Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady, zakres i formy dozoru technicznego oraz organy właściwe do jego wykonywania.

1.
Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.
2.
Dozór techniczny jest wykonywany przez określone w ustawie organy dozoru technicznego.
3.
Wykonywanie dozoru technicznego przez organy dozoru technicznego nie zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących oraz naprawiających urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan urządzeń technicznych, mające wpływ na ich bezpieczną pracę, zgodnie z normami, przepisami o dozorze technicznym i innymi przepisami szczególnymi.

W rozumieniu ustawy:

1)
urządzeniami technicznymi są urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska przez:
a)
rozprężenie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,
b)
wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
c)
rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących w czasie ich magazynowania lub transportu w zbiornikach bezciśnieniowych,
2)
warunkami technicznymi dozoru technicznego są ustalone przez organy dozoru technicznego lub przez właściwych ministrów warunki, jakim powinny odpowiadać urządzenia techniczne.
1.
Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne.
2.
Przepisów ustawy nie stosuje się do urządzeń technicznych:
1)
nad którymi są prowadzone prace naukowo-badawcze,
2)
górniczych szybowych urządzeń wyciągowych oraz urządzeń technicznych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
3.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
4.
Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, objąć przepisami ustawy urządzenia mogące stwarzać inne niż określone w art. 3 pkt 1 zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Urządzenia techniczne powinny być projektowane, wytwarzane, eksploatowane i naprawiane w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich eksploatacji oraz zgodnie z normami, przepisami o dozorze technicznym i innymi przepisami szczególnymi, a także warunkami technicznymi dozoru technicznego.