Art. 5. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  5.

Urządzenia techniczne powinny być projektowane, wytwarzane, eksploatowane i naprawiane w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich eksploatacji oraz zgodnie z normami, przepisami o dozorze technicznym i innymi przepisami szczególnymi, a także warunkami technicznymi dozoru technicznego.