Art. 39. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  39.

Dotychczasowe przepisy o dozorze technicznym pozostają w mocy do czasu zastąpienia ich przepisami wydanymi na podstawie ustawy, o ile nie są sprzeczne z jej przepisami, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.