Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

Dotychczasowe przepisy o dozorze technicznym pozostają w mocy do czasu zastąpienia ich przepisami wydanymi na podstawie ustawy, o ile nie są sprzeczne z jej przepisami, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

1.
Wytwarzający urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do budowy tych urządzeń, a także naprawiający urządzenia techniczne mogą je wytwarzać i naprawiać bez uprawnień, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 14, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1988 r.
2.
Zezwolenia na spawanie, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują moc do czasu otrzymania przez wytwarzających i naprawiających urządzenia techniczne uprawnień, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 14 ust. 1, nie dłużej jednak niż w terminie określonym w ust. 1.

Do czasu wydania decyzji, o których mowa w art. 10 ust. 2, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 1988 r., dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi jest wykonywany przez organy dozoru technicznego w formie dozoru technicznego ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.

Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 5, poz. 31).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.