Rozdział 2 - Zakres i formy dozoru technicznego - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.

Rozdział  2

Zakres i formy dozoru technicznego

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi jest wykonywany, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, w toku:

1)
projektowania,
2)
wytwarzania materiałów i elementów przeznaczonych do ich budowy,
3)
wytwarzania,
4)
obrotu,
5)
eksploatacji i napraw.

Dokumentacja techniczna, na której podstawie będą wytwarzane urządzenia techniczne, wymaga uzgodnienia przez projektującego z właściwym organem dozoru technicznego.

1.
Urządzenia techniczne, jak również materiały i elementy stosowane do budowy tych urządzeń mogą być wytwarzane po otrzymaniu przez wytwarzającego uprawnienia do ich wytwarzania, wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego.
2.
Organ dozoru technicznego wydaje uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, po przeprowadzeniu niezbędnych badań i stwierdzeniu, że wytwarzający spełnia wymagane warunki do wytwarzania urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich budowy, w sposób określony w art. 5.
3.
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać - niezależnie od wymagań określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego - określenie warunków stanowiących podstawę wydania uprawnienia.
4.
W razie nieprzestrzegania warunków określonych w uprawnieniu albo wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych niewłaściwej jakości, mającej wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji tych urządzeń, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, może być zawieszone lub cofnięte.
5.
Właściwy organ dozoru technicznego, zawieszając uprawnienie, wyznacza termin usunięcia uchybień, po którego upływie - w razie ich nieusunięcia - cofa uprawnienie.
6. 1
Minister Gospodarki, w drodze rozporządzenia, określa warunki stanowiące podstawę wydawania uprawnień.

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi niezależnie od czynności, o której mowa w art. 7, może być wykonywany w formie:

1)
dozoru technicznego pełnego, obejmującego pełny zakres czynności w toku wytwarzania, eksploatacji i napraw urządzenia technicznego,
2)
dozoru technicznego ograniczonego, obejmującego pełny zakres czynności w toku wytwarzania oraz niektóre czynności w toku eksploatacji i napraw urządzenia technicznego,
3)
dozoru technicznego uproszczonego, obejmującego niektóre czynności w toku wytwarzania urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do budowy urządzeń technicznych.
1.
Wytwarzający urządzenia techniczne jest obowiązany zgłosić właściwemu organowi dozoru technicznego zamiar podjęcia produkcji określonego urządzenia technicznego na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej.
2.
Organ dozoru technicznego, wydając uprawnienia, ustala formę wykonywania dozoru technicznego oraz wskazuje warunki techniczne dozoru technicznego, które powinny być stosowane do określonego urządzenia technicznego.
3.
Jeżeli bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia technicznego uzasadnia zmianę formy wykonywania dozoru technicznego, organ dozoru technicznego może ustalić dla tego urządzenia inną formę wykonywania dozoru technicznego.
4.
Zmiany formy wykonywania dozoru technicznego, o której mowa w ust. 3, organ dozoru technicznego dokona po przeprowadzeniu wszechstronnej analizy przyczyn i skutków niebezpiecznych uszkodzeń oraz nieszczęśliwych wypadków bądź po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy urządzenia technicznego, biorąc w szczególności pod uwagę warunki eksploatacji tego urządzenia.
1.
W toku wytwarzania urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym pełnym lub ograniczonym organ dozoru technicznego przeprowadza kontrolę wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do budowy tych urządzeń oraz przeprowadza badania prototypów urządzeń, a także wykonuje badania techniczne sprawdzające zgodność wykonania urządzenia technicznego z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego oraz prawidłowość jego budowy w warunkach gotowości do pracy oraz w czasie pracy (odbiór techniczny).
2.
W toku eksploatacji urządzenia technicznego objętego dozorem technicznym pełnym organ dozoru technicznego przeprowadza kontrolę stanu urządzenia u eksploatującego, wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne oraz sprawdza kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących urządzenie techniczne.
3.
W toku eksploatacji urządzenia technicznego objętego dozorem technicznym ograniczonym organ dozoru technicznego przeprowadza kontrolę stanu urządzenia u eksploatującego oraz wykonuje doraźne badania techniczne, a także sprawdza kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących to urządzenie.
4.
W toku wytwarzania urządzenia technicznego objętego dozorem technicznym uproszczonym organ dozoru technicznego może sprawdzać, czy stosowane do wytwarzania urządzenia materiały i elementy są właściwe, oraz przeprowadzać badanie prototypu.
1.
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym, z wyjątkiem określonych w art. 13, może być eksploatowane tylko po otrzymaniu decyzji zezwalającej na jego eksploatację, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego.
2.
Organ dozoru technicznego po przeprowadzeniu badań i kontroli, o których mowa w art. 11, wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację, w której ustala formę dozoru technicznego, jaką będzie objęte urządzenie.
1.
Decyzji zezwalającej na eksploatację nie wydaje się dla urządzeń technicznych znajdujących się w obrocie, jeżeli są oznaczone trwałym znakiem.
2.
Oznaczeniu trwałym znakiem podlegają urządzenia techniczne dopuszczone do obrotu na podstawie decyzji o dopuszczeniu do obrotu, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego.
3.
Organ dozoru technicznego może wydać decyzję, o której mowa w ust. 2, jeżeli urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym uproszczonym jest produkowane seryjnie na podstawie tej samej dokumentacji i według tej samej technologii oraz jest sprzedawane w stanie przygotowanym do eksploatacji.
4. 2
Minister Gospodarki określa zasady i tryb oznaczania trwałym znakiem, o którym mowa w ust. 1 i 2.
1.
Naprawiający urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym jest obowiązany posiadać uprawnienie zezwalające na dokonywanie napraw urządzeń, wydane przez właściwy organ dozoru technicznego.
2.
Do uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 2-5.
3. 3
Minister Gospodarki, w drodze rozporządzenia, określa warunki oraz tryb wydawania uprawnień zezwalających na dokonywanie napraw urządzeń technicznych.
1.
Dokonanie naprawy urządzenia technicznego objętego dozorem technicznym, z wyjątkiem urządzeń technicznych, o których mowa w art. 13, wymaga uprzedniego uzgodnienia z właściwym organem dozoru technicznego.
2.
W razie naprawy urządzenia technicznego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 12.
1.
Dokonanie przeróbki urządzenia technicznego wymaga uprzedniej zgody właściwego organu dozoru technicznego.
2.
Do urządzenia technicznego poddanego przeróbce stosuje się przepisy art. 12.
1.
W razie nieprzestrzegania przez wytwarzającego lub eksploatującego urządzenie techniczne przepisów ustawy, przepisów lub warunków technicznych wydanych na jej podstawie, właściwy organ dozoru technicznego wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia technicznego lub wycofaniu takiego urządzenia z obrotu i wstrzymaniu jego wytwarzania.
2.
Decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia technicznego lub wycofaniu urządzenia technicznego z obrotu wydaje właściwy organ dozoru technicznego, także w razie stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska.
3.
Decyzję o wycofaniu urządzenia technicznego z obrotu z przyczyn określonych w ust. 2 właściwy organ dozoru technicznego podaje do publicznej wiadomości w formie komunikatu w środkach masowego przekazywania.
4.
Ponowne dopuszczenie do eksploatacji i obrotu urządzeń, o których mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w art. 12 i 13.

Eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie właściwy organ dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku, związanym z eksploatacją tego urządzenia.

1.
W postępowaniu przed organami dozoru technicznego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
2.
Decyzje organów dozoru technicznego w sprawach określonych w art. 8 ust. 2 i 3 i art. 14 mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do decyzji wydawanych przez specjalistyczne organy dozoru technicznego podległe Ministrowi Obrony Narodowej.

Minister Gospodarki w zakresie dozoru technicznego, w drodze rozporządzenia, określa:

1)
zasady i tryb projektowania, wytwarzania materiałów i elementów przeznaczanych do budowy urządzeń technicznych, wytwarzania urządzeń technicznych oraz ich eksploatacji i napraw,
2)
kwalifikacje, jakie powinny posiadać osoby projektujące, wytwarzające, obsługujące, konserwujące i naprawiające urządzenia techniczne.
1 Art. 8 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
2 Art. 13 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
3 Art. 14 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
4 Art. 20 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.