Art. 32. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  32.
1.
Kierownik jednostki, w której są wykonywane czynności dozoru technicznego, jest obowiązany zapewnić warunki do sprawnego ich wykonywania oraz - na żądanie pracownika organu dozoru technicznego - przedstawić dokumenty i udzielić informacji koniecznych do prawidłowego wykonania tych czynności.
2.
Pracownicy organów dozoru technicznego mają prawo wstępu do wszelkich pomieszczeń i obiektów, w których znajdują się urządzenia techniczne, oraz poruszania się w tych pomieszczeniach i obiektach.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do pracowników wykonujących czynności na podstawie upoważnień, o których mowa w art. 31 ust. 1.