Rozdział 3 - Organy dozoru technicznego - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.

Rozdział  3

Organy dozoru technicznego

Organami dozoru technicznego są:

1)
Urząd Dozoru Technicznego,
2)
inspektoraty dozoru technicznego,
3)
specjalistyczne organy dozoru technicznego.
1.
Urząd Dozoru Technicznego jest centralnym organem administracji państwowej w zakresie Dozoru Technicznego.
2. 5
Urząd Dozoru Technicznego podlega Ministrowi Gospodarki.
3.
Urzędem Dozoru Technicznego kieruje prezes Urzędu Dozoru Technicznego.
4. 6
Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje na wniosek Ministra Gospodarki prezesa Dozoru Technicznego.

Do zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego należy:

1)
nadzór i kontrola stosowania oraz przestrzegania przepisów o dozorze technicznym i norm, a także zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki oraz nadzór nad organizowaniem i wykonywaniem dozoru technicznego.
2)
koordynowanie działalności w zakresie dozoru technicznego specjalistycznych organów dozoru technicznego, z wyjątkiem podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
3)
inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu lub opracowywanie projektów norm, określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
4)
prowadzenie analizy przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia,
5)
inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i ekspertyz,
6)
inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji projektantów, wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
7)
popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz organizowanie doradztwa w tym zakresie,
8)
współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
9)
rozpatrywanie odwołań od decyzji inspektoratów dozoru technicznego.
1.
Organami podległymi Urzędowi Dozoru Technicznego są inspektoraty dozoru technicznego.
2. 7
Minister Gospodarki, w drodze rozporządzenia, na wniosek prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, tworzy i znosi inspektoraty dozoru technicznego, określając ich terytorialny obszar działania oraz siedziby.
3.
Inspektoratem kieruje kierownik mianowany przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
1.
Do zakresu działania inspektoratów dozoru technicznego należy:
1)
wykonywanie dozoru technicznego w zakresie określonym w art. 6,
2)
wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,
3)
kontrola przestrzegania przepisów w zakresie dozoru technicznego oraz norm i zasad z zakresu bezpiecznej pracy urządzeń na terenie działania inspektoratu,
4)
nadawanie uprawnień zakładom do wytwarzania materiałów i elementów do budowy urządzeń technicznych oraz do wytwarzania i napraw urządzeń technicznych,
5)
sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających materiały i elementy przeznaczone do budowy urządzeń technicznych, jak również wytwarzających, naprawiających, obsługujących i konserwujących te urządzenia,
6) 8
upoważnianie pracowników podmiotów gospodarczych do wykonywania czynności określonych w art. 31 ust. 1.
2.
Inspektoraty dozoru technicznego wykonują również zadania określone w art. 23 pkt 5, 6 i 7.
1.
Urząd Dozoru Technicznego i podległe mu inspektoraty dozoru technicznego wykonują dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi objętymi ustawą, z wyłączeniem urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu specjalistycznych organów dozoru technicznego.
2.
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania materiałów i elementów przeznaczonych do budowy urządzeń technicznych, budowy tych urządzeń oraz ich eksploatacji i napraw, w szczególności dotyczące:
1)
konstrukcji,
2)
wykonania,
3)
osprzętu,
4)
oznaczeń,
5)
materiałów i wyrobów przeznaczonych do budowy i napraw,
6)
zakresu badań technicznych gotowych urządzeń i materiałów,
7)
rodzaju dokumentacji niezbędnej do objęcia dozorem i stwierdzenia prawidłowości wykonania,
8)
obliczeń wytrzymałościowych.
1.
Specjalistyczne organy dozoru technicznego podlegają właściwym ministrom.
2. 9
Rada Ministrów tworzy specjalistyczne organy dozoru technicznego na wniosek właściwego ministra, złożony w porozumieniu z Ministrem Gospodarki.
3.
Specjalistyczne organy dozoru technicznego wykonują dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi o szczególnej konstrukcji, przeznaczeniu lub sposobie eksploatacji w zakresie określonym w art. 6 oraz nad innymi urządzeniami technicznymi w toku ich eksploatacji i napraw, jeżeli znajdują się w obszarze właściwości tych organów.
4. 10
Właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Gospodarki ustalają szczegółowy zakres działania oraz organizację specjalistycznych organów dozoru technicznego.
1. 11
Ministrowie sprawujący nadzór nad specjalistycznymi organami dozoru technicznego wydają w porozumieniu z Ministrem Gospodarki przepisy, o których mowa w art. 20, dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych dozorem technicznym tych organów.
2.
Ministrowie sprawujący nadzór nad specjalistycznymi organami dozoru technicznego ustalają dla urządzeń technicznych, o których mowa w ust. 1, warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie określonym w art. 26 ust. 2.
3. 12
Minister Obrony Narodowej może poddać dozorowi technicznemu podległych specjalistycznych organów dozoru technicznego urządzenia techniczne inne niż określone w art. 4 ust. 3 i 4, jeżeli urządzenia takie występują wyłącznie w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej lub w jednostkach wojskowych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz w Straży Granicznej.
4. 13
Przepisy, o których mowa w ust. 1, wydawane przez Ministra Obrony Narodowej nie wymagają uzgodnienia z Ministrem Gospodarki.
1.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa:
1)
szczegółowy zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego i inspektoratów dozoru technicznego,
2)
specjalistyczne organy dozoru technicznego, ich zakres działania oraz podporządkowanie.
2. 14
Organizację Urzędu Dozoru Technicznego oraz jednostki organizacyjne jemu podporządkowane określa statut nadany przez Ministra Gospodarki.
5 Art. 22 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
6 Art. 22 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
7 Art. 24 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.

- zmieniony przez art. 49 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.97.141.943) z dniem 1 kwietnia 1999 r.

8 Art. 25 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
9 Art. 27 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
10 Art. 27 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
11 Art. 28 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
12 Art. 28 ust. 3:

- zmieniony przez art. 7 ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.95.104.515) z dniem 12 października 1995 r.

-zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.

13 Art. 28 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
14 Art. 29 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.