Art. 30. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  30.
1.
Czynności z zakresu dozoru technicznego dokonują pracownicy organów dozoru technicznego na podstawie upoważnienia wydanego przez kierownika organu dozoru technicznego oraz legitymacji służbowej.
2.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy tryb wykonywania czynności dozoru technicznego.
3. 16
Ministrowie sprawujący nadzór na specjalistycznymi organami dozoru technicznego, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki oraz zainteresowanymi ministrami, określą tryb wykonywania czynności przez pracowników podległych im specjalistycznych organów dozoru technicznego.
4. 17
Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefem Urzędu Ochrony Państwa, określi, w drodze zarządzenia, tryb wykonywania czynności przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i inspektoratów dozoru technicznego w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.
16 Art. 30 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
17 Art. 30 ust. 4 zmieniony przez art. 25 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 stycznia 1997 r.