Art. 36. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  36.
1. 22
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne:
1)
bez otrzymania decyzji organu dozoru technicznego o dopuszczeniu takiego urządzenia do eksploatacji lub obrotu,
2)
wbrew decyzji organu dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2.
Tej samej karze podlega ten, kto przerabia urządzenie techniczne bez zgody organu dozoru technicznego.
22 Art. 36 ust. 1 zmieniony przez art. 5 § 2 pkt 21 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U.97.88.554) z dniem 1 września 1998 r.