Art. 8. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  8.
1.
Urządzenia techniczne, jak również materiały i elementy stosowane do budowy tych urządzeń mogą być wytwarzane po otrzymaniu przez wytwarzającego uprawnienia do ich wytwarzania, wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego.
2.
Organ dozoru technicznego wydaje uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, po przeprowadzeniu niezbędnych badań i stwierdzeniu, że wytwarzający spełnia wymagane warunki do wytwarzania urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich budowy, w sposób określony w art. 5.
3.
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać - niezależnie od wymagań określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego - określenie warunków stanowiących podstawę wydania uprawnienia.
4.
W razie nieprzestrzegania warunków określonych w uprawnieniu albo wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych niewłaściwej jakości, mającej wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji tych urządzeń, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, może być zawieszone lub cofnięte.
5.
Właściwy organ dozoru technicznego, zawieszając uprawnienie, wyznacza termin usunięcia uchybień, po którego upływie - w razie ich nieusunięcia - cofa uprawnienie.
6. 1
Minister Gospodarki, w drodze rozporządzenia, określa warunki stanowiące podstawę wydawania uprawnień.
1 Art. 8 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.