Art. 4. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  4.
1.
Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne.
2.
Przepisów ustawy nie stosuje się do urządzeń technicznych:
1)
nad którymi są prowadzone prace naukowo-badawcze,
2)
górniczych szybowych urządzeń wyciągowych oraz urządzeń technicznych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
3.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
4.
Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, objąć przepisami ustawy urządzenia mogące stwarzać inne niż określone w art. 3 pkt 1 zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.