Art. 8. - [Uzgadnianie dokumentacji technicznej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego; warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń] - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2023 r.
Art.  8.  [Uzgadnianie dokumentacji technicznej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego; warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń]
1. 
Wytwarzanie urządzeń technicznych odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. 
W toku uzgadniania dokumentacji technicznej ustala się formę wykonywania dozoru technicznego.
3. 
Zmiana uzgodnionej dokumentacji technicznej wymaga ponownego uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
4. 
Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie:
1)
projektowania urządzeń technicznych;
2)
materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych;
3)
wytwarzania urządzeń technicznych;
4)
eksploatacji urządzeń technicznych;
5)
naprawy i modernizacji urządzeń technicznych.
5. 
Minister właściwy do spraw gospodarki, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, uwzględni w szczególności wymagania dotyczące konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, wykonania, osprzętu, oznaczeń, materiałów i elementów, naprawy lub modernizacji, zakresu badań technicznych urządzeń i elementów, terminów badań okresowych, rodzaju dokumentacji niezbędnej do objęcia dozorem i potwierdzenia prawidłowości wykonania, spawania, zgrzewania, lutowania, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej, badań nieniszczących oraz obsługi i konserwacji.
5a. 
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4, w zakresie:
1)
projektowania,
2)
materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji,
3)
wytwarzania,
4)
eksploatacji,
5)
naprawy i modernizacji,
6)
likwidacji

- w szczególności wymagania dotyczące konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, budowy, osprzętu, oznaczeń, materiałów i elementów, zakresu badań technicznych urządzeń, materiałów i elementów, terminów badań okresowych, rodzaju dokumentacji niezbędnej do objęcia dozorem i potwierdzenia kwalifikowania oraz wykonania połączeń nierozłącznych, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej, kwalifikowania i wykonywania badań nieniszczących oraz obsługi i konserwacji, uwzględniając stopień zagrożenia związany z bezpiecznym funkcjonowaniem i eksploatacją tych urządzeń powodowany wpływem promieniowania jonizującego.

6. 
Jeżeli dla urządzenia technicznego nie ma określonych warunków technicznych dozoru technicznego, warunki te są uzgadniane z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
7. 
Organ właściwej jednostki dozoru technicznego uzgodni warunki techniczne, o których mowa w ust. 6, po stwierdzeniu, że warunki te spełniają wymagania, o których mowa w art. 6.