Art. 34. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  34.
1.
Import urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do budowy urządzeń technicznych lub nabycie za granicą licencji na ich produkcję wymaga uprzedniego uzgodnienia z właściwym organem dozoru technicznego w zakresie wymagań technicznych lub warunków technicznych dozoru technicznego.
2.
Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od obowiązku uzyskania decyzji określonych w art. 8 i 12.
3.
Dokumenty wydane za granicą, stwierdzające wykonanie badań budowy i przeprowadzenie kontroli stanu urządzenia technicznego, mogą być uznane przez organ dozoru technicznego w przypadkach:
1)
gdy przewidują to odpowiednie porozumienia, zawarte między Urzędem Dozoru Technicznego a właściwą w danym państwie instytucją wykonującą funkcję dozoru technicznego, lub
2)
stwierdzenia, że wymagania techniczne, na których podstawie urządzenie zostało zaprojektowane i wytworzone, zapewniają bezpieczeństwo nie mniejsze niż polskie przepisy w zakresie dozoru technicznego.
4.
Uznanie dokumentów, o których mowa w ust. 3, nie zwalnia od obowiązku określonego w art. 12 ust. 1.
5. 20
Minister Gospodarki w porozumieniu z właściwymi ministrami określa tryb uzgadniania, o którym mowa w ust. 1.
20 Art. 34 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.