Art. 3. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  3.

W rozumieniu ustawy:

1)
urządzeniami technicznymi są urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska przez:
a)
rozprężenie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,
b)
wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
c)
rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących w czasie ich magazynowania lub transportu w zbiornikach bezciśnieniowych,
2)
warunkami technicznymi dozoru technicznego są ustalone przez organy dozoru technicznego lub przez właściwych ministrów warunki, jakim powinny odpowiadać urządzenia techniczne.