Art. 31. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  31.
1. 18
Organy dozoru technicznego mogą upoważniać pracowników podmiotów gospodarczych do:
1)
uzgadniania dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 7,
2)
przeprowadzania kontroli wykonania określonych materiałów i elementów przeznaczonych do budowy i napraw urządzeń technicznych,
3)
kontroli stanu urządzeń technicznych,
4)
sprawdzania i kontroli prawidłowości eksploatacji urządzeń technicznych.
2. 19
Minister Gospodarki, w drodze rozporządzenia, określa warunki i tryb udzielania upoważnień, o których mowa w ust. 1.
18 Art. 31 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
19 Art. 31 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.