piekarskie (z wyjątkiem chlebów wyszczególnionych w tabeli 2)4 g/kg
Desery5 g/kg
26)E 491Monostearynian sorbitoluPieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie10 g/kg
E 492Tristearynian sorbitoluPolewy i powłoki do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich5 g/kg
E 493Monolaurynian sorbitolu
E 494Monooleinian sorbitoluMarmolada galaretkowa25 mg/kg3)
E 495Monopalmitynian sorbitoluEmulsje tłuszczowe10 g/kg
Analogi mleka i śmietanki5 g/kg
Zabielacze do napojów5 g/kg
Koncentraty płynnej herbaty i koncentraty naparów owocowych i ziołowych w płynie0,5 g/l
Lody spożywcze0,5 g/kg
Desery5 g/kg
Wyroby cukiernicze5 g/kg
Wyroby cukiernicze na bazie kakao, łącznie z czekoladą10 g/kg4)
Zemulgowane sosy5 g/kg
Suplementy diety określone w przepisach o suplementach dietyquantum satis
Drożdże piekarskiequantum satis
Guma do żucia5 g/kg
Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki, stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała5 g/kg

pojedynczo lub łącznie

(pro memoria)

Dotyczy tylko E 491

Wino, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej organizacji rynku wina

Indywidualnie lub w mieszaninie
27)E 512Chlorek cyny (chlorek cynawy)Białe szparagi w puszkach i w opakowaniach szklanych25 mg/kg

jako Sn

28)E 520Siarczan glinuBiałko jaja kurzego30 mg/kg
E 521Siarczan glinowo-sodowyKandyzowane, krystalizowane i lukrowane owoce i warzywa200 mg/kg
E 522Siarczan glinowo-potasowy
E 523Siarczan amonowo-glinowypojedynczo lub łącznie w przeliczeniu na glin
29)E 541Fosforan glinowo-sodowy, kwaśnyScones i wyroby biszkoptowe1 g/kg

w przeliczeniu na glin

30)E 535Żelazocyjanek sodu Sól i jej zamiennikipojedynczo lub łącznie

20 mg/kg jako bezwodny

E 536Żelazocyjanek potasużelazocyjanek
E 538Żelazocyjanek wapniapotasu
31)E 551Dwutlenek krzemuAromaty50 g/kg
32)E 551Dwutlenek krzemu Środki spożywcze w postaci wysuszonej, sproszkowanej (łącznie z cukrami)10 g/kg
E 552Krzemian wapniaSól spożywcza i jej zamienniki10 g/kg
E 553a(i) Krzemian magnezuSuplementy diety określone w przepisach o suplementach dietyquantum satis
(ii) Trikrzemian magnezu5)Środki spożywcze w postaci tabletek i tabletek powlekanychquantum satis
E 553bTalk5)Przyprawy do potraw30 g/kg
E 554Krzemian glinowo-sodowyProdukty natłuszczające blachy30 g/kg
E 555Krzemian glinowo-potasowyPlasterkowane lub utarte sery twarde, półtwarde i topione10 g/kg
E 556Krzemian glinowo-wapniowyPlasterkowane lub utarte analogi dojrzewających i serów topionych10 g/kg
E 559Krzemian glinu (Kaolin)Wyroby cukiernicze z wyjątkiem czekolady (tylko na powierzchnię)quantum satis
pojedynczo lub łącznie
Guma do żucia

Ryż

Kiełbasy (tylko na powierzchnię)

quantum satis6)
33)E 579Glukonian żelazawyOliwki ciemniejące przez utlenianie150 mg/kg

wyrażone jako Fe

E 585Mleczan żelazawy
34)E 620Kwas glutaminowyŚrodki spożywcze (z wyjątkiem tych wyszczególnionych w § 16 ust. 3, § 17 lub § 25 10 g/kg

pojedynczo lub łącznie

E 621Glutaminian monosodowyust. 1 rozporządzenia)
E 622Glutaminian monopotasowy
E 623Diglutaminian wapnia
E 624Glutaminian monoamonowy
E 625Diglutaminian magnezu
Dodatki do potraw i przyprawy kulinarnequantum satis
35)E 626Kwas guanylowyŚrodki spożywcze (z500 mg/kg
E 627Guanylan disodowywyjątkiem tychpojedynczo lub
E 628Guanylan dipotasowywyszczególnionych w § 16łącznie w
E 629Guanylan wapniaust. 3, § 17 lub § 25 przeliczeniu na
E 630Kwas inozynowyust. 1 rozporządzenia)kwas guanylowy
E 631Inozynian disodowy
E 632Inozynian dipotasowy
E 633Inozynian wapnia
E 6345'-Rybonukleotydy wapnia
E 6355'-Rybonukleotydy disodowe
Dodatki do potraw i przyprawy kulinarnequantum satis
36)E 650Octan cynkuGuma do żucia1000 mg/kg
37)E 900DimetylopolisiloksanDżemy, galaretki, marmolady, zgodnie z przepisami dotyczącymi szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych, i podobne owocowe produkty smarowne, łącznie z produktami niskokalorycznymi10 mg/kg
Zupy i buliony10 mg/kg
Oleje i tłuszcze do smażenia10 mg/kg
Wyroby cukiernicze (z wyjątkiem czekolady)10 mg/kg
Aromatyzowane napoje bezalkoholowe10 mg/l
Sok ananasowy10 mg/l
Owoce i warzywa w puszkach i w opakowaniach szklanych10 mg/kg
Guma do żucia (pro memoria)100 mg/kg
Wino gronowe, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej organizacji rynku wina
Sød ... Saft10 mg/l
Ciasto o luźnej konsystencji10 mg/kg
Napój niskoalkoholowy jabłkowy (cider), z wyjątkiem cidre bouché10 mg/l
Aromaty10 mg/kg
38)E 901Wosk pszczeli biały i żółtyJako substancja glazurująca wyłącznie do:quantum satis
- wyrobów cukierniczych (łącznie z czekoladą)
E 902Wosk candelilla- małych form pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oblewanych
E 904Szelakczekoladą
- sneksów
- orzechów
- ziarna kawy
- wafli zawierających lody, opakowanych (tylko E 901)
Suplementy diety określone w przepisach o suplementach dietyquantum satis
Świeże owoce cytrusowe, melony, jabłka i gruszki (wyłącznie na powierzchnię)quantum satis
Brzoskwinie i ananasy (wyłącznie na powierzchnię)quantum satis
Aromaty w aromatyzowanych napojach bezalkoholowych (tylko E 901)0,2 g/kg w napojach aromatyzowanych
39)E 903Wosk carnaubaWyłącznie jako substancja glazurująca do:
- wyrobów cukierniczych (łącznie z czekoladą)500 mg/kg

1200 mg/kg (wyłącznie do gumy do żucia)

- małych form pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oblewanych czekoladą200 mg/kg
- sneksów200 mg/kg
- orzechów200 mg/kg
- ziarna kawy200 mg/kg
- suplementów diety określonych w przepisach o suplementach diety200 mg/kg
- świeżych owoców cytrusowych, melonów, jabłek, gruszek, brzoskwiń i ananasów (wyłącznie na powierzchnię)200 mg/kg
40)E 905Wosk mikrokrystalicznyWyłącznie na powierzchnię:

- wyrobów cukierniczych, z wyjątkiem czekolady

- gum do żucia

- melonów, papai, mango i awokado

quantum satis
41)E 912Estry kwasu montanowegoWyłącznie na powierzchnię:

-świeżych owoców cytrusowych

quantum satis
E 914Wosk polietylenowy utleniony-świeżych melonów, mango, papai, awokado, ananasów
42)E 927bKarbamidGuma do żucia bez dodatku cukrów30 g/kg
43)E 943aButanOlej roślinny do natłuszczania form doquantum satis
E 943bIzobutanpieczenia, w aerozolu (wyłącznie do
E 944Propanprofesjonalnego użycia)
Emulsje oparte na wodzie, w aerozolu
44)E 950Acesulfam KGuma do żucia z dodatkiem cukru800 mg/kg
E 951Aspartam2500 mg/kg
wyłącznie jako wzmacniacz aromatu7)
45)E 957TaumatynaGuma do żucia z dodatkiem cukru10 mg/kg wyłącznie jako wzmacniacz aromatu7)
Aromatyzowane oparte na wodzie napoje bezalkoholowe0,5 mg/l wyłącznie jako wzmacniacz aromatu
Desery mleczne i bezmleczne5 mg/kg wyłącznie jako wzmacniacz aromatu
46)E 959Neohesperydyna DCGuma do żucia z dodatkiem cukru150 mg/kg7)
Tłuszcze do smarowania, zgodne z przepisami5 mg/kg
określającymi normy dla tłuszczów do smarowania (z wyjątkiem tłuszczów mlecznych)
Galaretki owocowe5 mg/kg
Białka roślinnewyłącznie jako wzmacniacz aromatu
Produkty mięsne
46a)E 961NeotamAromatyzowane napoje na bazie wody, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru2 mg/l

jako wzmacniacz smaku

Napoje na bazie mleka i składników mleka lub napoje na bazie soków owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru2 mg/l

jako wzmacniacz smaku

Wyroby typu sneksy: niektóre aromatyzowane gotowe do spożycia, paczkowane, suche, smakowe produkty skrobiowe i orzechy powlekane2 mg/kg

jako wzmacniacz smaku

Wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru3 mg/kg

jako wzmacniacz smaku

Drobne cukierki odświeżające oddech, bez dodatku cukru3 mg/kg

jako wzmacniacz smaku

Pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru3 mg/kg

jako wzmacniacz smaku

Guma do żucia z dodatkiem cukru3 mg/kg

jako wzmacniacz smaku

Dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej2 mg/kg

jako wzmacniacz smaku

Sosy2 mg/kg

jako wzmacniacz smaku

Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci płynnej2 mg/kg

jako wzmacniacz smaku

Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci stałej2 mg/kg

jako wzmacniacz smaku

Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, na bazie witamin lub składników mineralnych w postaci syropu lub nadające się do żucia2 mg/kg

jako wzmacniacz smaku

46a)E 961NeotamAromatyzowane napoje na bazie wody, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru2 mg/l

jako wzmacniacz smaku

47)E 999Ekstrakt QuillaiaAromatyzowane oparte na wodzie napoje bezalkoholowe200 mg/l
Napój niskoalkoholowy jabłkowy (cider), z wyjątkiem cidre bouchéw przeliczeniu na bezwodny ekstrakt
48)E 1201 Poliwinylopirolidon Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci tabletek i quantum satis
E 1202Poliwinylopolipirolidontabletek powlekanych
48a)E 1203Alkohol poliwinylowySuplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci kapsułek i tabletek18 g/kg
49)E 1505Cytrynian trietylowySuplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci kapsułek i tabletek3,5 g/kg
Wysuszone białko jaja kurzegoquantum satis
50)E 1518Trioctan glicerolu (triacetyna)Guma do żuciaquantum satis
51)E 907Uwodorniony poli-1-dekenJako substancja glazurująca do:
- wyrobów cukierniczych2 g/kg
- suszonych owoców2 g/kg
52)E 1505Cytrynian trietylowyAromaty3 g/kg ze wszystkich źródeł w środkach spożywczych gotowych do spożycia lub przygotowanych do spożycia zgodnie z instrukcjami producentów; pojedynczo lub łącznie.

W przypadku napojów, z wyjątkiem likierów kremowych, maksymalny poziom E 1520 wynosi 1 g/l

E 1517Dioctan glicerolu (diacetyna)
E 1518Trioctan glicerolu (triacetyna)
E 1520Glikol 1,2-propylenowy (glikol propylenowy)
53)E 1519Alkohol benzylowyAromaty przeznaczone do: - likierów, wina aromatyzowanego, napojów na bazie wina aromatyzowanego i koktajli na bazie wina aromatyzowanego
100 mg/l
- wyrobów cukierniczych łącznie z czekoladą oraz pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich250 mg/kg

ze wszystkich źródeł w środkach spożywczych gotowych do spożycia lub przygotowanych do spożycia zgodnie z instrukcją producenta

54)E 1204PullulanSuplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci kapsułek i tabletekquantum satis
Drobne wyroby cukiernicze odświeżające oddech, w postaci listkówquantum satis
55)E 1452Sól glinowa

oktenylobursztynianu skrobiowego

Preparaty witaminowe w kapsułkach zawarte w suplementach diety określonych w przepisach o suplementach diety35 g/kg suplementu diety
56)E 1521Glikol polietylenowySuplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci kapsułek i tabletek10 g/kg

______

1) Nie stosuje się w produkcji odwodnionych środków spożywczych przeznaczonych do ponownego uwodnienia w trakcie spożycia.

2) Oleożywice z przypraw są to ekstrakty z przypraw, z których w wyniku odparowania został usunięty rozpuszczalnik ekstrakcyjny; ekstrakt ten jest mieszaniną lotnych olejków i składników żywicznych pochodzących z przypraw.

3) Tylko substancja E 493.

4) Tylko substancja E 492.

5) Wolny od azbestu.

6) Tylko substancja E 553b.

7) Jeżeli substancje E 950, E 951, E 957 i E 959 są stosowane łącznie do gumy do żucia, maksymalny poziom każdego z nich jest proporcjonalnie zredukowany.

Uwaga:

Wskazane maksymalne poziomy użycia odnoszą się do środków spożywczych gotowych do spożycia przygotowanych zgodnie z instrukcjami producentów.

Tabela 11. Nośniki stosowane do dozwolonych substancji dodatkowych

Lp.Nazwa substancjiNr wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejDozwolone substancje dodatkoweMaksymalna dawka g/kg lub g/l
12345
1)Węglan wapniaE 170quantum satisquantum satis
2)Octan wapniaE 263quantum satisquantum satis
3)LecytynyE 322Wyłącznie do:

- barwników,

- przeciwutleniaczy rozpuszczalnych w tłuszczach,

- substancji glazurujących do owoców

quantum satis
4)Cytryniany soduE 331quantum satisquantum satis
5)Cytryniany potasuE 332quantum satisquantum satis
6)Fosforany wapniaE 341quantum satisquantum satis
7)Kwas alginowy i jego sole: sodowa, potasowa, amonowa i wapniowaE 400 do E 404quantum satisquantum satis
8)Alginian glikolu propylenowegoE 405quantum satisquantum satis
9)AgarE 406quantum satisquantum satis
10)KaragenE 407quantum satisquantum satis
11)Mączka chleba świętojańskiegoE 410quantum satisquantum satis
12)Guma guarE 412quantum satisquantum satis
13)TragakantaE 413quantum satisquantum satis
14)Guma arabska

(guma akacjowa)

E 414quantum satisquantum satis
15)Guma ksantanowaE 415quantum satisquantum satis
16)SorbitolE 420quantum satisquantum satis
17)MannitolE 421quantum satisquantum satis
18)GlicerolE 422quantum satisquantum satis
19)KonjacE 425quantum satis
(i) Guma Konjac
(ii) Glukomannan Konjac
20)Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20)E 432Wyłącznie do:

- substancji zapobiegających pienieniu,

- barwników,

- przeciwutleniaczy rozpuszczalnych w tłuszczach,

- substancji glazurujących do owoców

quantum satis
21)Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)E 433
22)Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 40)E 434
23)Monostearynian polioksyetylenosorbitoluE 435
(polisorbat 60)
24)Tristearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 65)E 436
25)PektynyE 440quantum satisquantum satis
26)Fosfatydy amonuE 442Wyłącznie do przeciwutleniaczyquantum satis
27)Beta-cyklodekstrynaE 459quantum satis1 g/kg
28)Celuloza (mikrokrystaliczna lub sproszkowana)E 460quantum satisquantum satis
29)MetylocelulozaE 461quantum satisquantum satis
30)EtylocelulozaE 462quantum satisquantum satis
31)HydroksypropylocelulozaE 463quantum satisquantum satis
32)Hydroksypropylometyloce-lulozaE 464quantum satisquantum satis
33)EtylometylocelulozaE 465quantum satisquantum satis
34)Karboksymetyloceluloza, Sól sodowa karboksymetylocelulozy, Guma celulozowaE 466quantum satisquantum satis
35)Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,

Guma celulozowa usieciowana

E 468Wyłącznie do substancji słodzącychquantum satis
36)Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza, Enzymatycznie zhydrolizowana guma celulozowaE 469quantum satisquantum satis
37)Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowychE 470aWyłącznie do substancji glazurujących do owocówquantum satis
38)Sole magnezowe kwasów tłuszczowychE 470bWyłącznie do:

- barwników,

- rozpuszczalnych w tłuszczach przeciwutleniaczy

quantum satis
39)Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychE 471Wyłącznie do:

- barwników i rozpuszczalnych w tłuszczach przeciwutleniaczy,

- substancji glazurujących do owoców

quantum satis
40)Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowymE 472aWyłącznie do:

- barwników,

- rozpuszczalnych w tłuszczach przeciwutleniaczy

quantum satis
41)Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowymE 472c
42)Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowymE 472e
43)Estry sacharozy i kwasów tłuszczowychE 473
44)Estry kwasów tłuszczowych i poligliceroluE 475
45)Monostearynian sorbitoluE 491Wyłącznie do:

- barwników,

- substancji zapobiegających pienieniu,

- substancji glazurujących do owoców

quantum satis
46)Tristearynian sorbitoluE 492
47)Monolaurynian sorbitoluE 493
48)Monooleinian sorbitoluE 494
49)Monopalmitynian sorbitoluE 495
50)Węglany potasuE 501quantum satisquantum satis
51)Węglany magnezuE 504quantum satisquantum satis
52)Chlorek potasuE 508quantum satisquantum satis
53)Chlorek wapniaE 509quantum satisquantum satis
54)Chlorek magnezuE 511quantum satisquantum satis
55)Siarczany soduE 514quantum satisquantum satis
56)Siarczany potasuE 515quantum satisquantum satis
57)Siarczan wapniaE 516quantum satisquantum satis
58)Siarczan amonuE 517quantum satisquantum satis
59)Dwutlenek krzemuE 551Wyłącznie do emulgatorów i barwników50,0

Maksymalna zawartość E 551 w dwutlenku

tytanu E 171 i tlenkach oraz wodorotlenkach żelaza E 172 wynosi 900g/kg barwnika
60)Krzemian wapniaE 552
61)Krzemian glinowo-potasowyE 555Wyłącznie do dwutlenku tytanu E 171 i tlenków i wodorotlenków żelaza

E 172

900g/kg barwnika
62)TalkE 553bWyłącznie do barwników50,0
63)BentonitE 558
64)Krzemian glinu (Kaolin)E 559
65)Kwasy tłuszczoweE 570Wyłącznie do substancji glazurujących do owocówquantum satis
66)Glukonian potasuE 577quantum satisquantum satis
67)Glicyna i jej sól sodowaE 640quantum satisquantum satis
68)DimetylopolisiloksanE 900Wyłącznie do substancji glazurujących do owocówquantum satis
69)Wosk pszczeli biały i żółtyE 901Wyłącznie do barwnikówquantum satis
70)IzomaltE 953quantum satisquantum satis
71)MaltitolE 965quantum satisquantum satis
72)LaktitolE 966quantum satisquantum satis
73)KsylitolE 967quantum satisquantum satis
74)ErytrytolE 968quantum satisquantum satis
75)PolidekstrozaE 1200quantum satisquantum satis
76)PoliwinylopirolidonE 1201Wyłącznie do substancji słodzącychquantum satis
77)PoliwinylopolipirolidonE 1202
78)Skrobie modyfikowaneE 1404 do

E 1451

quantum satisquantum satis
79)Cytrynian trietylowyE 1505quantum satisquantum satis
80)Trioctan glicerolu TriacetynaE 1518quantum satisquantum satis
81)Glikol 1,2-propylenowy Glikol propylenowyE 1520Wyłącznie do:

- barwników,

- emulgatorów,

- przeciwutleniaczy,

- enzymów

1 g/kg

maksymalna pozostałość w środku spożywczym

82)Glikol polietylenowyE 1521Wyłącznie do substancji słodzącychquantum satis

Uwaga:

Wykaz nie obejmuje:

1) substancji ogólnie uznanych za środki spożywcze;

2) substancji posiadających przede wszystkim funkcje kwasu lub regulatora kwasowości, takich jak kwas cytrynowy i wodorotlenek amonu;

3) nośników do aromatów;

4) składników żywności zdefiniowanych w art. 3 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16).

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  4 DOZWOLONE SUBSTANCJE DODATKOWE I WARUNKI ICH STOSOWANIA DO ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

Tabela 1. Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w produkcji preparatów przeznaczonych do początkowego żywienia zdrowych niemowląt
Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejNazwaMaksymalna dawka
1234
1)E 304Palmitynian L-askorbylu10 mg/l
1a)E 920L-cysteinaHerbatniki dla niemowląt i małych dzieci
2)E 331Cytryniany sodu2 g/l
E 332Cytryniany potasuPojedynczo lub łącznie oraz zgodnie z wartościami określonymi w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
3)E 339Fosforany sodu1 g/l w przeliczeniu na P2O5
E 340Fosforany potasuPojedynczo lub łącznie oraz zgodnie z wartościami określonymi w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
4)E 412Guma guar1 g/l w produktach płynnych zawierających częściowo zhydrolizowane białka oraz zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
5)E 472cMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym7,5 g/l sprzedawane w formie sproszkowanej

9 g/l sprzedawane w formie płynnej, w której produkty zawierają częściowo zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy i są zgodne z warunkami określonymi w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

6)E 473Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych120 mg/l w produktach zawierających zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy
7)E 270Kwas mlekowy

(tylko forma L(+))

quantum satis
E 330Kwas cytrynowyquantum satis
E 338Kwas fosforowyZgodnie z wartościami określonymi w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
8)E 306Mieszanina tokoferoli10 mg/l

pojedynczo lub łącznie

E 307Alfa-tokoferol
E 308Gamma-tokoferol
E 309Delta-tokoferol
9)E 322Lecytyny1 g/l
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych4 g/l

Tabela 2. Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w produkcji preparatów przeznaczonych do dalszego żywienia zdrowych niemowląt

Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejNazwaMaksymalna dawka
1234
1)E 270Kwas mlekowy

(tylko forma L(+))

quantum satis
E 330Kwas cytrynowyquantum satis
2)E 306Mieszanina tokoferoli10 mg/l

pojedynczo lub łącznie

E 307Alfa-tokoferol
E 308Gamma-tokoferol
E 309Delta-tokoferol
E 338Kwas fosforowyZgodnie z wartościami określonymi w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
3)E 440Pektyny5 g/l

tylko w zakwaszonych preparatach do dalszego żywienia niemowląt

4)E 322Lecytyny1 g/l
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych4 g/l
5)E 407Karagen0,3 g/l
E 410Mączka chleba świętojańskiego1 g/l
E 412Guma guar1 g/l
6)E 304Palmitynian L-askorbylu10 mg/l
7)E 331Cytryniany sodu2 g/l
E 332Cytryniany potasuPojedynczo lub łącznie oraz zgodnie z wartościami określonymi w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
8)E 339Fosforany sodu1 g/l w przeliczeniu na P2O5
E 340Fosforany potasuPojedynczo lub łącznie oraz zgodnie z wartościami określonymi w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
9)E 472cMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym7,5 g/l sprzedawane w formie sproszkowanej

9 g/l sprzedawane w formie płynnej, w której produkty zawierają częściowo zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy i są zgodne z warunkami określonymi w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

10)E 473Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych120 mg/l w produktach zawierających zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy

Tabela 3. Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych, stosowanych w produkcji środków spożywczych uzupełniających obejmujących produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla zdrowych niemowląt i małych dzieci

Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejNazwaŚrodek spożywczyMaksymalna dawka
1)E 170Węglan wapniaŚrodki spożywcze uzupełniające obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla niemowląt i małych dzieciquantum satis

(tylko jako regulator pH)

E 260Kwas octowy
E 261Octan potasu
E 262Octany sodu
E 263Octan wapnia
E 270Kwas mlekowy1)
E 296Kwas jabłkowy1)
E 325Mleczan sodu1)
E 326Mleczan potasu1)
E 327Mleczan wapnia1)
E 330Kwas cytrynowy
E 331Cytryniany sodu
E 332Cytryniany potasu
E 333Cytryniany wapnia
E 507Kwas chlorowodorowy
E 524Wodorotlenek sodu
E 525Wodorotlenek potasu
E 526Wodorotlenek wapnia
2)E 500Węglany soduŚrodki spożywcze uzupełniające obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla niemowląt i małych dzieciquantum satis

(tylko jako spulchniające)

E 501Węglany potasu
E 503Węglany amonu
3)E 300L-kwas askorbinowyNapoje oparte na owocach i warzywach, soki i żywność dla niemowląt i małych dzieci0,3 g/kg
E 301L-askorbinian sodu
E 302L-askorbinian wapnia
Żywność zawierająca tłuszcze oparta na zbożach łącznie z herbatnikami i sucharkami0,2 g/kg
Pojedynczo lub łącznie, wyrażone jako kwas askorbinowy
4)E 304L-palmitynian askorbyluZawierające tłuszcze przetwory zbożowe, herbatniki, sucharki i żywność dla niemowląt i małych dzieci0,1 g/kg

pojedynczo lub łącznie

E 306Mieszanina tokoferoli
E 307Alfa-tokoferol
E 308Gamma-tokoferol
E 309Delta-tokoferol
5)E 338Kwas fosforowyŚrodki spożywcze uzupełniające obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci1 g/kg

jako P2O5 (tylko jako regulator pH)

6)E 339Fosforany soduPrzetwory zbożowe1 g/kg

pojedynczo lub łącznie, wyrażone jako P2O5

E 340Fosforany potasu
E 341Fosforany wapnia
7)E 322LecytynyHerbatniki i sucharki Żywność oparta na zbożach

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

10 g/kg
8)E 333Cytryniany wapniaProdukty niskocukrowe oparte na owocachquantum satis
9)E 341Fosforan trójwapniowyDesery oparte na owocach1 g/kg

w przeliczeniu na P2O5

10)E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychHerbatniki i sucharki Żywność oparta na zbożach5 g/kg

pojedynczo lub łącznie

E 472aMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowymŻywność dla niemowląt i małych dzieci
E 472bMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym
E 472cMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym
11)E 400Kwas alginowyDesery

Puddingi

0,5 g/kg

pojedynczo lub łącznie

E 401Alginian sodu
E 402Alginian potasu
E 404Alginian wapnia
12)E 410Mączka chleba świętojańskiegoŚrodki spożywcze uzupełniające obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci10 g/kg

pojedynczo lub łącznie

E 412Guma guar
E 414Guma akacjowa (guma arabska)
E 415Guma ksantanowaŻywność bezglutenowa oparta na zbożach20 g/kg

pojedynczo lub łącznie

E 440Pektyny
13)E 551Dwutlenek krzemuSuche przetwory zbożowe2 g/kg
14)E 334Kwas winowy1)Herbatniki i sucharki5 g/kg

jako pozostałość

E 335Winian sodu1)
E 336Winian potasu1)
E 354Winian wapnia
E 450(i)Difosforan disodowy
E 575Lakton kwasu glukonowego
15)E 1404Skrobia utlenionaŚrodki spożywcze

uzupełniające obejmujące produkty

zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze

przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci

50 g/kg
E 1410Fosforan monoskrobiowy
E 1412Fosforan diskrobiowy
E 1413Fosforanowany fosforan diskrobiowy
E 1414Acetylowany fosforan diskrobiowy
E 1420Skrobia acetylowana
E 1422Acetylowany adypinian diskrobiowy
E 1450Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego
E 1451Acetylowana skrobia utleniona

______

1) Tylko forma L(+).

Tabela 4. Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych do żywności dla niemowląt i małych dzieci przeznaczonej do specjalnych celów medycznych oraz uwarunkowania szczegółowe

Lp.Numer wg systemu oznaczeń Unii EuropejskiejNazwaMaksymalna dawkaSzczególne uwarunkowania
12345
1)E 401Alginian sodu1 g/lOd 4 miesiąca życia, w specjalnych produktach żywnościowych o określonym składzie wymaganym przy zaburzeniach metabolicznych i do karmienia sondą
2)E 405Alginian glikolu propylenowego200 mg/lOd 12 miesiąca życia w specjalnych dietach przeznaczonych dla małych dzieci, które nie tolerują mleka krowiego lub mają wrodzone wady metabolizmu
3)E 410Mączka chleba świętojańskiego10 g/lOd urodzenia wzwyż, w produktach przeznaczonych do redukcji refluksu z żołądka do przełyku
4)E 412Guma guar10 g/lOd urodzenia wzwyż, w produktach w postaci płynnej zawierających zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
5)E 415Guma ksantanowa1,2 g/lOd urodzenia wzwyż, do produktów opartych na aminokwasach lub peptydach przeznaczonych dla pacjentów z problemami osłabienia przewodu żołądkowo-jelitowego, nieprawidłowej absorbcji białek lub wrodzonymi wadami metabolizmu
6)E 440Pektyny10 g/lOd urodzenia wzwyż, do produktów przeznaczonych do zastosowania w przypadkach zaburzeń żołądkowo-jelitowych
7)E 466Karboksymetylo-celuloza,

Sól sodowa karboksymetyloce-lulozy, (CMC), Guma celulozowa

10 g/l(kg)Od urodzenia wzwyż, do produktów przeznaczonych do dietetycznego żywienia w przypadku zaburzeń metabolizmu
8)E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych5 g/lOd urodzenia wzwyż, w specjalnych dietach, szczególnie bezbiałkowych
9)E 472cMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym7,5g/l dla substancji w formie proszku

9g/l dla substancji w formie płynnej

Od urodzenia wzwyż
10)E 473Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych120 mg/lProdukty zawierające hydrolizaty białkowe, peptydy i aminokwasy
11)E 1450Sól sodowa oktenyloburszty-nianu skrobiowego20 g/lW preparatach do początkowego żywienia niemowląt i do dalszego żywienia niemowląt
1 Odnośnik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2011 r. (Dz.U.11.91.525) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 maja 2011 r.
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2011 r. (Dz.U.11.91.525) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 maja 2011 r.
3 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2011 r. (Dz.U.11.91.525) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 maja 2011 r.
4 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2011 r. (Dz.U.11.91.525) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 maja 2011 r.