Rozdział 4 - Czynności dozoru technicznego - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.

Rozdział  4

Czynności dozoru technicznego

1.
Czynności z zakresu dozoru technicznego dokonują pracownicy organów dozoru technicznego na podstawie upoważnienia wydanego przez kierownika organu dozoru technicznego oraz legitymacji służbowej.
2.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy tryb wykonywania czynności dozoru technicznego.
3. 16
Ministrowie sprawujący nadzór na specjalistycznymi organami dozoru technicznego, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki oraz zainteresowanymi ministrami, określą tryb wykonywania czynności przez pracowników podległych im specjalistycznych organów dozoru technicznego.
4. 17
Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefem Urzędu Ochrony Państwa, określi, w drodze zarządzenia, tryb wykonywania czynności przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i inspektoratów dozoru technicznego w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.
1. 18
Organy dozoru technicznego mogą upoważniać pracowników podmiotów gospodarczych do:
1)
uzgadniania dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 7,
2)
przeprowadzania kontroli wykonania określonych materiałów i elementów przeznaczonych do budowy i napraw urządzeń technicznych,
3)
kontroli stanu urządzeń technicznych,
4)
sprawdzania i kontroli prawidłowości eksploatacji urządzeń technicznych.
2. 19
Minister Gospodarki, w drodze rozporządzenia, określa warunki i tryb udzielania upoważnień, o których mowa w ust. 1.
1.
Kierownik jednostki, w której są wykonywane czynności dozoru technicznego, jest obowiązany zapewnić warunki do sprawnego ich wykonywania oraz - na żądanie pracownika organu dozoru technicznego - przedstawić dokumenty i udzielić informacji koniecznych do prawidłowego wykonania tych czynności.
2.
Pracownicy organów dozoru technicznego mają prawo wstępu do wszelkich pomieszczeń i obiektów, w których znajdują się urządzenia techniczne, oraz poruszania się w tych pomieszczeniach i obiektach.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do pracowników wykonujących czynności na podstawie upoważnień, o których mowa w art. 31 ust. 1.
1.
Organy dozoru technicznego przy wykonywaniu czynności dozoru technicznego mogą korzystać z wyników badań diagnostycznych, opinii i ekspertyz wyspecjalizowanych jednostek, w tym również jednostek projektujących lub wytwarzających urządzenia, a także specjalistów.
2.
W razie potrzeby organy dozoru technicznego mogą zażądać przeprowadzenia odpowiednich badań określonych urządzeń lub ich elementów przez specjalistyczne placówki naukowo-badawcze. Koszty tych badań ponoszą jednostki projektujące, wytwarzające lub eksploatujące urządzenia, których dotyczą badania.
1.
Import urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do budowy urządzeń technicznych lub nabycie za granicą licencji na ich produkcję wymaga uprzedniego uzgodnienia z właściwym organem dozoru technicznego w zakresie wymagań technicznych lub warunków technicznych dozoru technicznego.
2.
Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od obowiązku uzyskania decyzji określonych w art. 8 i 12.
3.
Dokumenty wydane za granicą, stwierdzające wykonanie badań budowy i przeprowadzenie kontroli stanu urządzenia technicznego, mogą być uznane przez organ dozoru technicznego w przypadkach:
1)
gdy przewidują to odpowiednie porozumienia, zawarte między Urzędem Dozoru Technicznego a właściwą w danym państwie instytucją wykonującą funkcję dozoru technicznego, lub
2)
stwierdzenia, że wymagania techniczne, na których podstawie urządzenie zostało zaprojektowane i wytworzone, zapewniają bezpieczeństwo nie mniejsze niż polskie przepisy w zakresie dozoru technicznego.
4.
Uznanie dokumentów, o których mowa w ust. 3, nie zwalnia od obowiązku określonego w art. 12 ust. 1.
5. 20
Minister Gospodarki w porozumieniu z właściwymi ministrami określa tryb uzgadniania, o którym mowa w ust. 1.
1.
Za czynności organów dozoru technicznego pobiera się opłaty.
2. 21
Minister Gospodarki określa w uzgodnieniu z Ministrem Finansów wysokość opłat, o których mowa w ust. 1.
3.
Należności przypadające organom dozoru technicznego za ich czynności podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
4.
Właściwi ministrowie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, mogą w odniesieniu do czynności wykonywanych przez podległe specjalistyczne organy dozoru technicznego ograniczyć lub wyłączyć obowiązek pobierania opłat.
16 Art. 30 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
17 Art. 30 ust. 4 zmieniony przez art. 25 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 stycznia 1997 r.
18 Art. 31 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
19 Art. 31 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
20 Art. 34 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
21 Art. 35 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.