Art. 35. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  35.
1.
Za czynności organów dozoru technicznego pobiera się opłaty.
2. 21
Minister Gospodarki określa w uzgodnieniu z Ministrem Finansów wysokość opłat, o których mowa w ust. 1.
3.
Należności przypadające organom dozoru technicznego za ich czynności podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
4.
Właściwi ministrowie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, mogą w odniesieniu do czynności wykonywanych przez podległe specjalistyczne organy dozoru technicznego ograniczyć lub wyłączyć obowiązek pobierania opłat.
21 Art. 35 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.