Art. 40. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  40.
1.
Wytwarzający urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do budowy tych urządzeń, a także naprawiający urządzenia techniczne mogą je wytwarzać i naprawiać bez uprawnień, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 14, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1988 r.
2.
Zezwolenia na spawanie, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują moc do czasu otrzymania przez wytwarzających i naprawiających urządzenia techniczne uprawnień, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 14 ust. 1, nie dłużej jednak niż w terminie określonym w ust. 1.